Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 17 april 2018

2018-04-17

Framtagande av definition av ”fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt”

I flera dokument används begreppet ”fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt”. Men det finns ingen tydlig definition av vad som krävs för att en hållplats ska godkännas som fullt tillgänglig. Därför beslutade Kollektivtrafiknämnden att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att utarbeta en tydlig definition och förankra den med väghållare, intresseorganisationer eller andra berörda aktörer. Återrapportering ska göras vid nämndens sammanträde i november 2018

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande.

Med avsiktsförklaringen som grund ingick de sex parterna under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg. Landstinget Östergötland gick också in som delägare i MÄLAB.

Inriktningsbeslutet för Etapp 2 avser tiden från 2022. Den bortre tidsgränsen är inte fastställd ännu. Utgångspunkten för Etapp 2 är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys. Det innebär:

  • Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca 06–23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
  • En generell ambitionshöjning för helgtrafiken.
  • Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen.
  • Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer.
  • Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Uppsala – Knivsta – Arlanda – Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna inriktningsbeslutet som fattats av Mälab och tillägga att uppehållsbilden för trafikering inom Uppsala län ska minst vara i nivå med det som angavs i samverkansavtalet för etapp 1.

Sommarlovskort

Regeringen föreslår i budget 2018 att ett statligt stöd på 350 milj. årligen (under 3 år) avsätts för att finansiera kostnadsfri kollektivtrafik för skolungdom under sommaren.

Kollektivtrafikförvaltningen presenterade ett förslag som bygger på regeringens förslag vilket innebär att de elever som berörs är elever som går ut klass 6, 7, 8 och 9 i grundskolan och 1 och 2 i gymnasiet. För Region Uppsala handlar det om ca 25 000 elever. Det är respektive kommun som ansvarar för att meddela UL vilka elever som är berättigade till förmånen och UL ansvarar för utskick av biljett och vilket regelverk som gäller för resandet.

UL kommer använda den befintliga sommarbiljetten som är giltig 1 juni-31 aug.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att under förutsättning att regeringen beslutar om finansiering av sommarlovskort godkänna förvaltningens förslag.

Uppföra väderskydd på ideell basis

Kollektivtrafikförvaltningen har sedan 2012 ansvar för etablering och underhåll av väderskydd och annan utrustning vid hållplatser i länet. För att ha samma grund för beslut om att bygga väderskydd på en hållplats finns kriterier framtagna där hållplatser klassificeras med utgångspunkt från hur många resenärer som använder en viss hållplats.

Varje år får förvaltningen in ett antal förfrågningar från privatpersoner eller föreningar att etablera väderskydd på eget initiativ. Hittills har förvaltningen tackat nej till de förfrågningar och erbjudanden som kommit in. I den bedömningen har förvaltningen vägt in ambitionen att ha likformade och standardiserade väderskydd och osäkerheterna kring ansvarsförhållandena.

Trafikverket som väghållare på statlig väg ansvarar för tillstånd vid etableringen av väderskydd.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur samverkan om väderskydd ska vara möjligt med juridisk person på ideell basis. I riktlinjerna ska ansvarsförhållanden framgå tydligt angående kostnader, etableringsansvar inklusive tillstånd och bygglov, utformning, försäkringsfrågor samt drift och underhåll.

Initiativärende – Gör hållplats Kumla till ny bytespunkt för regiontrafik och stadstrafik

I ett initiativärende föreslår Harald Klomp (KD) att hållplatsen Kumla på väg 282 utvecklas till att bli ny bytespunkt för regionbuss- och stadsbusstrafik. I förslaget framgår också förändringar av busstrafiken i området.

Kollektivtrafikförvaltningen bedömer att förslaget medför ökade kostnader för både trafikering och att anlägga samt underhålla bytespunkten. Förvaltningen håller med förslagsställaren att nya vägen mellan regionbussdepån och Almungevägen öppnar nya möjligheter till trafiklösningar för området och att ett arbete pågår för att se över hur regionbusstrafiken kan förändras med hänsyn till nya gator och vägar.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att initiativärendet anses besvarat i enlighet med förvaltningens ärendebeskrivning.

Initiativärende – Undersök möjligheter att införa förarlösa bussar

I ett initiativärende föreslår Harald Klomp (KD) att Kollektivtrafikförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag hur förarlösa bussar kan införas i regionen. I förslaget framhålls Fullerö Hage och Lindbacken utanför Uppsala som lämpliga områden att börja med.

Kollektivtrafikförvaltningens bedömning är att det kvarstår en hel del arbete i form av tester av det slag som pågår i Sverige och på andra håll i världen. I det tidigare fattade inriktningsbeslutet för trafikåret 2019 framgår att stadsbusstrafiken i Uppsala bör kunna utgöra en testbädd för samverkan med forskningen för att testa nya tekniker och som ett exempel nämns förarlösa fordonssystem.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att initiativärendet anses besvarat i enlighet med förvaltningens ärendebeskrivning.

Återrapportering utifrån Program för uppföljning av privata utförare för 2017

Kollektivtrafikförvaltningen redovisar att löpande uppföljningar genomförts inom tåg-, regionbuss- och stadsbusstrafiken.

Förutom ren avtalsuppföljning sker också inom ramen för trafikavtalen uppföljning och samverkan med berörda trafikföretag genom gemensamma affärsmöten och styrgrupper.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen avseende uppföljning av privata utförare inom Kollektivtrafiknämndens område.

Kontakt