Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 21 mars 2018

2018-03-21

Klassificering av utgifter

Regions Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av hur indelningen av utgifter, som drift eller investering, sker. Baserat på den genomförda granskningen bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.

Revisorerna har dock noterat några utvecklingsmöjligheter för att stärka och utveckla den interna kontrollen ytterligare, dessa smärre åtgärder kommer att införas.

Beslut om programarbete för ett nytt kopplingsrum

Vattenfall kommer att dra om den primära fjärrvärmeledningen som försörjer Akademiska sjukhuset. Detta gör att Region Uppsala måste etablera nya avlämningspunkter på Akademiska sjukhuset för fjärrvärme för att bland annat öka säkerheten och försörjningen.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att ett programarbete ska starta. Programarbetet kommer kosta 1 miljon kronor, den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 20 miljoner kronor.

Den årliga hyreskostnadsökningen på 1,767 miljoner kronor kommer finansieras av Fastighet och service via avkastningskravet.

Beslut om programarbete för lokalanpassning kylceller på Klinisk patologi

År 2016 drabbades obduktionsavdelningens bårhus vid byggnad C5 av översvämning. Det har visat sig att bjälklaget och väggar till kylrummet för avlidna samt även angränsande sveprum fått en större fuktskada än vad man tidigare har trott.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att ett programarbete ska starta. Programarbetet kommer kosta 580 000 kronor, den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 15 miljoner kronor. Utrustning och inventarier, som inte räknas i den totala investeringskostnaden, ska kosta 2,9 miljoner kronor.

Vid ett genomförandebeslut ska Akademiska sjukhuset stå för finansieringen av lokalanpassningen.

(M), (KD) och (L) reserverar sig mot beslutet och begärde återremiss med anledning av att finansieringen inte är löst. 

Inhyrning av lokaler till sjukhustandvård

Fastighet och service har fått i uppdrag av Folktandvården att hitta nya lokaler åt sjukhustandvården. Verksamheten bedrivs idag tillsammans med allmäntandvården på Prästgatan 3 där verksamheten upplever att det är mycket trångt i de nuvarande lokalerna.

Fastighetsägaren, Genova Property Group, har fått lediga lokaler i samma byggnad som har erbjudits till Region Uppsala. En förstudie har gjorts och den visar att det finns goda skäl att göra denna inhyrning. Flera av personalutrymmen kan till exempel utnyttjas gemensamt med allmäntandvården. Folktandvården anser att denna placering uppfyller deras krav.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att hyra in lokaler för sjukhustandvården på Prästgatan 3.

Finansieringen av inhyrningen klarar Folktandvården inom sin egen budget. Folktandvården tar även på sig återställningskostnader som uppstår vid en utflytt.

I sjukhustandvården ingår även den uppsökande verksamheten, mobil tandvård och Folktandvårdens kunskapscentrum för äldretandvård.

Den planerade utökningen är en del av Folktandvårdens historiska utbyggnad, där de totalt (inklusive nya kliniken Stationen) ökar med elva behandlingsrum under 2018. Flytten av sjukhustandvården möjliggör en utökning av allmäntandvården i en starkt växande stadsdel.

Kontakt