Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 5 december 2017

2017-12-05

Felaktiga faktureringar påverkar sjukhusstyrelsens intäkter

Akademiska sjukhuset har under oktober månad upptäckt ett systemfel i ersättningsmodellen mot de regioner inom Uppsala – Örebro sjukvårdsregion som köper vård av Akademiska sjukhuset. Ett stort antal kunder har fakturerats fel, utöver detta har felaktig registrering förekommit inom Akademiska barnsjukhusets sektion för barnkirurgi, vilket även det innebär att kunder fått felaktiga fakturor.

Systemfelet och registreringsfelet innebär att sjukhusstyrelsen har haft för höga intäkter under året. När detta nu har justerats så är årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet minus 128 miljoner kronor, vilket är en försämring med 128 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Sjukhusdirektören fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med åtgärder för att säkerställa att framtida system- och registreringsfel inte återupprepas. Sjukhusdirektören fick även i uppdrag att återkomma till styrelsen med en beskrivning av hur budget i balans år 2018 säkerställts.

Sjukhusstyrelsens budget för år 2018 fastställd

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 november att anvisa sjukhusstyrelsen 6 742 miljoner kronor för budgetåret 2018. Sjukhusstyrelsen föreslås att budgetera för ett nollresultat 2018.

Vid sitt sammanträde fastställde sjukhusstyrelsen budgeten.

Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att öppen specialistvård utanför Uppsala län ökade under år 2017, och tros fortsätta att öka under år 2018. Den köpta vården från Elisabethsjukhuset hade ett högt utfall år 2017, vilket kommer att fortsätta under år 2018 som en avlastning för sjukhusen.

Budgeten i sin helhet finns på Region Uppsalas webbplats.

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Bakgrunden är att dåvarande Uppsala läns landsting fick en förfrågan 2015 om att delta i en projektansökan till EU, inom det så kallade Horizon 2020 programmet. Projektets syfte är att få fram innovativa lösningar som ger kroniska smärtpatienter möjlighet att via självkontroll styra sin behandling på distans.

Nuvarande Region Uppsala ställde sig positivt till deltagande och tillsammans med sex andra parter från Spanien och Frankrike lämnades en ansökan in. Ansökan blev positivt bemött inom EU, som beviljade EU-bidrag med 70 procent av den totala budgeten på 2,7 miljoner euro. Resterande 30 procent medfinansieras av parterna, bland annat Region Uppsala. För Region Uppsalas del handlar det om 189 000 euro (ungefär 1,8 miljoner kronor) under de tre åren.

RELIEF-projektet ligger, enligt handlingarna i ärendet, helt i linje med Region Uppsalas mål om ökad internationalisering, framtagande av innovativa lösningar och utveckling av e-hälsolösningar. Om projektet leder till den framgång som förväntas så kommer det att innebära en förbättrad vård för den stora och växande grupp av patienter som lider av kronisk smärta. Det finns också möjlighet att den kunskap och de lösningar som projektet ger upphov till kan föras över även på andra patientgrupper.

Privata vårdgivares patientsäkerhetsarbete har utvärderats

Region Uppsala har ansvaret för att följa upp även privata vårdgivare. Tidigare uppföljningar har uppmärksammat brister inom patientsäkerhetsarbetet inom privat specialistvård. Därför har en utvärdering genomförts, som nu godkändes av sjukhusstyrelsen, med den grundläggande frågeställningen "Har patientsäkerhetsarbetet genomförts enligt gällande lagar, regler och avtal?".

Resultatet visar att vårdskador är relativt sällsynta hos denna kategori av vårdgivare, men att de förekommer med viss frekvens. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att patientsäkerhetsarbetet hos privata vårdgivare inom specialistvård till viss del motsvarar kraven i gällande regelverk. Men det finns utrymme för förbättringar, framför allt inom systematisk riskanalys och egenkontroll.

Konsultföretaget som gjort utvärderingen rekommenderar därför Region Uppsala bland annat att det i avtalen med de privata vårdgivarna bör framgå enhetliga krav och formuleringar angående patientsäkerheten. Det bör också tydligt framgå att en årlig patientsäkerhetsberättelse ska upprättas.

Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsavdelning bedömer därför bland annat att avtalsskrivningar bör ses över så att enhetliga krav och formuleringar tydligt framgår. Det bör även framgå att privata vårdgivare ska inkomma med en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Lasarettansluten hemsjukvård har utvärderats

Region Uppsala har låtit ett konsultbolag utvärdera den lasarettanslutna hemsjukvården vid lasarettet i Enköping. Utvärderingen visar övergripande att en väl fungerande hemsjukvårdsenhet har etablerats vid lasarettet i Enköping. Det har skett en minskning av slutenvård som kan undvikas och patientnöjdheten inom den aktuella gruppen är hög. Det har däremot varit svårt att bedöma resurseffektiviteten.

Slutsatsen är att lasarettsansluten hemsjukvård är en välfungerande vård för patienter i behov av specialiserade palliativa vårdinsatser (vård i livets slutskede) samt för utvalda medicinpatienter. Däremot har verksamheten inte inkluderat rehabiliteringspatienter så som ursprungligen var tänkt. Det finns också vissa otydligheter beträffande roller och ansvar mellan lasarettet i Enköping och hemkommunerna.

När utvärderingen nu läggs till handlingarna är det bland annat med beslutet att resultat och rekommendationer ska beaktas i arbetet med Effektiv och nära vård 2030. Därtill får sjukhusledningarna på Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping i uppdrag att säkerställa behoven av specialiserade rehabiliteringsåtgärder i Enköping, Håbo och södra Heby.

Region Uppsala godkänner överenskommelse med länets kommuner

Region Uppsala godkänner överenskommelsen om assistans och egenvård mellan Region Uppsala och länets kommuner, under förutsättning av att kommunerna fattar samma beslut. Det beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt sammanträde.

Bakgrunden är ett antal domar från Högsta förvaltningsdomstolen som har ändrat praxis i Försäkringskassans bedömning av vilka behov som ger rätt till personlig assistans. Det har bland annat inneburit att det inte ges ersättning för egenvårdsinsatser, och att flera barn har blivit kvar på sjukhus i onödan.

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms kunna utföras som egenvård av barn. Målet är att inget barn ska vara kvar i onödan på sjukhus, och att målgruppen får god vård i hemmet. Målet följs upp gemensamt av Region Uppsala och länets kommuner.

Överenskommelsen innebär att Region Uppsala och länets kommuner delar på kostnaderna för egenvårdsinsatserna. För år 2017 bedöms detta kosta Region Uppsala drygt 7 miljoner kronor.

Kontakt