Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 28 mars 2017

2017-03-28

Upphandling enligt LOV höft- och knäprotesoperationer avslutas

Upphandling enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) höft- och knäprotesoperationer avslutas den 1 februari 2018. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Under 2016 utförde Lasarettet i Enköping 548 höft- och knäprotesoperationer medan privata vårdgivare stod för 34 operationer. Enligt lasarettets bedömning kommer man att kunna utöka sin operationskapacitet under 2018 och ta hand om även den del som tidigare utförts av de privata aktörerna.

Patienter har även i fortsättningen möjlighet att söka sig till andra privata och offentliga vårdgivare som har avtal i andra landsting och regioner.

(L), (M), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att vårdvalet för höft- och knäprotesoperationer behålls med hänvisning till patienternas rätt att välja och att väntetiderna hos privata vårdgivare är kortare.

Månadsrapport februari

Tillgänglighetssiffrorna för Akademiska sjukhuset har förbättrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för februari.

72 procent av patienterna fick besökstid inom 90 dagar och 77 procent behandling. Vid Lasarettet i Enköping fick 90 procent besök inom 90 dagar och 96 procent behandling.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet lämnas oförändrad jämfört med budget.

Akademiska sjukhuset utträder ur upphandling av kataraktoperationer

Akademiska sjukhuset ska inte längre ingå i upphandlingen av kataraktoperationer i öppenvård enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Det beslutade sjukhusstyrelsen. I stället kommer Akademiska sjukhuset att få 1 000 kataraktoperationer per år finansierade genom anslag.

Ändringen görs för att underlätta Akademiska sjukhusets ögonkliniks möjligheter till medicinsk prioritering och planering av sin verksamhet.

Det finns idag två vårdgivare som erbjuder kataraktoperationer enligt LOV och under 2017 tillkommer ytterligare en. Därmed bedöms tillgängligheten och den totala produktionen inom kataraktkirurgi vara stabil.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utträder ur upphandling av ögonbottenfotografering

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska inte längre ingå i upphandlingen av ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus enligt lag om valfrihetssystem (LOV) från den 1 januari 2018. Det beslutade sjukhusstyrelsen. I stället kommer Akademiska sjukhuset att få 3 500 och Lasarettet i Enköping 1 300 ögonbottenfotograferingar per år finansierade genom anslag. Den sammanlagda produktionen hos privata vårdgivare och i egen regi väntas kunna upprätthållas eller ökas under 2018.

Ändringen görs bland annat för att öka förutsägbarheten gällande finansieringen av ögonverksamheten vid sjukhusen. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kommer att arbeta för en ökad samverkan inom ögonverksamheten med målet att säkra en långsiktigt hållbar bemanning och en tillgänglig vård för patienterna.

Sjukhusstyrelsen prioriterade fastighetsinvesteringar

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har tagit fram en prioriteringsordning när det gäller kommande fastighetsinvesteringsbehov.

Sjukhusstyrelsen ställde sig bakom förvaltningarnas prioriteringar, förutom när det gäller produktionsköket, som hanteras av fatsighets- och servicenämnden. Prioriteringarna kommer att ligga till grund för kommande beslut i fastighets- och servicenämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

(KD) reserverade sig när det gällde de beräknade kostnaderna för respektive investering, då man inte kunnat ta del av summorna.

(M) och (L) reserverade sig och ansåg att även produktionsköket skulle ingå i prioriteringsordningen.

Svar på initiativ om akademisk specialisttjänstgöring

(L), (M), (C) och (KD) hade tagit initiativ till ett ärende med anledning av bristen på specialistsjuksköterskor. De föreslog att Region Uppsala ska införa så kallad AST, Akademisk specialisttjänstgöring, som innebär att sjuksköterskor kan söka utbildningsanställning med full lön. Detta skulle kunna bidra till att öka tillgången till specialistsjuksköterskor. Enligt förslaget skulle AST eller en liknande form av utbildningsanställning införas som pilotprojekt inom psykiatri, operation, anestesi- och intensivvård.

Initiativet besvarades med en redovisning av det arbete som redan pågår inom området. Bland annat kommer Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att erbjuda full lön under vidareutbildning för vissa prioriterade specialistinriktningar i höst.

Svar på initiativ om kompetensbrist

(L), (M), (C) och (KD) hade tagit initiativ till ett ärende där man ville ha en redovisning av den totala omfattningen på kompetensbristen hos styrelsens förvaltningar. Vid sjukhusstyrelsens sammanträde gavs en ögonblicksbild av hur läget såg ut den 6 mars.

Svar på initiativ om kriskommission

(L), (M), (C) och (KD) hade tagit initiativ till ett ärende om personalsituationen inom sjukvården. I ärendet pekar man på tidigare lagda förslag, som har avslagits eller ännu inte behandlats. Enligt förslagsställarna måste allt pågående och planerat arbete för att bli en bättre arbetsgivare påskyndas och redovisas. De efterlyste en redovisning av arbetet med de förslag som lagts och en redovisning och tidsplan över vad som mer görs för att förbättra situationen för sjukvårdens personal. De föreslog också att en extern, oberoende kriskommission ska tillsättas för att ta fram lösningar på en hotande personalkatastrof.

Sjukhusstyrelsen fick en redovisning av det pågående arbetet inom de områden som initiativet gällde: administrativt stöd och rollfördelning i sjukvården, hälsofrämjande arbetsplatser, ledarskap, analys av orsaker till att medarbetare slutar, kompetensförsörjningsprocessen och det arbetsgivarpolitiska programmet. Därmed ansågs initiativet besvarat.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att sjukhusstyrelsen ska ta in en oberoende extern expertgrupp som i samråd med sjukvården kan ta fram lösningsförslag på utmaningarna att bemanna sjukvården. Detta avslogs.

Svar på initiativ om sjukhusspecialister i primärvården

(L), (M), (C) och (KD) hade tagit initiativ till ett ärende om användningen av sjukhusspecialister i primärvården. De föreslog att sjukhusstyrelsen ska begära att få en redogörelse för hur sjukhusspecialister i primärvården kan stärka sjukvården och att, om redogörelsen är bristfällig, föreslå en utredning av frågan.

Sjukhusstyrelsen beslutade att be vårdstyrelsen att beakta frågan i arbetet med att ta fram en målbild för framtidens primärvård inom Region Uppsala. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma med en lägesrapport till sjukhusstyrelsens möte i oktober.

Kontakt