Uppsnabbat vårdstyrelsen 30 mars 2017

2017-03-30

Vårdstyrelsens månadsrapport för februari

Förvaltningarna Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering har problem med rekrytering och bemanning, vilket påverkar produktionen negativt. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för februari.

När det gäller tillgängligheten fick 90 procent av patienterna telefonkontakt med den offentliga primärvården samma dag och 81 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 91 procent telefonkontakt samma dag och 91 procent läkarbesök inom en vecka.

Vårdstyrelsen uppdrog till primärvårdsdirektören att återkomma med en fördjupad analys och åtgärder för förbättrad tillgänglighet samt en ekonomi i balans.

Vårdstyrelsen prioriterade fastighetsinvesteringar

Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården Enköping har tagit fram en prioriteringsordning när det gäller kommande fastighetsinvesteringsbehov.

Vårdstyrelsen ställde sig bakom förvaltningarnas prioriteringar. Prioriteringarna kommer att ligga till grund för kommande beslut i fastighets- och servicenämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Uppföljning av närvårdsavdelningen i Uppsala

Region Uppsala har gjort en uppföljning av närvårdsavdelningen i Uppsala (NÄVA).

Verksamheten startades 2014 med syftet att förbättra omhändertagandet av patientgruppen, avlasta Akademiska sjukhuset och utveckla en mer resurseffektiv vårdform. 2015 gjordes en utvärdering som pekade på vissa brister. Därför beslutade man att göra en ny uppföljning, som nu har presenterats för vårdstyrelsen. Av rapporten framgår att arbetssätt och rutiner har utvecklats. Vissa problem återstår dock. Rekryteringsproblem har gjort det svårt att hålla det önskade antalet vårdplatser öppna och medfört en bristande kontinuitet i verksamheten.

Under 2017 kommer Region Uppsala att göra en övergripande utvärdering av alla verksamheter i länet med slutenvårdsplatser utanför sjukhus.

Kulturprojekt för asylsökande redovisat

I april 2016 beslutade vårdstyrelsen att anslå 740 000 kronor i projektmedel till Kultur och bildning för projektet "Kultur för att främja hälsa hos asylsökande". Nu har det tagits fram en rapport som redovisar resultatet av projektet.

Av rapporten framgår att projektet nådde cirka 750 deltagare, som deltog i aktiviteter som till exempel teater, barnteater, konserter, museibesök, konstgrupper och slöjdaktiviteter.

Enligt utvärderingen uppskattades aktiviteterna av deltagarna, som ett sätt att bryta de dagliga rutinerna och för att utveckla det svenska språket och lära sig om det svenska samhället. Att bryta isolering och utanförskap genom konst och kultur verkar ha haft en upplyftande effekt i vardagen hos deltagarna.

Kontakt