Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 2 maj 2017

2017-05-02

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

Tillgänglighetssiffrorna för Akademiska sjukhuset har förbättrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för mars.

77 procent av patienterna fick besökstid inom 90 dagar och 80 procent fick operation. Inom psykiatrin fick 93 procent av patienterna första besök inom 90 dagar. Det finns flera förklaringar till förbättringen, bland annat utökad samverkan mellan länets sjukhus och kvalitetssäkring av sjukhusets väntelistor. Samarbetet med vårdgarantienheten har också utvecklats, vilket gett ökad slussning av patienter inom vårdgarantin.

Vid Lasarettet i Enköping fick 93 procent besök inom 90 dagar och 95 procent behandling/operation.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är plus 3 miljoner kronor, främst beroende på vakanta tjänster vid Lasarettet i Enköping.

Svar på granskning av samverkan kring barn – och ungdomspsykiatrin

Regionens revisorer har i samarbete med länets kommuners revisorer gjort en granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Revisorerna rekommenderar sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen att utarbeta tydliga uppföljningsbara mål som kan ligga till grund för styrning och uppföljning av samverkan med kommunerna. De framför också att sjukhusstyrelsen bör utredas hur BUP:s verksamhet ska ersättas i de kommuner där BUP:s öppenvårdsmottagningar har lagts ner. Som ett led i detta bör en kartläggning göras för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av bristande tillgänglighet.

Sjukhusstyrelsen beskriver i sitt svar det pågående arbetet inom de utvecklingsområden som revisionsrapporten lyfter fram. I och med regionbildningen har förutsättningarna för en god samverkan mellan huvudmännen förbättrats. Bland annat har det inrättats regionala samråd, som har möjlighet att utarbeta tydliga uppföljningsbara mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa. En kartläggning av den psykiska hälsan hos länets invånare gjordes 2016, och under 2017 kommer en fördjupad kartläggning av målgruppen 0-24 år att göras. Där finns möjlighet att identifiera målgrupper som riskerar att "falla mellan stolarna". En handlingsplan kommer att tas fram, med syfte att alla barn och unga får det stöd de behöver. I november 2016 beslutade sjukhusstyrelsen om en förstärkning av första linjens vård för barns och ungas psykiska hälsa.

Svar på initiativ om BUP i hela länet

Sara Sjödal (C) tog initiativ till ett ärende om lokaliseringen av barn- och ungdomspsykiatri, där det enligt henne har skett en centralisering. Hon föreslog att Akademiska sjukhuset skulle ges i uppdrag att presentera en plan för hur fungerande BUP-mottagningar ska återetableras i samtliga länsdelar.

Vid sjukhusstyrelsen redovisades en plan som barn- och ungdomspsykiatrin har tagit. Av den framgår att det pågår ett analysarbete av vilka förutsättningar som finns för att återetablera BUP-mottagningar i Enköping och Tierp. Beslut väntas i början av hösten. Vidare redovisades det arbete som pågår för att stärka första linjens psykiska hälsa för barn och ungdomar, bland annat med en satsning på samtalsmottagningar och ökad samverkan med kommunerna.

Sjukhusstyrelsen beslutade att betrakta initiativet som besvarat.

Väntetider på akutmottagningar redovisade

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde redovisades väntetiderna på sjukhusets akutmottagningar under 2016 och pågående utvecklingsarbete. Ärendet togs upp på initiativ av Lina Nordquist (L), Stefan Olsson (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch-Christensen (KD).

Kontakt