Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 3 oktober 2017

2017-10-03

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

För den vård som täcks av vårdgarantin gäller att patienter ska erbjudas första besök inom 90 dagar. Under årets första åtta månader fick i genomsnitt 74 procent av patienterna till Akademiska sjukhuset besök inom denna tid, vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren. 77 procent fick påbörja sin behandling eller operation inom 90 dagar. Det framgår av sjukhusstyrelsens delårsrapport. Vid Lasarettet i Enköping fick 91 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 93 procent fick behandling.

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet hade efter augusti en årsprognos på plus 25 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget. Lasarettet i Enköping har en prognos på plus 8 miljoner kronor, främst beroende på vakanser. Akademiska sjukhuset lämnar en nollprognos.

Svar på skrivelse om ortopedi och handkirurgi

Sjukhusstyrelsen har svarat på en skrivelse från patientnämnden som handlar om att antalet klagomål när det gäller ortopedi och handkirurgi har ökat. Av Akademiska sjukhusets svar framgår att ökningen kan hänga samman med nya arbetssätt, där verksamheten har utökat informationen om Patientnämndens arbete både till patienter och medarbetare. Under hösten har man arbetat med att förbättra bland annat bemötande och kommunikation och att minska antalet infektioner genom förbättrade hygienrutiner.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på ett tillägg där man betonade vikten av kontinuerlig kontakt mellan Patientnämnden och Sjukhusstyrelsen. Detta avslogs med hänvisning till att denna kontakt redan finns och att Patientnämnden två gånger per år kommer till sjukhusstyrelsen.

Anslag för utveckling av digitala tjänster

Sjukhusstyrelsen beslutade att utöka anslaget till Innovation Akademiska med 0,5 miljoner kronor per år från 2018 för utveckling av digitala tjänster.

Handlingsplan för neonatalvård presenterad

En handlingsplan för neonatalvården vid Akademiska sjukhuset har tagits fram. Den presenterades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Handlingsplanen tar upp vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra bemanningssituationen. Det handlar bland annat om att förbättra arbetsmiljön och öka personaltätheten. I planen finns också en satsning på utbildningstjänster och nya sätt att marknadsföra sig som arbetsgivare, bland annat genom en prisbelönt film och rekryteringsresa till Finland.

Enligt verksamhetsansvariga har man redan nu sett effekter av åtgärderna, med förbättrad arbetsmiljö och ett bättre bemanningsläge.

Sjukhusen lämnar LOV gynekologi i öppenvård

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska inte längre ingå upphandlingen enligt LOV gynekologi i öppenvård. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Akademiska sjukhuset kommer i fortsättningen att vara ickevals-alternativet för gynekologi i öppenvård. Ändringen genomförs bland annat för att det ger bättre förutsättningar att styra patienter till rätt vårdnivå. Det bedöms inte påverka tillgängligheten negativt.

Förfrågningsunderlag inom LOV reviderade

Förfrågningsunderlagen för LOV inom ett antal områden har reviderats. Det gäller områdena ögonspecialister i öppenvård, ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, specialiserad öron- näs- och halssjukvård i öppenvård´, kataraktkirurgi i öppenvård och gynekologi i öppenvård. Bland annat införs det krav på att mottagningarna ska vara lokaliserade inom Uppsala län. Rutinerna kring vårdhygien och avvikelsehantering har också förtydligats. Ändringarna gäller från den 1 januari 2018.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att vårdvalet inte ska begränsas till Uppsala län. De föreslog i stället att vårdvalets geografiska område ska begränsas till en timmes kollektivtrafik utanför länsgränsen. De föreslog också att vid revidering av förfrågningsunderlag ska dialog med befintliga och intresserade utförare genomföras. Detta avslogs

IT-bilaga fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde den gemensamma it-bilagan för sjukhusstyrelsens ansvar och det tillhörande funktionshyredokumentet.

IT-bilagan beskriver Region Uppsalas it-struktur och de it-system som ska användas. Där ingår också generella obligatoriska krav som ställs för all vård som utförs på Region Uppsalas bidrag. I bilagan finns en uppräkning av system som kan komma att användas av vårdgivare.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att en översyn av möjligheten till revidering av bilagan ska göras med fokus på kompabilitet och funktionalitet.

Kontakt