Uppsnabbat vårdstyrelsen 15 juni 2017

2017-06-15

Region Uppsala vill starta Hälsoäventyr med Knivsta kommun

Region Uppsala vill tillsammans med Knivsta kommun bygga upp ett lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. Det stod klart sedan frågan behandlats i vårdstyrelsen.

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Undervisningen syftar till att öka elevernas förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö, bland annat med hjälp av rollspel, gruppövningar och experiment.

Sedan starten 2001 har över 100 000 elever fått undervisning vid något av Hälsoäventyren i Uppsala län, som idag finns i Uppsala, Håbo, Östhammar och Tierp. Enligt planerna ska det nya Hälsoäventyret i Knivsta börja byggas upp under 2017, för att kunna starta 2018.

Till att börja med kommer Hälsoäventyret i Knivsta att ha ett tydligt fokus på ungas psykiska hälsa och tobaksfri skoltid.

Hälsoäventyret i Knivsta är tänkt att finansieras med 50 procent vardera av Region Uppsala och Knivsta kommun. Huvudman för verksamheten blir Region Uppsala.

Uppbyggnadskostnaden under 2017 beräknas för Region Uppsalas del till 400 000 kronor och driftskostnaden för 2018 blir för Region Uppsala 925 000 kronor.

En förutsättning för att Hälsoäventyret ska byggas i Knivsta är att regionfullmäktige beviljar vårdstyrelsen medel för detta i regionplan och budget 2018-2020. Motsvarande beslut har tidigare fattats av Knivsta kommun.

Vårdstyrelsens månadsrapport för maj

Förvaltningarna inom vårdstyrelsens ansvar har fortsatta problem med att rekrytera och bemanna. Detta påverkar produktion och tillgänglighet negativt. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för maj.

När det gäller tillgängligheten inom primärvården fick 85 procent av patienterna telefonkontakt med den offentliga primärvården samma dag och 83 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 91 procent telefonkontakt samma dag och 88 procent läkarbesök inom en vecka.

Folktandvården rapporterar att patienttrycket är fortsatt mycket högt men att man ändå har lyckats att minska antalet väntande patienter sedan årsskiftet och jämfört med samma period förra året. Bemanningsläget är fortsatt problematiskt, framförallt i de delar i regionen som ligger långt från Uppsala. För att kompensera bristen på tandhygienister och hålla en god BEON-nivå utbildar Folktandvården tandsköterskor i eget patientarbete i allt högre omfattning.

Tilläggsåtagande för ungdomsmottagande fastställt

Vårdstyrelsen fastställde tilläggsåtagande för ungdomsmottagning som en bilaga till förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagningar. Det börjar gälla från den 1 januari 2018.

Syftet med den nya bilagan är att förtydliga och kvalitetssäkra vad uppdraget innebär, så att samtliga ungdomsmottagningarna kan erbjuda likartat stöd till ungdomar i länet vad gäller främjande och förebyggande insatser.

Kontakt