Uppsnabbat vårdstyrelsen 27 februari 2017

2017-02-27

Region Uppsala ser över primärvårdens roll

Region Uppsala ska utreda vilken roll primärvården ska ha i framtidens hälso- och sjukvård. Det beslutade vårdstyrelsen.

Uppdraget utgår från tidigare beslut om att Region Uppsala ska arbeta för att primärvården ska stärkas och få en större roll som första linjens vård genom att resurser förs över från sjukhusvård till primärvård. Inriktningen i arbetet är att området e-hälsa ska utvecklas och att det ska göras satsningar för att säkerställa tillgång till alla personalkategorier.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp i den kommande utredningen är:

  • Hur kan ett mer patientcentrerat och hälsofrämjande arbetssätt utvecklas med fokus på personer med kroniska sjukdomar och äldre?
  • Hur kan arbetet med omhändertagande av psykisk ohälsa utvecklas?
  • Hur kan användning av e-hälsa och digitala verktyg utvecklas?
  • Hur kan primärvården attrahera och behålla kompetens?
  • Vilka kunskaps-, uppföljnings- och utvecklingsstöd behövs inom primärvården?
  • Hur kan Region Uppsalas sistahandsansvar tydliggöras och finansieras?


Utredningen kommer att göras i nära samverkan med patient- och professionsföreträdare, berörda förvaltningar, privata vårdgivare och fackliga företrädare.

Rapporten ska färdig i oktober 2017 och kommer att ligga till grund för kommande revideringar av förfrågningsunderlag för vårdval samt regionplan och budget.

Avtal om närvård i Östhammar förlängs

Avtalet mellan Region Uppsala och Östhammars kommun om att bedriva en närvårdsenhet i Östhammar förlängs med ett år till den 28 februari 2018. Det beslutade vårdstyrelsen.

Verksamheten riktar sig främst till äldre multisjuka och omfattar inte barn och ungdomar under 17 år. Region Uppsala står för 60 procent av kostnaderna och kommunen för 40 procent.

Under 2017 ska en det göras en genomlysning av verksamhetens ekonomi.

Ändrade regler för psykoterapi ska följas upp

(KD), (M), (L) och (C) tog initiativ till att vårdstyrelsen ska få en uppföljning av hur de förändrade reglerna för psykoterapi har fallit ut.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ta fram en redovisning till majmötet.

Kontakt