Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 4 september 2017

2017-09-04

Akademiska får kunskapscentrum för rehabilitering

Det ska inrättas ett kunskapscentrum inom rehabiliteringsområdet vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

I ett kunskapscentrum samlas, skapas, utvecklas och införs ny kunskap inom vården. Sjukhusstyrelsen beslutade att tilldela Akademiska sjukhuset sammanlagt knappt 2 miljoner kronor för ändamålet under 2017 och 2018. Medlen ska bland annat användas till administrativt stöd och att bygga en IT-struktur som bas.

Sjukhuset får också sammanlagt 375 000 kronor för en förstudie som syftar till att skapa en digitaliserad rehabiliteringsplan.

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

Tillgängligheten för Akademiska sjukhuset var bättre under juli månad jämfört med samma period föregående år. Det framgår av den senaste månadsrapporten till sjukhusstyrelsen. Under juli månad fick 67 procent av patienterna vård inom 90 dagar och 69 procent erbjöds operation. Antalet årsarbetare har ökat, vilket hänger samman med särskilda satsningar för att öka tillgängligheten samt att man har tagit över det så kallade sjukvårdsteamet från Uppsala kommun.

Förslag till upplevelsestråk ska tas fram

Akademiska sjukhuset ska till sjukhusstyrelsens decembersammanträde ta fram ett förslag på hur upplevelsestråk kan utvecklas på Akademiska sjukhuset. Förslaget ska vara kostnadsberäknat och ta hänsyn till de omfattande ombyggnationer som görs på området. Det beslutade sjukhusstyrelsen efter att Sören Bergqvist (V) lyft frågan i ett initiativärende.

Redan för ett par år sedan fattades beslut om att inrätta upplevelsestråk på Akademiska sjukhuset. Sedan dess har arbetet avstannat, dels på grund av pågående ombyggnadsarbete, som försvårat framkomligheten, dels i avvaktan på beslut om finansiering.

I ärendet redovisas andra kulturella inslag som finns på området, bland annat konstpromenader.

Målrelaterad ersättning ska betalas tillbaka

Akademiska sjukhuset ska återbetala 1 575 000 kronor av den målrelaterade ersättningen för 2016. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Återbetalningen görs eftersom man inte klarat målet att minst 50 procent av patienterna vid akutmottagningarna ska träffa en läkare inom 60 minuter.

Initiativ om första linjens vård för ungas psykiska hälsa besvarat

Cecilia Linder, Jessica Kumlin och Lennart Hedqvist, samtliga (M), hade tagit initiativ till ett ärende där man förslog att ansvarsfördelningen när det gäller arbetet med barns och ungas psykiska ohälsa ska tydliggöras i samverkan med länets kommuner. De föreslog också att en väl förankrad och tydlig ansvarsfördelning presenteras för sjukhusstyrelsen senast under september.

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde redovisades pågående arbete inom området. Bland annat har sjukhusstyrelsen satt av pengar till ett projekt för att bygga ut första linjen för barns och ungas psykiska hälsa i Heby, Håbo och Östhammar. Det har också upprättats en länsgemensam riktlinje för samverkan kring barn och unga mellan kommunerna och Region Uppsala, där bland annat strukturer och ansvarsområden beskrivs. Vidare pågår det en kartläggning av Region Uppsalas insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta beslutade sjukhusstyrelsen att anse initiativet besvarat.

Handlingsplan för neonatalvården ska tas fram

Akademiska sjukhuset klarade att ge god och patientsäker vård till för tidigt födda barn som behövde intensivvård under sommaren. Det framgår av en rapport till sjukhusstyrelsen.

Inför sommaren ingick Akademiska sjukhuset ett avtal om intensivvårdsplatser i Åbo, som skulle kunna utnyttjas vid toppar. Platserna har endast utnyttjats vid fyra tillfällen. I övrigt har man klarat neonatalvården genom samarbete mellan olika svenska sjukhus.

Sjukhusstyrelsen gav Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Planen ska beskriva hur verksamhetens kapacitet ska byggas upp för att möta behoven och även innefatta kompetensförsörjning och lokalbehov.

Prioritering av fastighetsinvesteringar 2018-2023

Sjukhusstyrelsen har yttrat sig till fastighets- och servicenämnden om vilka investeringsprojekt som man anser ska fullföljas under perioden 2018-2023. Prioriteringarna ligger till grund för investeringsplanen, som fastställs av regionfullmäktige vid novembersammanträdet.

Sammanträdestider 2018

Sjukhusstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2018. Sjukhusstyrelsen sammanträder följande datum: 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 12 juni, 18 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Sjukhusen får rätt att besluta om besöksrestriktioner

Sjukhusen ska i fortsättningen kunna besluta om besöksrestriktioner vid frivillig hälso- och sjukvård. Detta införs genom en ändring i delegationsordningen som sjukhusstyrelsen beslutade om. Inskränkningar av besök kan införas bland annat för att vården ska kunna bedrivas på ett bra sätt och av hänsyn till enskilda vårdtagares personliga integritet.

Kontakt