Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 juni 2018

2018-06-12

Införande av yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Kollektivtrafikförvaltningen UL presenterade ett förslag att införa yttre utrop som innebär att när en buss stannar vid en hållplats hörs ett meddelande om linjenummer och slutdestination via en yttre högtalare.

Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar har pågått under många år och mycket har förändrats till det bättre även om det återstår en hel del. Ett problem för resenärer med nedsatt syn eller andra svårigheter att tillgodogöra sig skriven information är att veta vilken buss som kommer till en hållplats. Yttre utrop har efterfrågats av bland annat Synskadades Riksförbund.

I den förstudie som presenterades konstateras att flertalet stadsbussar som körs i Uppsala har utrustning för yttre utrop. Därför kan ett införande ske ganska snabbt.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att yttre utrop på stadsbussarna ska införas successivt med start under kvartal fyra 2018. Dessutom beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för införande av yttre utrop även på regionbussarna.

Riktlinjer för att uppföra väderskydd på ideell basis

Riktlinjer har saknats för vad som ska gälla när någon annan än Kollektivtrafikförvaltningen UL vill bygga väderskydd på egen bekostnad vid hållplatser för UL-trafik. Exempelvis har ideella föreningar framfört önskemål om att bygga väderskydd på hållplatser där kriterier som förvaltningen arbetar efter inte uppfyllts.

Kollektivtrafiknämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för hur en samverkan om att bygga väderskydd ska vara möjlig där en juridisk person på ideell basis svarar för uppförandet av väderskyddet.

Av förslaget till riktlinjer som förvaltningen presenterade framgår att tillståndsökning, inköp, byggande och sedan underhåll ska göras av den som vill bygga väderskyddet. Det framgår också att kollektivtrafikförvaltningen ska utföra kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att väderskyddet uppfyller säkerhetskraven.

Riktlinjerna som föreslogs godkändes av kollektivtrafiknämnden.

Förändringar i stadsbusstrafiken

Kollektivtrafikförvaltningen informerade om förslag till trafikförändringar för stadsbusstrafiken till trafikåret 2019.

Förändringarna som förslås för stadsbusstrafiken i Uppsala rör trafiken till och från de södra stadsdelarna. Genom att förändra linjedragningar i Gottsunda och Ultuna fördelas kapaciteten så att fler resenärer får en enklare resa. För några innebär förändringarna byte av busslinje och att inte längre ha direktkoppling till resecentrum.

Förändringar i regionbusstrafiken

Kollektivtrafikförvaltningen informerade om förslag till trafikförändringar för regionbusstrafiken till trafikåret 2019.

De förslagna förändringarna handlar om förändringar av linje 801 samt effektiviseringar och nerdragningar på linjer med lågt resande.

(C), (M), (L) och (KD) yrkade att beslutet ska ändras till: Att Kollektivtrafikförvaltningen får i uppdrag att återkomma vid sammanträdet i september med specificerade förslag till trafikförändringar inför trafikåret 2019 för nämndens godkännande. Yrkandet bifölls.

(MP), (S) och (V) yrkade att det i handlingen till ärendet ska läggas till att undersöka möjligheterna att ersätta linje 801 till Arlanda med kommersiell trafik under förutsättning att arbetspendlarnas tillgänglighet till flygplatsen kan lösas. Yrkandet bifölls.

Kollektivtrafiknämnden beslutade i enlighet med ovanstående yrkanden.

Uppföljning av kommunsamråd

Varje år genomförs kommunsamråd med alla kommuner i länet. Samråden sker hos respektive kommun med deltagande av både politiker och tjänstemän. Sedan 2017 genomförs samråden gemensamt med Regionala utvecklingsnämnden.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av kommunsamråden och att redovisa resultatet vid sammanträdet i oktober 2018.

Kollektivtrafik till besöksmål i Uppsala län

Runt om i Uppsala län finns en rad besöksmål. Många besöksmål är öppna året om medan andra är begränsade till sommarperioden. En del besöksmål finns i anslutning till ordinarie kollektivtrafik medan andra har längre avstånd än normalt gångavstånd till närmaste busshållplats.

I och med att skolelever erbjuds kostnadsfritt resande under sommarlovet 2018 har det framkommit önskemål om kollektivtrafik till badplatser. Även tidigare har önskemål framförts om satsningar för att kunna resa kollektivt till andra besöksmål i länet

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till sommartrafik till relevanta besöksmål i Uppsala län för sommaren 2019.

En inventering av besöksmål kommer att göras i samverkan med bland annat länets kommuner och Upplandsstiftelsen.

Kontakt