Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 17 oktober 2018

2018-10-17

Dyrare prognos leder till omfördelning av investeringsmedel

Prognosen för slutkostnaden av den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101, har stigit på grund av flera olika faktorer. Det är bland annat kostnader som uppstått som en följd av förseningar i arbetet, då det blir dyrare att bygga forcerat, samt ofinansierade beslut (en operationsförberedande enhet har tillkommit under arbetets gång). För att täcka kostnaden behöver det göras en omfördelning av medel till ingång 100/101, och anslutande projekt, inom den beslutade fastighetsinvesteringsplan 2019–2023.

Nämnden beslutade därför att 55 miljoner kronor från posten oförutsett i investeringsbudgeten för år 2018 omdisponeras till ingång 100/101. 25 miljoner kronor från posten oförutsett 2019 i investeringsplanen för år 2019–2021 omdisponeras till ingång 100/101. 3 miljoner kronor från projekt B12s program i investeringsbudgeten för år 2018 omdisponeras till anslutningsprojekt B9/B12. Slutligen omdisponeras 37 miljoner kronor från projekt B12s program i investeringsplanen för år 2019–2023 till anslutningsprojekt B9/B12.

Regionstyrelsen ska informeras om dessa omdisponeringar i investeringsbudgeten för år 2018 och investeringsplanen för år 2019-2023.

Anpassningsåtgärder av ingång 100/101

Inför slutförandet av den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101, behöver det göras anpassningar och justeringar på huset, bland annat för den medicintekniska utrustningen.

Nämnden beslutade att dessa anpassningsåtgärder ska genomföras. Den totala investeringskostnaden för projektet får maximalt vara 65 miljoner kronor, dessa kostnader finns i den beslutade fastighetsinvesteringsplanen.

Beslut om genomförande för ett nytt kopplingsrum

Vattenfall planerar för en omdragning av den fjärrvärmeledning som försörjer Akademiska sjukhuset. När detta sker kommer Region Uppsala att ta över rörsystemen inom sjukhusområdet. Detta gör att Region Uppsala måste etablera nya så kallade avlämningspunkter för fjärrvärme.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att arbetet med ett nytt kopplingsrum ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får maximalt uppgå till 20 miljoner kronor.

Den årliga hyreskostnadsökningen blir 1,767 miljoner kronor.

Driftsform för produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset utreds

Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde i augusti i år att bygga ett nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. Hur köket ska drivas behöver dock utredas innan en uppstart av det nya produktionsköket. De tre val det står mellan är att driva verksamheten i egen regi, att driva den med hjälp av en upphandlad extern driftsoperatör eller att driva den som ett samarbete med Region Västmanland.

Nämnden beslutade att ge i uppdrag till förvaltningsdirektören för Fastighet och service att utreda valet av driftsform för det nya produktionsköket inklusive restaurang.

Kontakt