Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 18 april 2018

2018-04-18

Privata utförare följer avtalen

Enligt de krav som anges i kommunallagen måste Region Uppsala göra en uppföljning av all landstingsfinansierad verksamhet. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt verksamhetsområde. Fastighets- och servicenämnden har utfört sin kontroll för 2017 där resultatet visar att de privata utförarna levererar enligt avtal.

Genomförandebeslut för ny placering av Lasarettet i Enköpings ledningskontor

Lasarettets ledningskontor sitter idag placerade i Gula Villan på sjukhusområdet. Lokalerna är inte anpassade till modern kontorsmiljö och det är stora problem med tillgängligheten, det saknas hiss i byggnaden. Syftet med den nya placeringen är att samlokalisera hela sjukhusets ledning i funktionella och för alla tillgängliga gemensamma lokaler.

Därför beslutade nämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 19,09 miljoner kronor, där 12 miljoner kronor är en fastighetsinvestering gällande ett nytt ventilationssystemen.

Genomförandebeslut för lokalanpassning kylceller på Klinisk patologi

År 2016 drabbades obduktionsavdelningens bårhus vid byggnad C5 av översvämning. Det har visat sig att bjälklaget och väggar till kylrummet för avlidna samt även angränsande sveprum fått en större fuktskada än vad man tidigare har trott.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 15,83 miljoner kronor. Utrustning och inventarier, som inte räknas i den totala investeringskostnaden, ska kosta 2,9 miljoner kronor.

Finansieringen av projektet sker genom omdisponering i investeringsramen för 2018, en omdisponering som Akademiska sjukhuset och Fastighet och service gemensamt har tagit fram.

Initiativ om Framtidens Akademiska avslogs

Emilie Orring (M), Per Norstedt (C), Håkan Marklund (L) och Tommy Rosenkvist (M) yrkade i ett initiativärende att det bör tillsättas en extern referensgrupp för Framtidens Akademiska projektet som ska följa det fortsatta arbetet. De yrkade även på att det bör tas fram en handlingsplan för att förebygga svårigheter i samband med att verksamheten flyttar till den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100.

Initiativet avslogs, med motiveringen att behovet av en extern referensgrupp kan avvakta tills ingång 100 är färdigställt. När det gäller handlingsplanen har Framtidens Akademiska sedan våren 2017 fastighets- och servicenämndens arbetsutskott som politisk styrgrupp, en arbetsgång som har skapat goda förutsättningar för kontroll och styrning av projektet.

(M), (C), (L), (KD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på bifall.

Initiativ om vårdcentral i Knivsta avslogs

Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Pontus Lamberg (KD) och Tommy Rosenkvist (M) yrkade i ett initiativärende att få veta hur fastigheten för Region Uppsalas vårdcentral i Knivsta ska hanteras för att vara verksamhetsanpassad och leva upp till kraven på en bra arbetsmiljö.

Bakgrunden till initiativet är att upphandlingen för en ny vårdcentral i Knivsta avbröts på grund av att det endast inkom ett anbud.

Initiativet avslogs, med motiveringen att Primärvården och Fastighet och service kommer inleda samtal med Knivsta kommun och andra aktörer inom vård och hälsa för att undersöka om det finns förutsättningar till gemensamma lösningar. 

Fastighet och service får i uppdrag att återrapportera till nämndens sammanträde i juni om status i ärendet.

Kontakt