Uppsnabbat vårdstyrelsen 5 oktober 2017

2017-10-05

Extra satsning på primärvården föreslås

Region Uppsala föreslås sätta av 48 miljoner kronor extra på primärvården under 2018. Den största delen går till att höja grundersättningen till samtliga vårdcentraler.

I november ska regionfullmäktige fatta beslut om tilläggsbudgeten för 2017. Vårdstyrelsen föreslår nu att anslagen till primärvården höjs med 48 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkningar.

Den största delen, 32 miljoner kronor, går till att höja den fasta ersättningen till vårdcentralerna, den så kallade kapiteringen med 5 procent. Ytterligare 10 miljoner kronor går till att det införs områdesansvar för olistade patienter. Man kommer också att utöka antalet ST-läkare inom allmänmedicin.

Beslutet att föreslå utökade medel till primärvården fattas mot bakgrunden av en ny rapport om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård, som också behandlades vid vårdstyrelsens sammanträde.

I rapporten föreslås bland att en större andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten ska läggas på primärvård. Rapporten kommer att lämnas över som ett underlag till den pågående utredningen "Effektiv och nära vård 2030", som ska ta fram mål och strategi för hela hälso- och sjukvården i Uppsala län till år 2030. Den utredningen ska lämna sitt betänkande i mars 2018.

(V) yrkade på en lägre höjning av ersättningen till vårdcentralerna och att man i stället skulle använda 18 miljoner kronor till att förstärka distriktssköterskemottagningarna och åtgärder för att möta den psykiska ohälsan. Detta avslogs.

(KD), (M), (L) och (C) lämnade en lista med 18 förslag på tillägg. Bland annat föreslog man att vårdstyrelsen ska föreslå regionstyrelsen att uttala ett mål för Region Uppsala om att primärvården bör få 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025. Man föreslog också att Region Uppsala ska införa äldremottagningar för personer över 75 år och att regelverket ska anpassas för att underlätta för vård utanför större orter. Vårdstyrelsen beslutade att förslagen ska hänskjutas till kommande sammanträde för vidare beredning.

Region Uppsala startar akademiskt primärvårdscentrum

Region Uppsala ska inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum. Det beslutade vårdstyrelsen.

Det akademiska primärvårdscentrumet ska omfatta all primärvård i länet som Region Uppsala ansvarar för, oavsett finansiering eller driftsform.

Till det akademiska primärvårdscentrumet kommer det att kopplas vårdcentraler, som kallas "akademiska vårdcentraler". Dessa har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler, med listade patienter och ersättningssystem. Utöver detta har de också ett uppdrag att knyta samman den kliniska forskningen, utvecklingen och utbildningen med vardagen på vårdcentralerna. I ett första steg inrättas två akademiska vårdcentraler, men senare ska alla vårdcentraler kunna ansöka om att bli en akademisk vårdcentral. De akademiska vårdcentralerna ska också ha andra vårdcentraler inom ett geografiskt närområde knutna till sig i ett nätverk.

Vårdstyrelsen gav t f primärvårdsdirektören i uppdrag att starta det akademiska primärvårdscentrum i samråd med berörda aktörer, bland annat Uppsala universitet, med start 2018. För hösten 2017 sätts 320 000 kronor av för ändamålet och för 2018 5 miljoner kronor.

Vårdstyrelsens delårsrapport

88 procent av patienterna som kontaktar en vårdcentral i länet kommer fram samma dag och 86,27 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Det framgår av delårsrapporten till och med augusti, som presenterades för vårdstyrelsen.

När det gäller ekonomin beräknas förvaltningen Primärvården göra ett underskott på minus 12,6 miljoner kronor under 2017. Detta hänger samman med start av nya vårdcentraler, lägre vårdvalsintäkter och återbetalning av målrelaterad ersättning. Även Hälsa och habilitering väntas göra ett underskott på 2 miljoner kronor. Folktandvården lämnar en prognos på plus 6 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Testbädd primärvård får anslag

Innovation Akademiska sak från 2018 få 500 000 kronor per år i anslag för att utveckla testbädd och innovationskapacitet inom primärvården. Det beslutade vårdstyrelsen.

Förfrågningsunderlaget för influensavaccinationer reviderat

Förfrågningsunderlaget för fri vaccinering mot influensa och pneumokocker till vissa målgrupper har reviderats. Bland annat har det gjorts förtydliganden om avtalsfrågor och vårdinformationssystem och ett nytt avsnitt om revision har lagts till. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ersättning för tvingande flytt

Folktandvården ska kompenseras med 2,5 miljoner kronor för 2017 för höjda hyreskostnader i samband med att Folktandvårdens ledningskansli flyttade från Ulleråker. Det beslutade vårdstyrelsen.

Friskvårdslotsar ska upphandlas

Region Uppsala ska göra en upphandling av friskvårdslotsning. Det beslutade vårdstyrelsen.

Friskvårdslotsarna ingår i konceptet Fysisk aktivitet på recept, där legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan föreskriva fysisk aktivitet till patienter. Patienterna erbjuds stöd av en friskvårdslots, som ska vara länken mellan hälso- och sjukvården och friskvården.

Hälso- och sjukvården i Uppsala län har arbetat enligt denna modell sedan 2005.

Det nuvarande avtalet om friskvårdslotsning löper ut 2017 och verksamheten upphandlas därför på nytt. Kostnaden beräknas till 1,6 miljoner kronor per år.

Kontakt