Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 22 november 2018

2018-11-22

Förslag om pendlarparkeringar går på remiss

Nu är remissversionen av Region Uppsalas principer för pendlarparkeringar klar och kommer att gå på remiss, enligt beslut av den regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrunden är att det i arbetet med att ta fram länsplan för 2018 – 2029 har uppmärksammats att det finns brister när det gäller det som brukar kallas för hela-resan perspektivet. Ett sådant perspektiv innebär, enligt handlingarna i ärendet, bland annat att förbättra och effektivisera bytespunkter inom resandestråken, så att även platser utanför stråken kopplas till ett effektivt transportsystem. Det handlar om sådant som pendlarparkeringar för bil och cykel, attraktiva bytespunkter med väderskydd och information i realtid om kollektivtrafiken, anslutande gång-och cykelvägar med mera.

Principerna för pendlarparkeringar ska förenkla och förtydliga processen med planering och handläggning, och bli ett verktyg i arbetet med planering, studier och utbyggnad av pendlarparkeringar.

Förslaget går nu på remiss under tiden 3 december 2018 till 15 februari 2019, till länets kommuner, intresseföreningar, Länsstyrelsen i Uppsala län och Trafikverket region öst.

Fördelning av utvecklingsmedel för 2019 klubbad

Nu är fördelningen av de regionala utvecklingsanslagen klar. Den regionala utvecklingsnämndens beslutade att fördela 21 950 252 kronor till Upplandsstiftelsen, och 8 567 000 kronor till Almi Företagspartner Uppsala AB. Övriga regionala utvecklingsanslag uppgår till 7 052 822 kronor, och övriga medlems- och serviceavgifter till 1 054 000 kronor. Sammanlagt innebär detta utvecklingsmedel om 38 624 074 kronor för år 2019.

2019 arrangeras nya kommunsamråd

Regiondirektören får i uppdrag att förbereda samråd mellan Region Uppsala och länets kommuner även år 2019, beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är att kollektivtrafiknämnden under flera år genomfört kommunala samråd med fokus på kollektivtrafik och infrastrukturplanering, ända sedan dåvarande landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken 2011. Även Regionförbundet genomförde årliga medlemsdialoger, sedan den 1 januari 2017 har nu Region Uppsala tagit över förbundets arbetsuppgifter.

Under 2017 och 2018 har kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden genomfört samråd, tillsammans med berörda tjänstepersoner och länets kommuner. Dessa har nu utvärderats och slutsatsen blir att samråden med kommunerna fortsätter. Inriktningen på samråden är att utbyta underlag och synpunkter av vikt för samverkan inom områdena trafik och infrastruktur, samt övriga frågor som kommer att hanteras av den nya trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (som från år 2019 ersätter de tidigare nämnderna kollektivtrafiknämnden och regional utvecklingsnämnd).

Kontakt