Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 23 oktober 2018

2018-10-23

Delårsrapport till och med andra tertialet 2018

Kollektivtrafikförvaltningen UL har upprättat en delårsrapport för perioden januari – augusti 2019. I rapporten redovisas läget när det gäller ekonomi, strategiska mål och en rad andra fakta om verksamheten under de två första tertialen.

Av rapporten framgår att biljettintäkterna är lägre än budget och kostnaderna för regionbusstrafiken samt sjukresor överstiger budgeterad nivå. När det gäller regionbusskostnaden så regleras ersättningen till trafikföretagen av de avtal som finns där index och resandeincitament påverkar kostnadsnivån.

Totalt redovisar förvaltningen ett resultat på – 12,1 miljoner kronor för perioden till och med augusti. Bedömningen är att resultatet för helåret 2018 kommer att bli negativt eftersom kostnaderna för regionbusstrafiken och sjukresor förväntas fortsätta öka samtidigt som biljettintäkterna inte bedöms nå budgeterad nivå.

I rapporten redovisas också en lägesbild över hur förvaltningen bedömer att uppdragen för året kommer att klaras. Verksamheten mäts via en rad indikatorer vilka också redovisas i rapporten.

Ett antal viktiga händelser redovisas. Exempelvis beställningen av nya tåg till Upptågstrafiken, resultatet av det statliga stödet för kostnadsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet och den nya versionen av UL-appen.

När det gäller internkontrollen redovisas att alla planerade kontrollaktiviteter utförts och att de flesta identifierade risker eliminerats eller minimerats. För de risker som inte eliminerats pågår aktiviteter för att hantera och minimera dessa.

Kollektivtrafiknämnden godkände delårsrapporten där förvaltningen också anger att man har en restriktiv hållning till externa kostnader som är möjliga att påverka.

Specificerade förändringar i regionbusstrafiken trafikåret 2019

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade ett specificerat förslag angående förändringar för regionbusstrafiken under trafikåret 2019. Förändringarna beskrivs med utgångspunkt från den trafik som ingick i planeringen för trafikåret 2018.

Enligt beslut av kollektivtrafiknämnden i juni har förvaltningen undersökt möjligheterna att ersätta linje 801, Uppsala – Arlanda, med kommersiell trafik från juni 2019. Kravet var att tillgängligheten för arbetspendling skulle tillgodoses. Förvaltningen har kommit fram till att en sådan förändring kräver både trafikpliktsbeslut och upphandling och bedömningen är att det inte är möjligt till juni 2019. Därför föreslås linje 801 tillsvidare fortsätta med samma upplägg som idag.

De förändringar som föreslogs och beslutades av kollektivtrafiknämnden gäller linje 770, 822 och Tågbussen.

Linje 770, Expressbuss Storvreta – Uppsala har sedan 20 augusti ändrad linjesträckning i Uppsala. Istället för att köra via Ginstarondellen kör busslinjen den nya Söderhällbygatan, Allianshallen och Businesspark för att sedan ansluta till tidigare linjesträckning vid Fyrislundsgatan mot Gränby och omvänt i motsatt riktning. Förändringen har ingen ekonomisk påverkan.

Linje 822, Vattholma – Uppsala och Tågbussen Storvreta – Uppsala läggs ner på grund av för få resenärer. För de som reser med bussarna finns andra alternativ med både buss och tåg. Linje 822 läggs ner från 9 december medan Tågbussen Storvreta – Uppsala upphörde i juni 2018. Totalt beräknas dessa förändringar ge en kostnadsminskning med ca 1,5 miljoner kronor per år.

Kontakt