Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 13 juni 2018

2018-06-13

Redovisning av handlingsplan för ekonomi i balans

Fastighet och service har tagit fram en handlingsplan för ekonomi i balans, som redovisades för fastighets- och servicenämnden.

(M), (KD), (L) och (C) yrkade på att åtgärdsplanen för ekonomi i balans kompletteras med åtgärder som kan vidtas ifall den nya vård- och behandlingsbyggnadens slutprognos avviker mot projektets budget. Åtgärderna ska presenteras vid kommande sammanträde. Yrkandet avslogs.

Fastighet och service månadsrapport för maj

Fastighet och service månadsrapport, som redovisades för nämnden, visar på en prognos i enlighet med den satta budgeten.

I anslutning till månadsrapporten yrkade (M), (KD), (L) och (C) på att få en fördjupad skriftlig ekonomisk rapport gällande ingång 100 inklusive en säkerställd slutkostnadsprognos till kommande sammanträde. Rapporten ska även inkludera en redovisning av hur fastighets- och servicenämndens post för oförutsedda händelser nyttjats. Yrkandet bifalles.

Kontakt