Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 20 september 2018

2018-09-20

Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar en pilotanläggning för ozonrening av läkemedelsrester och resistenta bakterier i avloppsvattnet från Akademiska sjukhuset med 750 000 kronor under åren 2018 – 2019. Lyckas projektet blir det en viktig pusselbit i kampen mot antibiotikaresistens.

Det är miljöenheten på Region Uppsala som tillsammans med Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och näringslivet vill pröva en lösning för att ta bort läkemedelsrester och resistenta bakterier från avloppsvattnet med hjälp av ozon. Ozonrening i sig är inget nytt, men detta användningsområde är en nyhet. Projektet innebär en uppskalning från en förstudie i labskala till en pilotanläggning i anslutning till Akademiska sjukhuset.

Bakgrunden är att sjukhus använder stora mängder specialantibiotika som ofta är sista ledet i svårbehandlade infektioner, antibiotika som sjukvården till varje pris vill slippa se resistens mot. De flesta idag pågående projekt fokuserar på extra rening i de stora kommunala reningsverken, medan detta projekt siktar in sig på att komma närmare källan för utsläppen genom att rena sjukhusets avloppsvatten.

Projektet i sin helhet har en budget på drygt 2,3 miljoner kronor. Resterande del bekostas genom intern arbetstid och budget för läkemedelsmålet i Miljöprogram 2019 – 2022.

Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

Tre miljoner kronor i medfinansiering för att möjliggöra bättre tillgänglighet för båtturism och rörligt friluftsliv vid Ängskär djuphamn och Äspskär, från både landsida och sjösida. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden att satsa vid sitt möte på torsdagen. Beslutet gäller under förutsättning av medfinansiering från andra parter.

Pengarna tas från de pengar som finns avsatta i länsplanen för regional transportinfrastruktur, för att uppfylla regionala utvecklingsmål.

2, 5 miljoner kronor satsas på Ängskärs djuphamn, under förutsättning av att Upplandsstiftelsen och Tierps kommun båda är med och medfinansierar åtgärden med 500 000 kronor vardera.

500 000 kronor satsas på Äspsär. Här har Östhammars kommun i en skrivelse till Region Uppsala förklarat att de är positiva till medfinansiering.

Projekt kring solenergi stöttas med 700 000 kronor

Region Uppsala medfinansierar projektet Framtidens SolEl ÖMS 2,0 med 700 000 kronor under perioden 2018 – 2021, under förutsättning av att projektet beviljas EU-medel. Detta enligt beslut av den regionala utvecklingsnämnden.

Det är Länsstyrelsen i Östergötland som kommer att driva Framtidens SolEl ÖMS 2,0. Syftet med projektet är att öka takten av investeringar i solel hos små och medelstora företag i Östra mellansverige (ÖMS, vilket utgörs av Uppsala län, Södermanlands län, Västermanlands län, Örebro län och Östergötlands län). Projektet fokuserar på företag inom bland annat turism, landsbygd- och lantbruk, fastigheter och industrier med egna lokaler och logistik.

Den totala kostnaden för projektet är 14 miljoner kronor, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) förväntas stå för 7 miljoner kronor. Övriga intressenter är de fyra andra länen i Östra mellansverige, samt Energikontoret Mälardalen.

980 000 kronor för energieffektivisering

Region Uppsala medfinansierar projektet Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan Etapp II med 980 000 kronor under åren 2019 – 2021, under förutsättning av att projektet beviljas EU-medel. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Syftet med projektet är en mer hållbar energianvändning i bostads- och fastighetssektorn i Östra mellansverige (Uppsala län, Södermanlands län, Västermanlands län, Örebro län och Östergötlands län). Det är Region Örebro, inklusive Energikontoret Örebro, som ska driva projektet.

Bakgrunden är att bostads- och servicesektorn är den enskilt största energianvändaren i Sverige, så här finns en stor potential till energieffektivisering. Cirka 50 procent av sektorn utgörs av hushåll boende i hyresrätter eller bostadsrätter. Projektet planerar bland annat att ta kontakt med 250 bostadsrättsföreningar, bostadsföretag och offentliga förvaltare.

Den totala kostnaden för projektet är 11 miljoner kronor, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) förväntas stå för hälften.

300 000 kronor för omcertifiering av Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett nationellt koncept som syftar till att få fram kvalitetssäkrad kompetens inom vårdutbildning på framför allt gymnasienivå. Det är ett samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund.

I Uppsala län är det i dagsläget Enköpings kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Östhammars kommun, Region Uppsala, privata arbetsgivare samt Kommunal och Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen. Tanken är att Vård- och omsorgscollege Uppland bland annat ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov, och vara en kvalitetsstämpel för en attraktiv utbildning för elever.

I februari 2018 beslutade den regionala ledningsgruppen att inleda en process för att omcertifiera Vård- och omsorgscollege Uppland. Detta för att ska stärka förankringen hos berörda parter. Vid sitt möte beslutade nu den regionala utvecklingsnämnden att skjuta till 300 000 kronor för omcertifieringen.

Kontakt