Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 8 mars 2018

2018-03-08

Två miljoner från Näringsdepartementet till strategi för livsmedel

Region Uppsala antar ett erbjudande från Näringsdepartementet om två miljoner kronor, som ska gå till att stärka genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin under år 2018. Pengarna ska bland annat finansiera en tjänst, som kommer att vara placerad på Länsstyrelsen.

Bakgrunden är den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen i juni 2017. Samma år beslutades om särskilda pengar för att stärka produktionen av livsmedel regionalt och lokalt (en del av strategin). 42 miljoner kronor av pengarna är öronmärkta för de aktörer som är regionalt utvecklingsansvariga i respektive län, vilket för Uppsala län är Region Uppsala. Alla län erbjuds samma summa, två miljoner kronor.

Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden nu att tacka ja till pengarna från Näringsdepartementet. Arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för livsmedel i Uppsala län leds av Länsstyrelsen, delar av pengarna kommer därför att gå till att finansiera en tjänst på Länsstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD) yrkade på att en miljon skulle avsättas för att förstärka länsstyrelsens arbete med att utbetala jordbruksstödet, och resten för del av tjänst och projektaktiviteter. Detta avslogs, vilket KD reserverade sig mot.

Region Uppsala medfinansierar Växtzon 2.0 med 2,4 miljoner

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Växtzon 2.0 med sammanlagt 2,4 miljoner kronor under åren 2018 – 2021. Detta under förutsättning av att ett större huvudprojekt beviljas pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Det är Uppsala Innovation Centre (UIC) som ansöker om medfinansieringen från Region Uppsala. Växtzon 2.0 syftar till att samla spetskompetensen hos olika science parks och företagsinkubatorer i ÖMS-regionen (Östra Mellansverige, där bland annat Region Uppsala ingår). Ansökan är en del i ett större projekt kring hållbar tillväxt av innovativa bolag inom ÖMS-regionen. Det större projektet är budgeterat till 88,3 miljoner kronor, varav hälften söks från EU:s utvecklingsfonder (via ERUF). Projektägare är Västerås Science park.

Målsättningar för det större projektet är bland annat att 200 företag ska få utvecklingshjälp. Den samlade omsättningen för dessa företag ska öka med 20 procent. 50 företag ska få utvecklingshjälp av forskare. 40 företag ska fördubbla sin omsättning på fyra år.

400 000 kronor till Connect FöretagsAcceleratorn

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Connect FöretagsAcceleratorn med 400 000 kronor för åren 2018 – 2019, beslutade den regionala utvecklingsnämnden.

Det är Connect Uppsala (CU) som söker medfinansiering för att utveckla ett tidigare pilotprojekt till ordinarie verksamhet. Målet med CU:s verksamhet är att sammanföra entreprenörer med kapital och kompetens från näringslivet. Entreprenören erbjuds en strukturerad genomlysning av affären, och strukturerad återkoppling från ett objektivt och professionellt nätverk.

Primära resultat från pilotprojektet är, enligt handlingarna, mycket positiva och därför blir det nu en fortsättning på pilotprojektet. Målet är att erbjuda 5 bolag under 2018 och 9 bolag under 2019 möjligheten att genomgå Connect FöretagsAcceleratorn under 12 månader.

600 000 kronor till Energieffektivisering inom offentlig sektor

Region Uppsala kommer även att medfinansiera projektet Energieffektivisering inom offentlig sektor, med 600 000 kronor under åren 2018 – 2021. Detta under förutsättning av att projektet också får EU-stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektägaren är Energieffektiviseringsföretagen (EFF), en samlande organisation för fem branschorganisationer (exempelvis Svensk Ventilation). Potentialen för lönsam energieffektivisering inom offentlig sektor är, enligt handlingarna, stor men åtgärder utförs inte i tillräcklig utsträckning.

Därför har detta utvecklingsprojekt kommit till stånd, med deltagande från bland annat Energimyndigheten, regioner och kommuner. Region Uppsala deltar genom sin förvaltning Fastighet och service, från Uppsala län deltar även Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun.

Björn-Owe Björk (KD) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet.

800 000 kronor till STUNS

Region Uppsala ska medfinansiera STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) med 800 000 kronor för år 2018, enligt beslut av den regionala utvecklingsnämnden. Syftet med STUNS är att skapa förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i Uppsalaregionen genom initiativ, aktiviteter och projekt inom strategiska fokusområden.

Region Uppsala medfinansierar även STUNS fokusområden life science, energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer, samt företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, med 2,7 miljoner kronor under år 2018.

Region Uppsala fördelar regionala utvecklingsanslag till aktörer som främjar företags- och innovationssystemet i Uppsala län. Som beskrivet i tidigare Uppsnabbat från den regionala utvecklingsnämnden kopplas dessa medel även till en överenskommelse om hur respektive aktör förväntas bidra till att nå målen i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Initiativ om ungdomars mående anses besvarad

Varför mår ungdomar sämre? Denna fråga ställdes i ett initiativärende av Johan Örjes (C), Klas Bergström (M), Katarina Holm (M) och Björn-Owe Björk (KD). De yrkade på att den regionala utvecklingsnämnden skulle få en dragning kring den forskning som finns kring varför ungdomar mår allt sämre, vilket skedde, samt att förvaltningen skulle ta fram ett förslag på hur Region Uppsala kan bidra till forskning kring varför unga mår dåligt.

I tjänsteutlåtandet konstateras att Region Uppsala redan idag bidrar till att öka kunskapen om ungas hälsa på en övergripande nivå. Exempelvis genom undersökningen Liv och hälsa ung, där fördjupade analyser bidrar till att öka kunskapsläget. Ett annat exempel är den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018, framtagen i samverkan med länets åtta kommuner.

Med denna redovisning anser den regionala utvecklingsnämnden att initiativet är besvarat.

Kontakt