Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 18 september 2018

2018-09-18

Rapport av genomförande av åtgärdsplan för sjukreseverksamheten

I december 2017 beslutade kollektivtrafiknämnden om en åtgärdsplan för att dämpa kostnadsutvecklingen för sjukreseverksamheten och att en rapport över genomförda åtgärder ska redovisas senast vid dagens sammanträde.

Bland åtgärderna kan nämnas: Förslag att införa en utbildning och certifiering av vårdpersonal för underlätta arbetet vid vårdintygskrivande. En funktion har införts i UL-appen som  gör att patienten inte behöver ligga ute med pengar för biljettkostnaden. Ett förbättrat informationsmaterial har tagits fram. Dessutom görs nu en bättre uppföljning via statistik.

Utredningen som ligger till grund för åtgärdsplanen visar att det främst är den demografiska utvecklingen, att andelen äldre i länet ökar, som gör att kostnaderna ökar. Den utvecklingen går inte att påverka. En annan anledning till ökade kostnader är en striktare efterlevnad av regelverk för nyttjandet av färdtjänst inom Uppsala kommun. Tidigare valde många resenärer färdtjänsttillstånd att resa med färdtjänst inom Uppsala till och från sjukvårdsbesök trots att de borde valt att resa med sjukresetransport.

Region Uppsalas eget regelverk för sjukreseverksamheten har också i vissa delar påverkan på kostnaden för verksamheten. Därför ska en översyn av sjukresereglementet göras för att identifiera kostnadsdrivande regler. Kollektivtrafiknämnden beslutade därför, utöver att godkänna rapporten, att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till revidering av sjukresereglementet.

Riskanalys till internkontrollplanen 2019

Kollektivtrafikförvaltningen presenterade en riskanalys som ska ligga till grund för 2019 års internkontrollplan.

För att ge kollektivtrafiknämnden möjlighet att lämna synpunkter som kan tas med i det fortsatta arbetet med internkontrollplanen redovisas riskanalysen som förvaltningens avdelningar och ledning arbetat fram.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna den lämnade redovisningen. Vid sammanträdet i november fattar nämnden beslut om internkontrollplanen.

Planeringsprinciper för busstrafiken i Enköpings stad

I arbetet med ett nytt busslinjenät för Enköpings stad har Kollektivtrafikförvaltningen och Enköpings kommun tagit fram förslag till planeringsprinciper. Principerna ska säkerställa att trafiken utvecklas i önskvärd riktning och i linje med de strategier och övergripande mål som Enköpings kommun och Region Uppsala fastställt.

Planeringsprinciperna ger också riktlinjer för det fortsatta arbetet och behöver därför vara förankrade i både kollektivtrafiknämnden och Enköpings kommun.

Kollektivtrafiknämnden antog planeringsprinciperna för busstrafiken i Enköping stad under förutsättning att Enköpings kommun också antar förslaget utan ändringar.

Trafikförändringar i Uppsalas stadsbusstrafik 2019

Inför beställningen av busstrafik som UL ska göra hos Gamla Uppsala Buss för trafikåret 2019 redovisade Kollektivtrafikförvaltningen förslag till förändringar.

Förändringarna som förslås för stadsbusstrafiken i Uppsala rör linjerna 3, 4, 7 och 12 till och från de södra stadsdelarna. Genom att förändra linjedragningar i Gottsunda och Ultuna fördelas kapaciteten så att fler resenärer får en enklare resa. För några innebär förändringarna byte av busslinje och att inte längre ha direktkoppling till resecentrum.

Dessutom föreslås förändringar för linje 7 och 30 i södra Årsta. De förslagna förändringarna beror både på att pågående byggprojekt påverkar framkomligheten och kundönskemål om flera gemensamma hållplatser med andra busslinjer.

Körtidsförlängningar görs för samtliga linjer i systemet och i huvudsak beror det på framkomlighetsproblem i trafiken. Kostnader för längre körtider utgör ca en tredjedel av den totala kostnadsökningen.

För att anpassa busstrafiken till resebehovet görs både utökningar och neddragningar på några busslinjer.

De åtgärder som föreslås innebär en bruttokostnad på 22,7 miljoner kronor. Samtidigt ger förändringarna effektiviseringsvinster och en besparing på 12,7 miljoner kronor vilket ger en nettokostnadsökning med 10 miljoner kronor för stadsbusstrafiken i Uppsala. Den nettokostnadsökningen ryms inom budget.

Kollektivtrafiknämnden beslutade godkänna förvaltningens förslag till förändringar för stadsbusstrafiken i Uppsala och att förändringarna genomförs från och med 9 december 2018.

(C) yrkade att beslutet kompletteras med: Notera behovet av att förstärka arbetet med framkomligheten i Uppsala stad. Nämnden beslutade i enlighet med yrkandet.

Kontakt