Uppsnabbat vårdstyrelsen 18 december 2017

2017-12-18

Månadsrapport november

89 procent av patienterna som kontaktade en vårdcentral i länet kom fram samma dag och 83 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för november.

När det gäller ekonomin beräknas förvaltningen Primärvården göra ett underskott på minus 16,2 miljoner kronor under 2017. Den försämrade prognosen beror främst på lägre produktion.

Även Hälsa och habilitering väntas göra ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Folktandvårdens prognos visar på plus 4,8 miljoner kronor, vilket är något sämre jämfört med vad som budgeterats.

Fler sjuksköterskor till korttidsboenden

Bemanningen av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn på kommunala korttidsboenden i Uppsala län ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen.

Beslutet grundar sig på en bedömning att tillgången till sjuksköterskor har varit alltför dålig på korttidsboendena. Detta kan leda till säkerhetsbrister, till exempel att personalen saknar tillgång till aktuella ordinationer.

Beslutet innebär att den medicinska enheten vid förvaltningen Hälsa och habilitering utökas med tre sjukskötersketjänster, vilket är en fördubbling jämfört med idag. Kostnaden beräknas uppgå till 1,9 miljoner kronor per år.

Svar på initiativ om utökade medel till Röda korset

Vårdstyrelsen tog upp ett initiativärende om resursförstärkning till Röda korsets behandlingscentrum som väckts av (KD), (L), (M) och (C). Regionstyrelsen beviljade tidigare under hösten ett tillskott med 800 000 kronor per år under åren 2017-2019. Mot bakgrund av att frågan redan hanterats i regionstyrelsen ansågs ärendet besvarat.

Friare val av hjälpmedel avskaffas

Region Uppsala avslutar Friare val av hjälpmedel för syn- och kommunikationshjälpmedel samt hjälpmedel inom förflyttning, personlig vård och kognition för den som är under 21 år. Det beslutade vårdstyrelsen.

Valmöjligheten infördes 2012 och innebär att brukare kan få bidrag för att själva köpa vissa typer av hjälpmedel som ett egenvårdsbeslut. Systemet har endast utnyttjats i mindre skala. Under perioden 1 januari 2016 till 30 juni 2017 har sex patienter fått rekvisition men endast tre patienter har använt möjligheten, vilket ska jämföras med det totala antalet förskrivna hjälpmedel, som uppgår till 6 500 – 7 000 per år.

Friare val av hjälpmedel upphör den 31 december 2017.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på att systemet med friare val av hjälpmedel ska behållas med hänsyn till patientens självbestämmande och delaktighet och att välja hjälpmedel kan innebära stor skillnad i livskvalitet för den enskilde. De yrkade också på att en barnkonsekvensanalys ska göras. Detta avslogs.

Kontakt