Uppsnabbat vårdstyrelsen 5 september 2017

2017-09-05

Hembesöksverksamhet i Uppsala och Knivsta upphandlas inte på nytt

Verksamheten med akuta hembesök i Uppsala och Knivsta kommuner kommer inte att upphandlas på nytt när avtalet med den nuvarande utförare löper ut den 31 oktober 2017. Det beslutade vårdstyrelsen.

I beslutet hänvisas till det pågående arbetet med att införa mobila närvårdsteam i egen regi för att förbättra tillgängligheten för de prioriterade patientgrupperna i hela Uppsala län.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på att verksamheten ska upphandlas.

Vid vårdstyrelsens sammanträde besvarades också ett initiativärende i samma fråga som väckts av Anna-Karin Klomp (KD), Lars-Göran B. Karlsen (M), Roger Elsborg (M), Johan Enfeldt (L) och Aranka Botka Ncomo (C). De hade begärt att frågan skulle tas upp i styrelsen för beslut samt att konsekvensanalyser ur olika perspektiv skulle tas fram. Initiativärendet ansågs besvarat med hänvisning till det som redovisades i ärendet.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på att en konsekvensanalys över berörda målgrupper och verksamheter samt en barnkonsekvensanalys ska genomföras.

Vårdstyrelsens månadsrapport för juli

Förvaltningarna inom vårdstyrelsens ansvar har fortsatta problem med att rekrytera och bemanna. Detta påverkar produktion och tillgänglighet negativt. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för juli. Förvaltningen Primärvården varnar för ett ekonomiskt underskott i slutet av året, vilket hänger samman med starten av nya vårdcentraler och lägre intäkter. Prognosen ligger nu på minus 6,1 miljoner kronor. Även Hälsa och habilitering prognostiserar underskott, minus 2 miljoner kronor.

När det gäller tillgängligheten inom primärvården fick 87 procent av patienterna telefonkontakt med den offentliga primärvården samma dag och 88 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 90 procent telefonkontakt samma dag och 93 procent läkarbesök inom en vecka.

I anslutning till att månadsrapporten redovisades lämnade (KD), (M), (L) och (C) ett yrkande om att en listningskampanj ska genomföras så att fler blir medvetna om möjligheten att lista sig på valfri vårdcentral samt möjligheten att välja och byta vårdcentral. Yrkandet avslogs.

Svar på fråga om vart patienterna i Söderfors tagit vägen

Vid årsskiftet upphörde verksamheten vid Brukshälsan i Söderfors. Emilie Orring, Roger Elsborg och Lars-Göran B. Karlsen, samtliga (M) hade begärt att få information om var de cirka 2 500 patienter som tidigare varit listade på vårdcentralen har valt att lista sig.

Av svaret framgår att de flesta, 1 439, har listat sig på Tierps vårdcentral. 150 patienter har listat sig vid en annan vårdcentral. Resterande cirka 1 000 patienter är olistade.

Svar på initiativ om att stärka distriktssköterskemottagningarna

Neil Ormerod och Jeanette Escanilla (V) hade väckt ett initiativ om att ge primärvårdsdirektören i uppdrag att upprätthålla distriktssköterskeverksamheten på de befintliga mottagningarna och att återkomma med förslag på hur bemanning och verksamhet kan säkras på sikt.

Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att beakta utvecklingen av distriktssköterskemottagningarna i arbetet med mål och strategi för effektiv och nära vård år 2030.

(V) reserverade sig och stod fast vid sitt yrkande.

(M), (C), (L) och (KD) lämnade ett förslag om ett tillägg om att det kan finnas skäl för styrelsen att få en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla bemanningen på såväl vårdcentraler som distriktssköterskemottagningar. Detta avslogs.

Initiativ om första linjens vård för ungas psykiska hälsa besvarat

Emelie Orring, Roger Elsborg och Lars-Göran B. Karlsen, samtliga (M), hade tagit initiativ till ett ärende där man förslog att ansvarsfördelningen när det gäller arbetet med barns och ungas psykiska ohälsa ska tydliggöras i samverkan med länets kommuner. De föreslog också att en väl förankrad och tydlig ansvarsfördelning presenteras för vårdstyrelsen senast under september månad.

Vid vårdstyrelsens sammanträde redovisades pågående arbete inom området. Mot bakgrund av detta beslutade vårdstyrelsen att anse initiativet besvarat.

(M) reserverade sig och yrkade på att vårdstyrelsen snarast får en rapport av rutinerna för samverkan, vårdkedjan och huvudmännens ansvar, att vårdstyrelsen vid varje sammanträde ska få rapporter om väntetiderna på BUP och att regionstyrelsen ska uppmuntras att behandla och bifalla motionen om att pröva upphandling för att kunna öppna de BUP-mottagningar som stängts.

Prioritering av fastighetsinvesteringar 2018-2023

Vårdstyrelsen har yttrat sig till fastighets- och servicenämnden om behovet av fastighetsinvesteringar under perioden 2018-2023. Styrelsens ställningstagande ligger till grund för investeringsplanen, som fastställs av regionfullmäktige vid novembersammanträdet. Av yttrandet framgår att investeringsutrymmet medger ny- eller ombyggnation av lokalerna i Östervåla, Almunge och Samariterhemmet.

Folktandvården får arrangera utbildningsdag

Folktandvården får arrangera en utbildningsdag för samtliga anställda. Det beslutade vårdstyrelsen. Utbildningsdagen handlar om samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Den totala kostnaden uppgår till 560 000 kronor.

Sammanträdestider 2018

Vårdstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2018. Vårdstyrelsen sammanträder följande datum: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december.

Kontakt