Uppsnabbat Regionstyrelsen den 21 juni 2017

2017-06-21

331 miljoner plus är årsprognosen för Region Uppsala

Det budgeterade resultatet för Region Uppsala ligger på 200 miljoner kronor, men enligt månadsrapporten för maj månad till regionstyrelsen ligger årsprognosen nu på 331 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansförvaltning. Denna beror på högre intäkter för statsbidrag och skatter, samt lägre pensionskostnader.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 0,7 procent jämfört med 2016. Det genomsnittliga antalet årsarbetare vid maj månads utgång är 9 047 (en ökning med 84 årsarbetare från föregående år). Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 5,5 procent (i princip oförändrat med samma tidpunkt föregående år).

Region Uppsala inför könsneutrala titlar

Nu är det slut med ordet tjänsteman i allmänna handlingar från Region Uppsala. Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade regionstyrelsen att istället införa den könsneutrala titeln tjänsteperson.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) använder redan ordet tjänsteperson, och Uppsala kommuns kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att "...i allmänna handlingar använda betäckningen tjänsteperson synonymt med tjänsteman". Sedan flera år anger också språkrådet på Institutet för språk och folkminnen att tjänsteperson är ett möjligt alternativ till tjänsteman. Och nu följer alltså Region Uppsala dessa exempel.

(M), (C), (KD) och (SD) reserverade sig mot beslutet. De ansåg inte inte att könsneutrala titlar är en fråga för regionstyrelsen, och att det antagna förslaget bygger på en missuppfattning av det svenska språket.

Region Uppsala och Tierps kommun tecknar avtal om närvårdsplatser

Region Uppsala kommer att ingå avtal med Tierps kommun om att inrätta sex närvårdsplatser i Tierp. Det beslutade regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2015 att närvårdsplatser för Tierp och Älvkarlebys invånare skulle inrättas. Den lösning som nu har tagits fram innebär att den nuvarande geriatrikavdelningen i Tierp med 22 vårdplatser omorganiseras till en enhet med 20 platser för geriatrik och sex platser för närvård. Minst två av närvårdsplatserna ska alltid stå till kommunens förfogande.

Kostnaderna för närvårdsplatserna fördelas mellan Region Uppsala och Tierps kommun, där Region Uppsala står för fyra vårdplatser och Tierps kommun ansvarar för kostnaderna för två vårdplatser.

Tierps kommun har tidigare godkänt avtalet.

Utvecklingsbehov för en bättre rehabiliteringsprocess ska tas omhand

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i mars 2015 att det skulle vidtas åtgärder, efter tidigare konstaterade brister i vårdkedjan när det gäller rehabilitering av patienter. Det tillsattes en projektledare med uppdraget att leda arbetet under två år, vilket skedde. Projektet "Åtgärder för att optimera rehabiliteringsprocessen" pågick fram till den 31 mars 2017 och har nu resulterat i en slutrapport.

De utvecklingsbehov som konstateras i slutrapporten måste nu tas omhand, och regionstyrelsen beslutade därför att ge regiondirektören i uppdrag att göra detta. Regiondirektören ska lämna en lägesavstämning till regionstyrelsen vid utgången av 2017.

Bland de utvecklingsbehov som listas finns exempelvis att skrivningar om rehabilitering måste finnas i styrande dokument, och att fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna behöver inkludera rehabilitering. Patienter måste också lättare kunna läsa sin rehabiliterings/habiliteringsplan på nätet, ett arbete som kommer att behöva extra medel både för projektledare och för utvecklingskostnader av journalsystemet Cosmic.

Region Uppsala lämnar synpunkter på utredning om apotek

Region Uppsala har fått lämna remissyttrande till Socialdepartementet på betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Bland mycket annat föreslås det i betänkandet att apotekens uppdrag och ansvar ska förtydligas genom en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Endast farmaceut ska få expediera läkemedel på recept och i samband med detta lämna information och rådgivning till konsument. För att ge råd om egenvård (läkemedel som kan köpas utan recept) bör det krävas krav minst som apotekstekniker (minst 18 månaders eftergymnasial utbildning) eller motsvarande.

Region Uppsala välkomnar utredningen och ställer sig i stort bakom utredningens förslag, men lämnar också en del synpunkter.

Exempelvis bör patientperspektivet lyftas bättre i utredningen. Rådgivningen ska vara individuellt anpassad utifrån patientens behov, och inte en återgång till en produktbaserad information som är lika för alla. Apoteken bör ses som en sista länk i vårdkedjan.

Vidare anser Region Uppsala att det är bra att kräva minst 18 månaders utbildning för egenvårdsrådgivning, eftersom denna funktion idag är helt oreglerad. Men apotekstekniker är inget legitimationsyrke och det finns stora skillnader i utbildning och kompetens för apotekstekniker. Därför bör förutsättningarna för egenvårdsrådgivning förbättras, till exempel genom att ett nationellt kunskapsstöd för detta syfte utvecklas.

Som vanligt kan hela Region Uppsalas yttrande läsas i handlingarna till regionstyrelsen.

Positivt med ändringar i läkemedelslagen

Region Uppsala har fått yttra sig över promemorian Vissa ändringar i läkemedelslagen. I denna föreslås att tillstånd för försäljning av vissa antroposofiska/homeopatiska läkemedel vid särskilda skäl tas bort från läkemedelslagen. Tillstånd som beviljats före ikraftträdandet gäller fortfarande, med den begränsningen att tillståndet sedan inte får förlängas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Region Uppsala instämmer helt i utredningens förslag.

Synpunkter på översiktsplan för Knivsta kommun

Knivsta kommun har sänt över en översiktsplan till Region Uppsala för samråd. Översiktsplanen sträcker sig till 2035, med utblick till 2050. Den redovisar bland annat vilka områden som lämpar sig för utveckling av bostäder, handel, verksamheter och service. Den redovisar även exempelvis var nya vägar, cykelstråk och parker kan utvecklas.

Region Uppsala har dock några invändningar och synpunkter. Samrådsförfarande regleras i Plan- och bygglagen. Enligt 12 § ska kommunen ställa ut planförslaget under minst två månader, vilket inte skett. Den korta remisstiden gör att Region Uppsala inte hunnit fördjupa sig på det sätt som hade behövts.

Region Uppsala konstaterar också att det inte framgår hur den fysiska planeringen tar hänsyn till och samordnar sig med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. De tre scenarier som presenteras för den framtida befolkningsutväxten kommer att ställa stora krav på infrastruktur, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, vård, skola och omsorg samt kultur och fritid. Region Uppsala vill betona betydelsen av god planering, för att säkerställa en hållbar tillväxt.

Processen för stora investeringar ska bli bättre

Region Uppsalas revisorer har granskat processen för stora investeringar och kommit med vissa synpunkter. Granskningen tar sikte på om regionstyrelsens process för stora investeringar är ändamålsenlig. Kan regionen genomföra nuvarande och kommande investeringsbehov utifrån väl underbyggda riskanalyser och beslut?

En genomförd granskning av fastighetsinvesteringsprocessen 2014 visade på en otillräcklig och otydlig styrning. I den granskning som genomförts under 2016 är revisionens sammanfattande bedömning att väsentliga åtgärder har vidtagits, men att det finns vissa förbättringsområden.

Exempelvis redovisas inte riskanalyser i alla investeringsprojekt. Beställarrollen och investeringsrådets roll är inte tydligt definierade. Arbete kvarstår också med att ta fram ett stöd för hur Region Uppsala ska prioritera bland investeringsförslagen, och hur mindre förändringar i investeringsprojekt ska hanteras och beslutas.

Nu svarar regionstyrelsen revisorerna i Region Uppsala att ett arbete med en genomlysning av fastighetsinvesteringsprocessen har påbörjats under våren. Arbetet ska åtgärda de brister som revisionen påtalat, samt införa förbättringsåtgärder som har identifierats under året.

En ny fastighetsinvesteringsprocess beslutades av landstingsfullmäktige den 20 juni 2016 och implementerades under den kommande hösten och våren. Då identifierades ett antal områden för förbättring, i linje med revisorernas påpekanden. Det handlar bland annat om att förtydliga ansvar och roller i investeringsprocessen, och att ta fram en modell för prioritering av investeringar. Därtill ska beslutsunderlag förbättras genom att införa nyttokostnadskalkyler och riskanalyser, samt säkerställa att alla kring- och följdkostnader finns inkluderade i investeringsbesluten

En uppdaterad och förbättrad fastighetsinvesteringsprocess kommer beslutas av regionfullmäktige under hösten 2017.

I huvudsak tydliga delegationsordningar

Region Uppsalas revisorer har granskat regionens reglemente och delegationsordningar, för att se att de är tillräckligt rättssäkert utformade för att uppfylla kraven i kommunallagen. Revisorernas sammanfattande bedömning är att reglementena är utformade i enlighet med kommunallagens krav. Delegationsordningarna är i huvudsak tydliga och välstrukturerade.

Revisorerna kommer dock med några påpekanden, bland annat att regionstyrelsens reglemente bör kompletteras med uppgifter om styrelsens uppsiktsplikt. Ett annat påpekande är att se över vad som är ren verkställighet respektive beslut i delegationsordningar.

Regionstyrelsen svarar nu revisorerna för Region Uppsala. Styrelsen konstaterar bland annat att fastighetsinvesteringsprocessen är under översyn, vilket i sig kan leda till förändringar i reglementet. Revisorernas synpunkter kommer även de tas med vid nästa revidering, exempelvis när det gäller regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Revisorernas synpunkter om budgetprocessen ska tas omhand

Region Uppsalas revisorer har granskat budgetprocessen, för att se om regionstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till regionstyrelsen. Bland annat att säkerställa att styrmodellen omfattar samtliga styrelser och nämnder, och att dokumentera och fastställa budgetprocessen.

Regionstyrelsen svarar nu revisorerna att Region Uppsala ska genomföra ett utvecklings- och förbättringsarbete av budgetprocessen inför budgetarbetet 2019-2021. Revisorernas synpunkter kommer då att vägas in, och arbetas in i möjligaste mån.

Ägarstyrning och uppsiktsplikt ska stramas upp

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av helägda bolag och stiftelser som landstinget (nuvarande Region Uppsala) själv har bildat. Granskningen avser specifikt Musik i Uppland och Gamla Uppsala Buss AB.

Revisorerna konstaterar att ägarstyrningen och uppsiktsplikten inte har varit tillräcklig och ändamålsenlig.

Revisorerna konstaterar bland annat att regionstyrelsens uppföljning av stiftelsen Musik i Uppland inte sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Region Uppsala bör även pröva om Musik i Uppland alls ska betraktas som en äkta stiftelse, och omfattas av bestämmelserna i stiftelselagen.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att se över bolagsordning och ägardirektiv för samtliga hel-, del- eller indirekt ägda bolag. Även stiftelseurkunder bör ses över. Regionstyrelsen bör utarbeta en skriftlig rutin för uppsikten över bolag och stiftelser, samt en rutin för regelbundna möten mellan regionstyrelsen och styrelsen i bolag respektive stiftelser.

Nu svarar regionstyrelsen att de uppfattar revisorernas anmärkta brister, och att man ska verka för en snabb uppdatering av ägardirektiv och bolagsordningar. Samt för en ökad uppsikt över regionens stiftelser, i enlighet med revisorernas förslag.

Kontakt