Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 12 april 2018

2018-04-12

Region Uppsala tar fram handlingsplan för biodrivmedel

Region Uppsala ska ta fram en handlingsplan för biodrivmedel i Uppsala län, som även ska inkludera infrastruktur för elfordon. Arbetet ska ske i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. Detta uppdrag beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde att lägga på regiondirektören.

Bakgrunden är att Region Uppsala verkar i ett av de snabbast växande länen i landet, vad gäller befolknings- och näringslivstillväxt. Enligt handlingarna i ärendet behöver denna utveckling synkroniseras med omställningen till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, där transporter och möjligheten att förflytta sig spelar en huvudroll. Av vikt är också det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, och målet i den regionala utvecklingsstrategin om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Samtidigt har Sveriges länsstyrelser fått i uppdrag att bland annat samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Länsstyrelsens regeringsuppdrag och arbetet med motsvarande fråga på initiativ av Region Uppsala bör samordnas för att nå bästa möjliga effekt, enligt handlingarna.

En annan viktig aktör är Biogas Öst med Biodriv Öst, som är en storregional samverkansorganisation som verkar för utvecklingen av förnybara alternativ inom transportsektorn. De har bland annat tagit fram underlag kring publika tankställen och laddplatser i Uppsala län. Även de kommer att involveras i arbetet.

En första återrapportering ska av arbetet ska ske i september, medan själva planen ska återrapporteras senast i mars 2019. 150 000 kronor har avsatts för en förstudie.

Principer för gång- och cykelvägar på remiss

Region Uppsala är nu klara med ett förslag till hur gång- och cykelvägar, samt cykelparkeringar, bör utformas. Dessa principer för utformning ska nu gå på remiss.

Bakgrunden är att smarta, smidiga och säkra gång- och cykelvägar (samt cykelparkeringar) med en likartad utformning ses som en viktig del för att kunna nå målen i den regionala cykelstrategin. Enligt handlingarna i ärendet visar undersökningar att cyklister och gångtrafikanter värderar förkortade restider mycket högt. Därför ska de regionala stråken utgöra ett attraktivt alternativ, så att cykeln på allvar kan konkurrera med andra trafikslag vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet.

Nu går förslaget alltså på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och angränsande regioner. Remisstiden är 23 april – 25 juni.

Initiativ om myggbekämpning besvarat

Johan Örjes (C), Klas Bergström (M), Ulrika Ljungman (L) och Björn-Owe Björk (KD) yrkade i ett initiativärende i mars på att Region Uppsala skulle få i uppdrag att verka för en långsiktig statlig finansiering av myggbekämpning, samt utreda på vilket sätt Region Uppsala kan bistå i myggbekämpningen. De yrkade även på att Naturvårdsverket skulle bli inbjudna till nämndens förmöte för att redogöra för varför de sänkt ambitionsnivån för myggbekämpning.

Bakgrunden är den situation som råder i Nedre Dalälvsområdet, med aggressiva stickmyggor. Tidigare år har Naturvårdsverket ansökt hos regeringen om att få bekämpa mygg med hjälp av helikopter som sprider biologiskt bekämpningsmedel. Detta år har Naturvårdsverket meddelat att de istället vill övergå till att bekämpa mygg med bete och slåtter i vissa områden.

Naturvårdsverket blev inbjudna till förmötet inför nämnden. I övrigt ansågs förslaget besvarat med hänvisning till att Region Uppsala redan idag arbetar för att staten ska ta ett helhetsgrepp över frågan, och bidra till en långsiktigt hållbar lösning av myggproblematiken.

Ingen analys av förslag om vinstbegränsning

Björn-Owe Björk (KD) yrkade i ett initiativärende i mars på att regiondirektören skulle få i uppdrag att analysera vilka konsekvenser regeringens förslag om vinstbegränsning för företag inom välfärdssektorn (exempelvis privata vårdgivare) skulle få för tillväxten och välfärdssektorn i Uppsala län.

Nämnden avslog ärendet, med hänvisning till att Region Uppsala löpande analyserar nationella beslut och ny lagstiftning som berör verksamheten. Detta är dock ett förslag, och ska därför inte analyseras.

(KD) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Inga skrivelser om försenat jordbruksstöd

Björn-Owe Björk (KD) yrkade i ett initiativärende i mars på att regiondirektören skulle få i uppdrag att, bland annat, ta fram en skrivelse till landsbygdsministern om problematiken med Länsstyrelsens senfärdighet med utbetalningar av jordbruksstöd. Detsamma gällde en skrivelse till landshövdingen i Uppsala län.

Nämnden avslog initiativet, med motiveringen att problematiken är väl känd och att förslaget med skrivelser inte bedöms leda till en snabbare lösning. Enligt svaret ligger problem med IT-systemet, vakanser och personalbrist bakom problematiken. Länsstyrelsen ska ha tagit fram en handlingsplan för att råda bot på situationen.

(KD) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Kontakt