Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 11 december 2018

2018-12-11

Budget 2019

Kollektivtrafiknämnden beslutade att notera dagens information och att budget för 2019 fastställs av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden som tillträder efter årsskiftet och ersätter dagens kollektivtrafiknämnd och den regionala utvecklingsnämnden.

Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län

Kollektivtrafikförvaltningen UL har arbetat fram ett förslag till ny regionbusstrategi. Ett omfattande utredningsarbete har gjorts och en rad intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter i samband med att förslaget varit ute på remiss.

Bakgrunden till arbetet med en ny regionbusstrategi är att det finns behov av vägledning om praktiska lösningar i planeringen av trafiken för att uppnå målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP). Målet är att fortsätta utveckla regionbusstrafiken så att fler medborgare som idag reser med egen bil byter till att resa med kollektivtrafik hela eller större delen av sina resor.

Strategin består av fem övergripande principer och tre linjetyper med tillhörande linjetypspecifika principer. De fem övergripande principerna är:

  • Principer vid planering av utbudets omfattning – i syfte att skapa ett jämbördigt och förutsägbart utbud
  • Principer vid genomförande av förändringar i trafiken – i syfte att skapa transparens och tydlighet i beslut
  • Principer vid den operativa planeringen av trafiken – i syfte att skapa tydligare struktur för trafiken
  • Principer vid prioritering av satsningar på infrastruktur – i syfte att styra investeringar dit de gör mest nytta
  • Principer vid kommunikation och profilering av trafiken – i syfte att göra det enkelt för resenärer att navigera i utbudet

De tre linjetyperna är:

Stråklinjer – i medelstarka till starka relationer.
Expresslinjer – i de allra starkaste stråken.
Landsbygdslinjer – trafikerar i områden med litet resandeunderlag. Landsbygdslinjer kan vara helt eller delvis anropsstyrda.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att anta Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län i enlighet med förslaget

Biljettpriser 2019

Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om biljettpriser för kollektivtrafiken förutom priset för 30-dagars vuxen och zonpriset för enkelbiljetter, förköpta och biljetter köpta med reskassa som fastställs av regionfullmäktige. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att vid sammanträdet 12 december fastställa nya biljettpriser där 30-dagarsbiljetten för vuxen höjs med 40 kronor till 880 kronor, att förköpt enkelbiljett vuxen höjs med 2 kronor till 32 kronor per zon, samt att enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kronor till 25 kronor per zon. De nya priserna föreslås gälla från 3 januari 2019.

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade ett förslag för justering av övriga biljettpriser.

De förslagna biljettpriserna beräknas ge ökade intäkter till en nivå där budgeten för 2019 är i balans, det vill säga att intäkterna täcker verksamhetens kostnader.

De nya priserna innebär att biljetterna höjs med i genomsnitt 5 procent.

(S) yrkade att priset för 30-dagars pensionärsbiljett bibehålls på 530 kr, att 30-dagares lågtrafikbiljett sänks till 440 kr och att enkelbiljett för pensionär införs till samma nivå som ungdom.. Yrkandet avslogs efter votering.

(V) yrkade att priset för 30-dagarsbiljtt vuxen blir 750 kr och i övrigt avslag alla övriga förslag till högre biljettpriser, det vill säga bibehålla 2018 års priser. Dessutom yrkade (V) att det införs enkelbiljetter för pensionärer med samma rabattnivå som för ungdomar, att en periodbiljett 30-dagar för zon 1 (Uppsala innerstad) införs med pris vuxen 550 kr, pensionär 350 kr och ungdom 360 kr. Yrkandet avslogs.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ändra biljettpriserna från 3 januari 2019 i enlighet med förvaltningens förslag och under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet 12 december beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

(V) och (S) reserverades sig mot beslutet till förmån för egna yrkande.

Upphandling av taxiavtal för sjukresor samt anropsstyrd trafik

Som en del av uppdraget att organisera sjukresor behöver Kollektivtrafikförvaltningen UL göra en upphandling av taxiresor. Länets medborgare har rätt att ta sig till och från vården kostnadsfritt och när inte övriga kollektiva färdmedel kan tillgodose patientens behov kan resorna göras med taxi.

Kostnaden för taxiresor beräknas till ca 100 miljoner kronor per år och finansieras via skattemedel.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att upphandling av sjukresor och anropsstyrd trafik ska genomföras.

Kontakt