Uppsnabbat regionstyrelsen 29 augusti 2017

2017-08-29

Ytterligare något bättre prognos för Region Uppsala

Region Uppsalas årsprognos är nu 339 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansförvaltning, vilket beror på högre intäkter för statsbidrag och skatter samt lägre pensionskostnader. Jämfört med föregående prognos har Region Uppsala nu ett förbättrat prognostiserat resultat på 8 miljoner kronor.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 1,8 procent jämfört med 2016. Det genomsnittliga antalet årsarbetare efter juli är 8 516, vilket är en ökning med 49 årsarbetare vid en jämförelse med samma period föregående år.

Region Uppsala fördubblar sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter

Behovet av hjälp är stort och verksamheten avlastar även psykiatrin. Nu fördubblar Region Uppsala sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar, till 1,6 miljoner kronor årligen.

Svenska Röda korset driver ett behandlingscenter i Uppsala för krigs- och tortyrskadade flyktingar som lider av posttraumatisk stress eller annan svår psykisk påverkan. Syftet med verksamheten är att flyktingarna ska utvecklas positivt såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och kulturellt. Sedan tidigare stödjer Region Uppsala verksamheten med 800 000 kronor årligen i vad man kallat för ett idéburet partnerskap. Tanken är bland annat att behandlingscentret ska kunna avlasta psykiatrin inom Region Uppsala.

Under år 2016 har behandlingscentret haft 202 patienter, varav 110 personer under 18 år. Behovet är enligt tjänsteutlåtandet i ärendet stort, både därför att flyktingmottagandet är stort i regionen och för att kännedomen om centret och dess verksamhet har ökat. Behandlingscentret har idag lång väntetid (sju månader i slutet av 2016) och kan endast ta emot patienter som är minst 13 år gamla. Region Uppsala ser gärna att även yngre patienter än så erbjuds vård.

Det är mot den bakgrunden som regionstyrelsen nu vid sitt sammanträde beslutade att fördubbla sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter. Därför kommer behandlingscentret under åren 2017-2019 att stödjas av Region Uppsala med 1,6 miljoner kronor årligen. Region Uppsala tog ett liknande beslut år 2016, men då bara för ett år.

(SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Region Uppsala stödjer betänkande om svensk social trygghet

Region Uppsala har fått kommentera betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5). Region Uppsala instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, exempelvis att det ska vara ett krav att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång till svenska så kallade bosättningsbaserade förmåner. Något som exempelvis kan vara att få vård som inte är nödvändig.

Dock skulle Region Uppsala gärna se bättre statistik över vad Sverige har för kostnader för vård i andra länder som debiteras Sverige, liksom vad Sverige debiterar andra stater.

Positivt med betänkande om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Region Uppsala har också fått yttra sig över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Även här stödjer Region Uppsala i allt väsentligt förslagen, och önskar poängtera den stora betydelse som forskningen har för hälso- och sjukvården. Delbetänkandet föreslår exempelvis att dataskyddsförordningen kompletteras med en ny lag. Den nya lagens syfte är att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas.

Region Uppsala anser exempelvis att det är positivt att all forskning på känsliga personuppgifter ska vara godkänd enligt lagen om etikprövning, och att en sådan bestämmelse införs. Dock vill Region Uppsala att regeringen vidare utreder kostnaden för bland annat de föreslagna insatserna med så kallad pseudonymisering (där patientens verkliga identitet döljs bakom en pseudonym), så att det blir lättare att i slutänden reglera den statliga ersättningen till landsting och regioner.

Region Uppsala avslår motion om läkemedelsberoende

Moderaterna Måns Vilhelmsson och My Borg föreslår i en motion att Region Uppsala ska ta fram en övergripande strategi för att minska läkemedelsberoende, bland annat genom att arbeta för en sammanhållen läkemedelslista (alltså en gemensam lista för alla vårdgivare i Sverige, där det framgår om patienten får läkemedel utskrivet även i något annat sammanhang).

Motionen avslogs dock med hänvisning till att Region Uppsala redan bedriver detta arbete.

(M) och (KD) yrkade bifall till motionen, och reserverade sig mot beslutet.

Program för produktionskök gick igenom även regionstyrelsen

Vid förra veckans fastighets- och servicenämnd beslutades att rekommendera regionstyrelsen och regionfullmäktige att fatta beslut om ett programarbete för ett nytt produktionskök. Ett sådant programarbete (förprojektering) antas kosta 17,5 miljoner kronor.

Enligt beslutet föreslås regionfullmäktige också att besluta att den totala investeringskostnaden för ett nytt kök får uppgå till 286 miljoner kronor. Utöver det tillkommer kostnader för tillfälliga anordningar under bygget, nedskrivningar, rivning etcetera till en kostnad som får uppgå till 59,5 miljoner kronor. Totalkostnad blir då 345,5 miljoner kronor.

Nu har även regionstyrelsen sagt ja till planerna på ett programarbete, som härnäst tas upp av regionfullmäktige.

(M), (L) och (KD) reserverade sig emot beslutet och anförde flera argument för detta. Bland annat att dagens lösning med kostsamarbete med Västmanland fungerar utmärkt, och att hyreskostnadsökningen ska finansieras inom ramen för Akademiska sjukhusets budget, vilket sjukhusstyrelsen i så fall borde besluta om. Inte heller anser reservanterna att byggprojektet ryms inom investeringsramarna som antagits av fullmäktige.

Även (C) och (SD) reserverade sig. De ville istället se att produktionsköket byggdes, men genom ett billigare alternativ med tillbyggnad.

Region Uppsala föreslås införa områdesansvar för vårdcentraler

Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det föreslår regionstyrelsen.

Sedan 2009 har Uppsala län ett system som innebär att invånare fritt kan välja vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Listningen ligger till grund för hur mycket ersättning vårdgivarna får. 

De flesta av länets invånare är listade vid någon vårdcentral, men cirka tio procent av befolkningen, 34 000 personer, är inte listade. Nya länsinvånare, såsom inflyttade och nyfödda, blir inte listade vid en vårdcentral om inte de själva, eller i fallet nyfödda deras föräldrar, gör ett aktivt val.

Enligt förslaget införs nu områdesansvar för vårdcentraler och filialer med läkarmottagning utifrån en geografisk närhetsprincip. Den som inte själv har listat sig kommer att ingå i områdesansvaret för en närliggande vårdcentral.

Ändringen görs bland annat mot bakgrund att lagstiftningen ändras vid årsskiftet, då primärvården får ett större ansvar för patienter som skrivs ut från sjukhus. Alla patienter ska erbjudas en fast vårdkontakt. Områdesansvaret innebär att det finns en fast vårdkontakt för alla länets invånare, oavsett om man har gjort ett aktivt val eller ej.

Höjningen av den fasta ersättningen till vårdcentralerna beräknas kosta 10 miljoner kronor, som tillförs vårdstyrelsen genom ett utökat anslag. Det nya områdesansvaret föreslås börja gälla den 1 januari 2018. Frågan ska avgöras i regionfullmäktige under hösten.

(M), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. (L) yrkade på justeringar i beslutet för att klargöra att områdesansvaret vad gäller listning just är ett ickevalsalternativ och inget annat.

Kontakt