Uppsnabbat vårdstyrelsen 9 november 2017

2017-11-09

Region Uppsala ökar resurser till ungdomsmottagning

De avsatta medlen till Ungdomsmottagningen City ökas med 4,5 miljoner kronor. Det beslutade vårdstyrelsen. Pengarna ska gå till att stärka det psykosociala arbetet i hela länet.

Ungdomsmottagningar finns idag i samtliga kommuner i Uppsala län och är ett gemensamt åtagande för kommunerna och Region Uppsala.

Ungdomsmottagningen City, som ligger i Uppsala, är länets största ungdomsmottagning och förser idag ungdomsmottagningarna i länet med ungdomsmottagningspsykologer, men tillgången till kurator och psykolog ser olika ut i alla länets kommuner och är ojämlikt fördelad. Mottagningen får nu utökade medel med totalt 4,5 miljoner kronor, för att möjliggöra en mer jämlik tillgång till psykosocialt stöd för länets ungdomar.

Pengarna ska användas till att förstärka möjligheten att uppmärksamma och bedöma psykisk ohälsa och till stödjande/behandlande insatser, bland annat genom att anställa fler psykologer och kuratorer. Mottagningen ges även en tydligare samordnande roll, och får i uppdrag att ta fram bland annat riktlinjer och vårdprogram som ska gälla för alla ungdomsmottagningar i länet.

Månadsrapport september

85 procent av patienterna som kontaktade en vårdcentral i länet kom fram samma dag och 86 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för september. Detta är något sämre än samma period förra året. Under månaden har utbildningar genomförts inför uppgraderingar av journalsystemet, vilket gett tillfälligt minskad produktion och tillgänglighet.

När det gäller ekonomin beräknas förvaltningen Primärvården göra ett underskott på minus 12,6 miljoner kronor under 2017. Även Hälsa och habilitering väntas göra ett underskott på 2 miljoner kronor. Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budget.

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2017 utsedda

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2017 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Årets pris går till:

  • Stroketeamet vid Lasarettet i Enköping för arbetet med att integrera levnadsvanor och sjukdomsförebyggande i strokevården (40 000 kronor)
  • Folktandvården i Gottsunda för arbete med utökad och anpassad information om levnadsvanor till förskolebarn för att förbättra tandhälsan (20 000 kronor)
  • Gottsunda vårdcentral för fallskadeprevention genom utveckling av balansträning i grupp (20 000 kronor)
  • Affektiva behandlingsenheten inom verksamhetsområdet psykiatri, Akademiska sjukhuset, för att aktivt integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i behandlingen till patienter med depression och bipolärt syndrom (20 000 kronor).

Verksamhetsuppdrag för vårdstyrelsen 2018-2020

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag för vårdstyrelsens område inklusive Folktandvården, Primärvården och Hälsa och habilitering. Verksamhetsuppdraget gäller 2018-2020.

Ändringar i förfrågningsunderlag LOV vårdcentral

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Bland annat har det lagts till ett krav på att vårdgivaren ska använda de lösningar för digitala vårdbesök som Region Uppsala utvecklar eller godkänner.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick flera utredningsuppdrag, bland annat att ta fram en modell för ersättning och uppföljning när det gäller digitala vårdbesök.

(M), (L), (C) och (KD) lämnade en rad yrkanden, bland annat att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ges i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag gällande digitalt tilläggsuppdrag för första linjens psykisk hälsa för barn och unga, ett förfrågningsunderlag för äldrevårdsmottagningar, ett förslag på hur vårdcentraler som erbjuder fast läkarkontakt ska få extra ersättning samt utreda hur mobila mottagningar på små orter ska kunna utformas. Yrkandena avslogs.

(C) yrkade på att strukturersättning även ska utgå till vårdcentraler i tätorter med färre än 6 000 invånare. Detta avslogs.

(V) yrkade på att vårdcentralernas kapiteringsersättning höjs med 2 procent, utöver de 2 procent som utgör grunduppräkning och att man ska ta fram en modell för ersättning som syftar till att upprätthålla och förstärka verksamhet med distriktssköterskor på landsbygden. Detta avslogs.

Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdval barnmorskemottagning. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari. Bland annat har vissa ersättningar justerats och möjlighet till ett extra besök under graviditetsvecka 20 införs som en del i att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa hos gravida.

(KD), (M), (C) och (L) yrkade på att ersättningsnivån för BMM räknas upp med 1 procent utöver den årliga uppräkningen. Detta avslogs.

Fördjupad uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende

Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende. 12 vårdcentraler, både i offentlig och privat regi, har granskats, med bland annat journaluppföljning och intervjuer. Den samlade bedömningen är att vårdcentralerna i alla väsentliga delar uppfyller målgruppens behov av läkarinsatser på primärvårdsnivå. Vissa förbättringsområden har konstaterats, bland annat när det gäller dokumentation. Det har också framkommit att läkaren i vissa fall har begränsade möjligheter att genomföra akuta hembesök. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag kring hur formerna för läkarinsatser i särskilda boenden kan utvecklas.

Ändrade regelverk inom tandområdet

Regelverken för Region Uppsalas tandvårdsstöd, tandvård för barn och unga samt förfrågningsunderlaget för tandreglering för barn och unga ändras från den 1 januari 2018. Ändringarna görs med anledning av att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs till 22 år.

Ersättningar för tandvård för barn och unga fastställda

Ersättningen för allmäntandvård för barn och unga i åldrarna 3-22 år blir 1 308 kronor för 2018. Ersättningen för 2-åringar blir 608 kronor. Det beslutade vårdstyrelsen. Ersättningen är densamma för Folktandvården och privata tandläkare.

Vårdstyrelsen fastställde också ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar för barn och unga till 27 030 kronor och för mer komplicerad så kallad interceptiv tandreglering till 11 060 kr.

Behovet av insatser mot undernäring hos äldre ska ses över

Vårdstyrelsen beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i samverkan med länets kommuner se över behovet av insatser för att förebygga, upptäcka och åtgärda problem med undernäring hos äldre.

Förslaget ingick i en lista på totalt 18 tilläggsyrkanden som (KD), (M), (L) och (C) lade fram vid vårdstyrelsens sammanträde i oktober i anslutning till att ärendet om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård behandlades.

Vårdstyrelsen beslutade också att Region Uppsala i det fortsatta utredningsarbetet med målbild och strategi för effektiv och nära vård ska se över frågan om hur läkare från andra specialiteter än allmänmedicin kan stödja länets vårdcentraler.

De övriga 16 förslagen avslogs.

Vårdstyrelsen ställer sig bakom bedömning om vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

Vårdstyrelsen beslutade att ställa sig bakom att Primärvården, regionens egna vårdcentraler, etablerar en ny vårdcentral i Södra staden och flyttar den befintliga vårdcentralen i Knivsta till nya lokaler.

(KD), (M), (C) och (L) yrkade på att den delen av ärendet som rörde Södra staden skulle återremitteras i avvaktan på den pågående utredningen om hur nya vårdinrättningar beslutas och finansieras under ett uppbyggnadsskede. Detta avslogs.

Telefontillgänglighet till 1177 Vårdguiden redovisades

Vid vårdstyrelsens sammanträde redovisades statistik när det gäller tillgänglighet och väntetider till telefontjänsten 1177 Vårdguiden efter ett initiativ från (M).

(M) yrkade på att statistik gällande tillgänglighet och bemanning hos 1177 Vårdguiden ska redovisas även vid vårdstyrelsens sammanträden i december och februari. Detta avslogs.

Kontakt