Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 8 februari 2018

2018-02-08

Regional handlingsplan för stärkt miljöperspektiv antagen

Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017 - 2020. Planen som nu antogs av den regionala utvecklingsnämnden utgår ifrån fyra prioriterade områden: innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt internationalisering.

Den regionala handlingsplanen är framför allt en sammanställning av befintliga projekt och åtgärder Region Uppsala gör med miljö- och klimatperspektiv, och med bäring på regional tillväxt. Planen slår också fast att Region Uppsala ska utveckla samarbetet med länsstyrelsen med avseende på miljöfrågor.

I planen efterfrågar Region Uppsala också en tydlig, långsiktig nationell strategi för hållbara drivmedel som inkluderar hantering av biogas och flytande biodrivmedel, inklusive etanol samt el och vätgas. Den bör inkludera såväl produktion som distribution, samt vilka transporter som med fördel kan drivas med vilka drivmedel. Dessutom efterfrågas en nationell systemanalys som inbegriper energiförsörjning till bostäder och transporter, samt nya biobaserade förbrukningsmaterial. Den behöver även innehålla mark- och resursanvändningen nationellt och internationellt.

(KD) reserverade sig mot att införa avståndsbaserat reseavdrag.

Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala med 3 miljoner kronor, fördelade på åren 2018 – 2020. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte på torsdagen.

Det är Uppsala kommun som har identifierat ett behov av att vidareutveckla innovationsmiljön och stödet till entreprenörer och så kallade startups inom tech-sektorn. Tech-sektorn är ett begrepp som siktar in sig på teknikföretag som utvecklar digitala innovationer. Välkända exempel är Skype, Spotify och Klarna.

Uppsala kommun kommer att arbeta i projektform med en 3-årig strategisk satsning på att utveckla tech-sektorn i Uppsala utifrån tre fokusområden: Attraktiva miljöer för entreprenörer och start-ups, Fler och bättre samarbeten samt Behålla och attrahera talang.

Region Uppsala anser att projektets ansats att skapa än bättre förutsättningar för fler globalt konkurrenskraftiga innovativa Uppsalabaserade företag inom tech-sektorn ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar. Därför går nu Region Uppsala in och satsar en miljon kronor per år 2018 – 2020 (samma summa som Uppsala kommun satsar).

Riktlinjer för utvecklingsanslag antagna

Vid sitt möte antog den regionala utvecklingsnämnden vilka riktlinjer som ska gälla för regionala utvecklingsanslag. Region Uppsala fördelar utvecklingsanslag till aktörer inom företags- och innovationssystemet i Uppsala län. Vid sitt möte i december 2017 beslutade nämnden att det behövs riktlinjer för hur dessa anslag ska fördelas, samt för medlems- och serviceavgifter.

Enligt riktlinjerna ska de regionala utvecklingsanslagen bidra till den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Agenda 2030 samt nationella miljökvalitetsmål. Anslagen ska möjliggöra utvecklingen av hållbara och resurseffektiva varor, tjänster, transport- och tekniklösningar samt produktionssystem, och därmed en miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher.

Det totala stödet från Region Uppsala till en aktör eller ett projekt överstiger aldrig 50 procent. Aktören ska, i samråd med Region Uppsala, aktivt verka för att anslaget växlas upp av andra parter. Med utvecklingsanslaget ska följa en skriftlig överenskommelse med Region Uppsala, som tydliggör bland annat aktörens förväntade bidrag till den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Det är regionfullmäktige som fördelar medel till den regionala utvecklingsnämnden, för år 2018 på cirka 37 miljoner kronor. Strax under hälften av detta (cirka 16,3 miljoner) går till regionala utvecklingsanslag. Resterande medel går till medlems- och serviceavgifter, där får Upplandsstiftelsen merparten.

Region Uppsala anslår utvecklingsanslag

Vid sitt möte anslog den regionala utvecklingsnämnden medel till Uppsala Innovation Centre (UIC), Connect, Coompanion, Uppsala Bio, STUNS Energi samt Drivhuset. Dessutom godkändes överenskommelser om det regionala utvecklingsanslaget med samma aktörer (i enlighet med notisen ovan).

Redan vid sitt möte i december 2017 gav Region Uppsala anslag till Almi Företagspartner Uppsala AB (drygt 8,5 miljoner kronor). Nu fick exempelvis UIC drygt 1,2 miljoner kronor och Uppsala Bio 1,1 miljoner kronor. Övriga fick mellan 306 000 kronor och drygt 770 000 kronor.

Kontakt