Uppsnabbat regionfullmäktige 12 december 2018

2018-12-12

Reviderad regionplan och budget 2019-2021 godkänd

Regionfullmäktige fastställde en reviderad regionplan och budget för 2019-2021.

Det huvudsakliga innehållet beslutades vid fullmäktiges sammanträde i juni. Sedan dess har ändringar gjorts när det gäller ekonomi, indikatorer och fastighetsinvesteringar.

I den reviderade budgeten har justeringar gjorts utifrån nya prognoser om skatteunderlag, generella statsbidrag och pensionskostnader. Budgeten innehåller också ytterligare satsningar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik på motsvarande cirka 84 miljoner kronor. Resultatet för planperioden har försämrats med 100 miljoner kronor jämfört med vad som beslutades av regionfullmäktige i juni. Budgeten förutsätter att besparingsåtgärder motsvarande 120 miljoner kronor genomförs under 2019.

Avsnittet om den politiska huvudinriktningen har också reviderats. Prioriterade frågor kommer att vara att komma tillrätta med Region Uppsalas ansträngda ekonomi och att förbättra Akademiska sjukhusets effektivitet. Andra områden som lyfts fram är en ny arbetsgivarepolitik och att genomföra reformen "Effektiv och nära vård 2030", där resurser från sjukhusbunden vård ska föras över till primärvården.

Patientavgifterna ligger kvar på samma nivå under 2019 som under innevarande år. Däremot höjs gränsen för högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård med 50 kronor. Det innebär att högkostnadsskyddet från den 1 januari 2019 blir 1 150 kronor för öppen hälso- och sjukvård och 2 300 kronor för läkemedel. Priset för Frisktandvård höjs med 5,4 procent. Biljettpriserna inom kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 5 procent för 2019.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget. När det gällde priserna i kollektivtrafiken motsatte sig (V) höjda biljettpriser och föreslog att priset för periodkort skulle sänkas samt att en pensionärsrabatt för enkelresor införas. (S) yrkade på att behålla priset på 30-dagarskort för pensionär och sänka priset på 30-dagarskort lågtrafik samt att enkelbiljetter för pensionär sätts till samma nivå som ungdom.

(SD) lade ett yrkande om att parkeringspriserna på Akademiska sjukhuset ska återgå till den tidigare nivå som gällde innan Fastighets- och servicenämndens beslut 20 april 2016.

Samtliga av dessa yrkanden föll.

Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

Regionfullmäktige beslutade om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Biljettpriserna i kollektivtrafiken fastställs genom politiska beslut. Regionfullmäktige beslutar om priset på 30-dagarsbiljett och priset per zon för enkelbiljett. Övriga biljettpriser fastställs av kollektivtrafiknämnden.

Vid dagens sammanträde beslutade fullmäktige att höja priset för 30-dagars biljett med 40 kr till 880 kr. Förköpt enkelbiljett höjs med 2 kr till 32 kr per zon och enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kr till 25 kr per zon.

Enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 11 december görs en motsvarande justering av övriga biljettpriser i kollektivtrafiken. I genomsnitt höjs priserna med 5 procent.

Höjningen motiveras av att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under 2019.

De nya priserna börjar gälla den 3 januari 2019. En komplett prislista finns på UL:s hemsida, ul.se.

Övriga yrkanden redovisas i notisen om regionplan och budget.

Arbetsordning för regionfullmäktige beslutad

Regionfullmäktige antog former för regionfullmäktige och revisionens arbete samt arbetsordning för regionfullmäktige i Uppsala län.

En förändring jämfört med tidigare är att regionfullmäktige inte kommer att ha några beredningar organiserade under sig från och med 2019. Däremot kan tillfälliga beredningar tillsättas. Det har också gjorts anpassningar till förändringar i kommunallagen. Avsnittet om talarordning och ordning vid sammanträdena har också justerats.

Så ska regionfullmäktiges sammanträden kungöras

Tid och plats för regionfullmäktiges sammanträden för 2019 ska kungöras på Region Uppsalas digitala anslagstavla. Utöver detta beslutade regionfullmäktige att annonsera i ortspress. Under 2019 kommer fullmäktiges sammanträden att kungöras i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Upsala Nya Tidning, Sala Allehanda, Uppsalatidningen, Ena-Håbo Tidningen, och Enköpings-Posten. Kostnaden för annonseringen beräknas till cirka 75000 kronor för ett år.

Val av sjukhusstyrelse

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i sjukhusstyrelsen som tillträder den 1 januari 2019.

I styrelsen ingår: Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande, Johan Sundman (S), 2:e vice ordförande, Cecilia Linder (M), Nils Fall (M), Isak Lundberg (M), Örjan Berglund (C), Fredrik Leijerstam (MP), Ylva Stadell (S), Emilia Friberg (S), Helene Cranser (S), Linnea Bjuhr (SD) och Viktor Waldau (V). Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av vårdstyrelse

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i vårdstyrelsen som tillträder den 1 januari 2019.

I styrelsen ingår: Malena Ranch (MP), ordförande, Miriam Eriksson (C), 1:e vice ordförande, Marcus Wennerström (S), 2:e vice ordförande, Bengt-Ivar Fransson (M), Christina Sääf (M), Roger Elsborg (M), Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), Filip Jovicic (L), Håkan Collin (S), AnnBritt Litsner (S), Petra Söderlund (S), Lisen Burmeister (SD) och Birgitta Mogård (V). Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av fastighets- och servicenämnd

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i fastighets- och servicenämnden, som tillträder den 1 januari 2019.

I nämnden ingår: Björn-Owe Björk (KD) (ordförande), My Borg (M), 1:e vice ordförande, Börje Wennberg (S), 2:e vice ordförande, Tommy Rosenkvist (M), Gustaf Eskhult (C), Carl Nettelblad (L), Lars Berglöf (S), Peter Bytar (SD) och Lawrence Bishop (V). Dessutom utsågs fem ersättare.

Val av trafik- och samhällsutvecklingsnämnd

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i trafik- och samhällsutvecklingsnämden som tillträder den 1 januari 2019.

I nämnden ingår: Johan Örjes (C), ordförande, Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande, Susanne Eriksson (S), 2:e vice ordförande, Gustaf Hoffstedt (M), Rasmus Kraftelid (M), Jessica Kumlin (M), Pontus Lamberg (KD), Johanna Norberg Hägglund (L), Bengt-Olov Eriksson (S), Marie-Louise Lundberg (S), Dabin Zarar Ibrahim (S), Roger Thelander (SD) och Sverker Åslund (V). Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av kulturnämnd

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i kulturnämnden, som tillträder den 1 januari 2019.

I nämnden ingår: Emilie Orring (M), ordförande, Simon Westberg (KD), 1:e vice ordförande, Johnny Svahn (S), 2:e vice ordförande, Claes Erlandsson (M), Aranka Botka Ncomo (C), Anders Cyrillus (L), Lisa Norén (S), Benjamin Albertsson (SD) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V). Dessutom valdes fem ersättare.

Övriga valärenden

Regionfullmäktige fattade beslut i en rad valärenden. Bland annat utsågs ledamöter till: Gamla Uppsala Buss AB (ordförande Peter Book (M)), Gemensam nämnd för kunskapsstyrning (ordförande Miriam Eriksson (C)), Patientnämnden (ordförande Mimmi Westerlund (KD)), Ambulansdirigeringsnämnd, Bror Hjerpsteds stiftelse, Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Föreningen Nordens Institutet, Biskops-Arnö, Uppsala länstrafik AB och Prebus AB, Jurymän i tryckfrihetsmål, Kostnämnd, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, Kommunalförbundet Svensk luftambulans, Mälardalsrådet, Samordningsförbundet, Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Stiftelsen Leufsta, Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum, Stiftelsen Musik i Uppland, Stiftelsen Upplandsmuseet, Uppsala läns trafiksäkerhetsförbund, Upplands Lokaltrafik AB, Canbus AB och AB Uppsalabuss, Varuförsörjningsnämnden samt Övervakningsnämnden.

Kontakt