Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 7 november 2017

2017-11-07

Vårdköer ska motverkas med snabbare insatser

Akademiska sjukhuset ska börja sätta in snabbare åtgärder när det finns risk för växande vårdköer inom ett visst verksamhetsområde. Sjukhusstyrelsen antog en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

Redan under 2017 har en rad åtgärder vidtagits för att korta väntetiderna. Bland annat har operationssamarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökats. Man har också utökat kapaciteten vid Samariterhemmet och opererat under kvällar och helger för att kapa köer.

Under 2018 kommer Akademiska sjukhuset att lägga särskilt fokus på verksamheter där 80 procent eller färre får besök eller behandling inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar.

Så snart man ser att ett verksamhetsområde har eller riskerar att få försämrad tillgänglighet ska en särskild aktionsgrupp sättas in, som ska bistå med stöd för att vidta åtgärder som kan vända utvecklingen.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska också utveckla samarbetet med vårdgarantienheten och förbättra slussningen av patienter, som innebär att man erbjuds vård hos andra vårdgivare som har kortare väntetider.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att den handlingsplan som beslutades 2016 ska utvärderas innan en ny plan upprättas. När detta avslogs yrkade man på en rad tillägg till handlingsplanen, bland annat att minska den administrativa bördan för sjuksköterskor, att onödiga regleringar ska tas bort på ett systematiskt sätt och specialistvård som inte måste utföras på sjukhusen ska flyttas närmare länets patienter. Yrkandena avslogs.

Miljoner satsas på samtalsmottagningar

Region Uppsala ska avsätta ytterligare 3 miljoner kronor för att inrätta fler samtalsmottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Satsningen inleddes 2016, då sjukhusstyrelsen avsatte 3 miljoner kronor per år under 2017-2018 för att bygga ut första linjen för barns och ungas psykiska hälsa. Nu förstärks denna satsning med ytterligare 3 miljoner kronor, som ska användas till ytterligare samtalsmottagningar i länet. Målgruppen för mottagningarna är barn och unga i åldrarna 6-17 år.

Hittills har samtalsmottagningar öppnats Håbo, Heby och Östhammar. Under våren 2018 planeras en samtalsmottagning att öppna i Knivsta. Under 2018 kommer man att titta på möjligheten att även öppna en mottagning i Älvkarleby. Sedan tidigare finns motsvarande verksamhet i Uppsala, Enköping och Knivsta, med barn- och ungdomspsykologer på barnspecialistmottagningen.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att Region Uppsala ska utreda möjligheten att upphandla utredningar av neuropsykiatriska funktionshinder. De föreslog också att man ska undersöka medarbetares syn på arbetspendling och vad som skulle kunna få dem att arbetspendla, för att kunna anpassa arbetsförhållandena och därigenom erbjuda mer vård runtom i länet. Yrkandena avslogs.

Höjd ersättning ska locka fler fotvårdsterapeuter

Region Uppsalas ersättning till fotvårdsterapeuter som behandlar patienter med diabetes höjs med 60 kronor per behandling. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Höjningen görs för att motivera fler fotvårdsterapeuter att söka avtal med Region Uppsala. Under det senaste året har det uppstått köer inom medicinsk fotvård.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att vårdvalet i stället för Uppsala län ska begränsas till en timmes kollektivtrafik utanför länsgränsen. Detta avslogs.

Sjukhus uppdras att samarbeta

Sjukhusstyrelsen fastställde verksamhetsuppdraget för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för 2018-2020. Dokumentet beskriver förvaltningarnas uppdrag och åtagande inom en given ekonomisk ram. Verksamhetsuppdraget revideras varje år. Jämfört med tidigare betonas nu ännu mer det gemensamma länssjukvårdsuppdraget som Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har. Sjukhusen ska ha gemensamma väntelistor och samverka om operationer och vårdplatser.

Månadsrapport för september

För den vård som täcks av vårdgarantin gäller att patienter ska erbjudas första besök inom 90 dagar. Under september fick 66 procent av patienterna till Akademiska sjukhuset besök inom denna tid och 66 procent fick påbörja sin behandling eller operation. Inom psykiatrin fick 89 procent av patienterna första besök inom 90 dagar. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport. Vid Lasarettet i Enköping fick 90 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 95 procent fick behandling.

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet hade efter september en årsprognos på plus 0,2 miljoner kronor. Detta är en försämring med 25 miljoner kronor jämfört med föregående prognos, vilket beror på en försämrad prognos för Akademiska sjukhuset.

Kontakt