Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 14 juni 2018

2018-06-14

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

Beslutet gäller under förutsättning av att övriga regionala finansiärer, Uppsala kommun och Uppsala Universitet beviljar medfinansiering för Vinnväxt under samma period. Summan är också en uppskattning, då allt inte är klart ännu. Region Uppsala leder arbetet med ansökan, i samarbete med ett stort antal andra aktörer.

Bakgrunden till projektet är att effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan till stora delar är beroende av nya "smarta material". De material som används ska vara lättare, tåligare och möjliga att återanvända. Materialutveckling har därför kommit att bli en nyckelfaktor i arbetet mot det hållbara samhället och att realisera de globala målen och Agenda 2030.

Enligt handlingarna i ärendet så har Uppsalaregionen en unik möjlighet att ta ledningen i den utveckling som nu tar fart i gränslandet mellan framtidens hållbara material och så kallad additiv tillverkning/3D-printing. Fakta som nämns av vissa företag är att additiv tillverkning kan minska koldioxid-avtrycket med cirka 90 procent jämfört med traditionella tillverkningsmetoder, medan materialanvändningen kan effektiviseras med 60 – 80 procent.

Frånsett miljövinster är en satsning på nya material, enligt handlingarna, också en satsning som kan leda till större tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

STUNS får ytterligare en halv miljon kronor

Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att bevilja ett kompletterande anslag för år 2018 på 500 000 kronor till STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

STUNS har tidigare beviljats 800 000 kronor för år 2018, och får nu ytterligare 100 000 kronor för att ta fram en treårig strategisk plan och 75 000 kronor för att producera tio nya poddar. Med poddar synliggör STUNS exempel på framgångar inom länets system för stöd av innovationer.

STUNS kompenseras även med 325 000 kronor för att täcka kostnader som uppstått till följd av en frivillig rättelse till Skatteverket, för tidigare hantering av momspliktiga tjänster inom STUNS.

Projektet #jagmed beviljas 740 000 kronor till förlängning

#jagmed – Unga till utbildning och arbete är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna, i utanförskap på grund av ej påbörjade eller fullföljda gymnasiestudier. I projektet samverkar Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland, Region Örebro, Region Västmanland och Region Östergötland för att utveckla metoder som tidigt identifierar och motverkar avhopp från gymnasieskolan.

Regionala utvecklingsnämnden beslöt nu vid sitt möte att bevilja projektet 740 000 kronor, för att det ska kunna förlängas under perioden januari 2019 – juni 2020. Bland annat ska alla kommunala skolhuvudmän få kunskaper om projektet och dess framtagna metoder, arbetssätt, effekter och resultat. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) fram till den 31 december 2018. Tanken är nu att projektet ansöker om nya pengar från ESF på drygt 7,4 miljoner kronor, medan samtliga medverkande län satsar 740 000 kronor var.

Om projektansökan av någon anledning skulle falla så ska Region Uppsala använda de 740 000 kronorna för att bedriva insatser inom det egna länet.

Kontakt