Uppsnabbat vårdstyrelsen 9 maj 2017

2017-05-09

Vårdstyrelsens månadsrapport för mars

Förvaltningarna inom vårdstyrelsens ansvar har fortsatta problem med att rekrytera och bemanna samtidigt som den totala sjukfrånvaron har ökat. Detta påverkar produktion och tillgänglighet negativt. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för mars.

När det gäller tillgängligheten inom primärvården fick 90 procent av patienterna telefonkontakt med den offentliga primärvården samma dag och 80 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 94 procent telefonkontakt samma dag och 92 procent läkarbesök inom en vecka.

Folktandvården ökar besöken

Folktandvården satte i mars nytt intäktsrekord för en enskild månad. Det framgår av deras månadsrapport till vårdstyrelsen. Antalet besök var drygt 6000 fler jämfört med samma period förra året. Ökningen gäller främst barnpatienter, men även frisktandvårds- och vuxenpatienter.

Delrapportering inför revidering av förfrågningsunderlag för vårdcentraler

Region Uppsala håller på att se över uppdragen och ersättningen för primärvården. Vårdstyrelsen fick en redogörelse för hur långt man kommit i arbetet. Beslut om förfrågningsunderlag kommer att fattas i oktober 2017.

(KD), (M), (L) och (C) yrkade på att man ska se över om man kan ha olika nivåer, så att inte alla vårdcentraler behöver ha alla funktioner, för att underlätta exempelvis på mindre orter samt att regelverket för filialer ska ses över. Detta avslogs.

De yrkade också på att ett förslag på åtgärder ska tas fram för att öka listningen på länets vårdcentraler. Detta bifölls.

Kiropraktorer ska upphandlas

Region Uppsala ska göra en upphandling av kiropraktorer enligt lagen om offentlig upphandling. Det beslutade vårdstyrelsen. Idag har man totalt åtta upphandlade avtal med kiropraktorer, som löper ut under 2017 och 2018.

(KD), (M), (L) och (C) lämnade tilläggsyrkanden bland annat om att rekommendationer efter en fördjupad uppföljning av kiropraktorer ska ligga till grund för den nya upphandlingen. Detta bifölls.

(V) reserverade sig och yrkade på att ingen upphandling skulle göras.

Två miljoner till mobila närvårdsteam

Vårdstyrelsen beslutade att avsätta två miljoner kronor till att bygga ut mobila närvårdsteam under 2017.

Vårdstyrelsen har tidigare beslutat att i samverkan med länets kommuner satsa på att utveckla vården med mobila närvårdsteam i hela länet. Målgrupperna ska vara äldre med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Verksamheten planeras vara fullt utbyggd under 2018. Samtliga mobila närvårdsteam kommer att ingå i en länsövergripande central organisation inom Hälsa och habilitering med noder i Uppsala, Tierp, Östhammar och Enköping. Kostnaden beräknas till cirka 20 miljoner kronor per år när verksamheten är fullt utbyggd.

Svar på frågor om primärvårdens roll i den palliativa vården

Vårdstyrelsen fick en lägesrapport om primärvårdens arbete med patienter i livets slutskede och deras anhöriga efter ett initiativ från Johan Enfeldt (L). Bakgrunden till begäran var en rapport från Socialstyrelsen som pekar på stora brister i den palliativa vården.

Av rapporten framgick att arbetet med stöd till anhöriga och efterlevande inte varit systematiserat. Den handlingsplan som tagits fram har ännu inte införts och många har ännu inte tagit del av den webbutbildning i allmän palliativ vård som finns tillgänglig för alla verksamma inom hälso- och sjukvården i länet.

Förvaltningschefen för Hälsa och habilitering fick i uppdrag att upprätta en plan för utbildning och implementering av riktlinjer inom primärvården för palliativ vård och stöd till anhöriga barn och vuxna. En ny lägesrapport ska lämnas i oktober.

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan bli permanent

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) övergår från projektform till permanent verksamhet från den 1 januari 2018, under förutsättning att Uppsala kommun fortsätter att medfinansiera verksamheten. Det beslutade vårdstyrelsen.

Närvårdsteamet är ett gemensamt projekt med uppdrag från Region Uppsala och Uppsala kommun. Målgruppen är vuxna personer som har eller tror sig ha neuropsykiatriska problem. Även deras anhöriga och närstående erbjuds råd och stöd.

Kostnaden beräknas till 2,3 miljoner kronor.

Uppföljning av målrelaterad ersättning

Privata vårdcentraler och Primärvården ska betala tillbaka 1 074 803 kronor respektive 1 926 722 kronor av den målrelaterade ersättningen. Det beslutade vårdstyrelsen. Återbetalningen beror huvudsakligen på att man inte uppfyller målen när det gäller tillgänglighet, särskilt målet för läkarbesök inom sju dagar.

Vårdstyrelsen beslutade också att betala ut 807 297 kronor i målrelaterad ersättning till Uppsala Närakut, CityAkuten och 724 236 kronor till 1177 Vårdguiden på telefon, MedHelp Care Uppsala AB, eftersom man helt eller till stor del uppfyllde målen.

Uppföljning av ändrade regler för psykoterapi

Vid vårdstyrelsens sammanträde gavs en redovisning av besöksstatistik hos psykologer i primärvård och besök hos privat psykoterapeut inom vårdval psykoterapi som svar på ett initiativärende från (KD), (M), (L) och (C).

Från den 1 januari 2017 gäller nya regler för remisser till psykoterapi.

Uppföljningen visar att besöken hos psykolog vid vårdcentral ökade i januari och februari 2017 jämfört med samma tid föregående år. Besöken hos privat psykoterapeut ökade också.

Kontakt