Uppsnabbat regionfullmäktige 14 februari 2018

2018-02-14

Förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling reviderad

Regionfullmäktige beslutade att anta en reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken.

Bolagsordning för Almi antagen

Regionfullmäktige beslutade att anta en justerad bolagsordning för Almi företagspartner, där Region Uppsala är delägare. Förändringarna består av förtydliganden och anpassningar till aktuell lagstiftning.

Avtal om fyrspår och nya stadsdelar godkända

Regionfullmäktige godkände de avtal om investeringar i infrastruktur och bostäder som förhandlats fram med regeringens samordnare och kommunerna Knivsta och Uppsala.

I paketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 48 000 nya bostäder i Bergsbrunna, Södra Staden, Alsike och Nydal.

Region Uppsalas åtagande innebär bland annat att se till att det finns god kollektivtrafikförsörjning till Bergsbrunna, Södra staden, Alsike och Nydal, samt att trafikera kollektivtrafiken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum, kallad Ultunalänken. Under förutsättning att staten beviljar en medfinansiering med 50 procent av investeringarna för Ultunalänken, åtar sig Region Uppsala att tillsammans med Uppsala kommun välja spårväg som teknisk lösning.

Arbetet med att ta fram en detaljerad överenskommelse med ansvarsfördelning, finansiering, organisation och tidplan pågår under ledning av regiondirektören, och med en politiskt tillsatt förhandlingsgrupp. Överenskommelsen ska vara klar senast den 30 april 2018.

(L) yrkade på ett tillägg om att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun aktivt öppnar upp för nationella och internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar. (SD) yrkade på att avtalet skulle godkännas med ett medskick om att Region Uppsala inte anser att avtalet är bindande vad gäller spårvagnsutbyggnad. Dessa yrkanden avslogs.

(M), (L), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Ny medarbetarpolicy antagen

Regionfullmäktige beslutade att anta en ny medarbetarpolicy för Region Uppsala. Man beslutade också om en smärre justering i chefspolicyn, så att dess koppling till medarbetarpolicy blir tydligare.

Medarbetarpolicyn slår fast att medarbetare i Region Uppsala bidrar till att nå visionen om ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft genom fyra övergripande mål. Dessa fyra mål är att ha en helhetssyn, att visa ett gott bemötande, att vara delaktig samt att vara innovativ och bidra till utveckling av verksamheten.

(KD) yrkade på återremiss. Detta avslogs. (V) samt Janine Bichara (L) yrkade på avslag. Detta avslogs.

Motion om att inrätta akutmottagning för våldtagna besvarad

(M) föreslog i en motion att Region Uppsala ska inrätta en akutmottagning för våldtagna, med förebild från Södersjukhuset. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad mot bakgrund av att det i Region Uppsala redan finns en akutmottagning för personer utsatta för sexuella övergrepp inom ramen för Nationellt centrum för kvinnofrid. Kvinnofridsmottagningen erbjuder både akuta och planerade besök och patienterna erbjuds förutom medicinsk undersökning även stödsamtal. Under jourtid är den knuten till kvinnokliniken.

(M)  och (SD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om folkomröstning om storregion besvarad

Simon Alm (SD) hade i september 2106 i en motion föreslagit att det skulle hållas en folkomröstning om huruvida dåvarande landstinget eller nuvarande region skulle uppgå i en storregion.

När motionen lades fanns ett förslag om en övergång i storregioner. Detta förslag drogs tillbaka, då det inte fanns parlamentarisk majoritet för detta. Den så kallade indelningskommittén, som tog fram förslaget, har fått ett fortsatt uppdrag att utreda bland annat hur befolkningens synpunkter ska inhämtas vid ändringar i landstingsindelningen och lämna förslag till författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Mot bakgrund av detta ansåg regionfullmäktige att motionen var besvarad.

(SD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om gemensamt löfte om sjukvårdens bästa arbetsplatser besvarad

Lina Nordquist (L) föreslog i en motion att Region Uppsala ska göra till sin målsättning att skapa sjukvårdens bästa arbetsplatser och att samtliga politiska partier lovar att samarbeta för att nå detta mål.

I ärendebeskrivningen hänvisas till det arbete som pågår inom området och de inriktningsbeslut som tagits, bland annat om arbetsgivarpolitiskt program och policy för hälsofrämjande arbetsplatser, som stödjer arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Även de strategiska mål och uppdrag som beslutats i regionplan och budget är viktiga för att göra Region Uppsalas arbetsplatser attraktiva. Samsyn och samarbete mellan de politiska partierna utifrån dessa styrande dokument är en framgångsfaktor för att Region Uppsalas verksamheter ska nå sina mål och klara kompetensförsörjningen. Mot bakgrund av detta ansåg regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

(L) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om bemanningspool besvarad

Lina Nordquist, Lena Lundberg, Kajsa Dovstad, Carl Nettelblad och Karolina Hilding, samtliga (L), föreslog i en motion att Region Uppsala skulle överväga att inrätta en regionintern bemanningspool. I motionen yrkar de på att behovet av olika yrkesgrupper kartläggs, att samtliga sjukvårdsförvaltningar tillfrågas om intresse för att vara en del av en intern bemanningspool, att kostnaderna ska beräknas om jämföras med externt upphandlad tillfällig bemanning och att en bedömning görs av för- och nackdelarna med att inrätta en regionintern bemanningspool.

I ärendeberedningen konstaterades att frågan om en övergripande bemanningspool har utretts vid flera tillfällen. Det senaste beslutet om utredning togs 2017, då HR-direktören fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för korttidsbemanning vid Akademiska sjukhuset. Utifrån att arbetet med att utreda bemanningspool redan är initierat beslutade regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Motion om bemötandeombud avslogs

(M) föreslog i en motion att Region Uppsala ska inrätta bemötandeombud på sjukhusen. Syftet skulle vara att öka nöjdheten hos patienterna och samtidigt kvalitetssäkra vården. Bemötandeombudets roll skulle vara att finnas på plats för att uppmana till dialog med patienter och anhöriga som har frågor om vården och bemötande. Bemötandeombudet ersätter inte patientnämnden, utan är ett komplement för den som har frågor eller vill lämna in synpunkter.

I ärendebeskrivningen redogörs för hur Region Uppsala arbetar med bemötandefrågor, bland annat genom patientenkäten och Patientnämnden. Vid sjukhusen finns också rutiner för hur man tar hand om klagomål och synpunkter från patienter och allmänhet.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen mot bakgrund av det arbete som pågår och de rutiner som redan finns upprättade.

(M), (L) och (KD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om äldrevårdcentraler besvarad

Anna-Karin Klomp (KD) föreslog i en motion att Region Uppsala ska införa äldrevårdscentraler enligt den modell som använts i Skåne och Stockholm. Där får vårdcentraler extra ersättning för att bilda äldremottagningar, där personer över 75 års ålder kan erbjudas en fast läkarkontakt, vid behov få tid samma dag och kunna ringa till mottagningen utan knappval eller återuppringning. Vårdcentralerna kan också använda pengarna till att utveckla arbetet med exempelvis läkemedelsgenomgångar och längre besök.

När hälso-, sjukvård och FoUU-utskottet behandlade motionen ställde man sig bakom intentionen, men ansåg att det var en fördel att ta ett helhetsgrepp om hur primärvården kan förbättras vad gäller kontinuitet och kunskap om äldres hälsa. Frågan bör därför ingå som en del av det pågående arbetet med att ta fram förslag till målbild och strategi för effektiv och nära vård. Detta ska rapporteras till regionstyrelsen i april 2018.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

(KD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om distriktssköterska i Morgongåva besvarad

Simon Alm (SD) tog i en motion upp behovet av en distriktssköterska i Morgongåva. I motionen hänvisas bland annat till rättviseperspektivet, och att kommunallagen innebär att alla medborgare ska behandlas lika såvida inte sakliga skäl finns för att avvika från detta. Därför yrkade man på att en distriktssköterska ska finnas i Morgongåva.

I ärenderedovisningen beskrivs de svårigheter som finns när det gäller att rekrytera till mindre verksamheter. Under perioden som distriktssköterskemottagningen haft neddragen verksamhet har patienterna tagits om hand på Heby vårdcentral. Primärvården fortsätter ansträngningarna med att rekrytera personal med målsättningen att det ska finnas en öppen distriktssköterskemottagning i Morgongåva.

(SD) och (C) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om livsmedelsstrategi besvarad

Johan Örjes (C) föreslog i en motion att Region Uppsala tillsammans med LRF, länsstyrelsen och andra viktiga intressenter ska ta fram en regional livsmedelsstrategi med åtföljande handlingsplan. I motionen lyfte han fram bland annat målen i den regionala utvecklingsstrategin: att produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030 och att produktionsvärdet från ekologiska livsmedel under samma period ska öka med minst 200 procent. Enligt Örjes är det angeläget att skapa ett mer robust produktionssystem. Regionen kan också i större utsträckning bidra till den globala livsmedelsförsörjningen genom ökad export. Länets åkermark är huvudsakligen mycket bördig, med goda möjligheter till en hög produktion och effektivt företagande.

Av redovisningen av ärendet framgår att intentionen är att låta den regionala utvecklingsstrategin vara en huvudstrategi för regionens utvecklings- och tillväxtarbete. Det innebär att separata strategier undviks. I stället förespråkas handlingsplaner. Det pågår ett arbete med att ta fram en regional handlingsplan för livsmedelsområdet. Länsstyrelsen leder detta arbete och kommer formellt att anta handlingsplanen. Region Uppsala deltar i arbetet via en styrgrupp och kommer också att vara remissinstans. När handlingsplanen är antagen kommer Region Uppsala att ta in konkreta insatser i befintliga verksamhetsplaner och se över behovet av finansiering.

Mot hänvisning till detta beslutade regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Möjlighet att låta vårdpersonal tolka ska utredas

(KD) tog i en motion upp behovet av fler sjukvårdstolkar. De föreslog olika åtgärder för att komma tillrätta med bristen: att se över ersättningarna till tolkar i vården, så att attraktionen att bli sjukvårdstolk ökar, att se över ersättningssystemet, så att det blir möjligt för vårdcentraler att anställa egna tolkar och att Region Uppsala ska verka för att det blir fler utbildningsplatser för tolkar och att statliga pengar tillförs till detta.

Motionen behandlades i regionfullmäktige hösten 2015. Då väcktes även frågan om möjligheten att ersätta mottagningar när egna anställda utför tolkuppdrag, under förutsättning att de är auktoriserade tolkar. Regionfullmäktige återremitterade då motionen för ytterligare beredning.

När det gäller förslagen i den ursprungliga motionen beslutade regionfullmäktige att anse förslagen besvarade med hänvisning till att ersättningen till tolkar har höjts 2016, att en höjning av ersättningen till vårdcentralerna för att anställa egna tolkar skulle kosta mer än det finns pengar till i ersättningssystemet, och att det är svårt för Region Uppsala att påverka mängden yrkesutbildningsplatser.

Däremot beslutade regionfullmäktige att gå vidare med förslaget att vårdcentralerna ska kunna få ersättning när deras egna anställda utför tolkuppdrag. Vårdstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Motion om enhet för omvärldsanalys och metodutveckling besvarad

Lina Nordquist, Lena Lundberg, Kajsa Dovstad, Jenny Gavelin och Johan Enfeldt, samtliga (L), föreslog i en motion att Region Uppsala ska inrätta en enhet för omvärldsanalys, metodutveckling, implementering och utvärdering i syfte att förbättra sjukvården. Motsvarande enheter finns i andra landsting och regioner, till exempel i Stockholms läns landsting och Region Jönköpings län.

När regionstyrelsen behandlade ärendet redogjorde man för pågående utvecklingsarbete inom Region Uppsala. En omorganisation görs nu inom hälso- och sjukvårdsavdelningen, där man bland annat inrättar en ny vårdkvalitetsenhet som kommer att arbeta med kunskaps-, uppföljnings- och utvecklingsstöd, med syftet att åstadkomma en mer jämlik och kunskapsbaserad vård. Omvärldsbevakningen kommer också att vidareutvecklas.

Mot bakgrund av det arbete som pågår inom området ansåg regionfullmäktige att motionen var besvarad.

Motion om månadsvis fakturering av patienter avslogs

(M) föreslog i en motion att Region Uppsala ska införa månadsvis fakturering i syfte att underlätta för både patienter och personal.

Region Uppsala har tittat på möjligheten, men det visade sig vara problematiskt, bland annat därför att det skulle medföra ett stort manuellt arbete de gånger en felaktig uppgift i en faktura behöver korrigeras. Sedan e-faktura infördes 2016 har inte längre samlingsfaktura efterfrågats från patienterna. Det pågår också ett breddinförande av ankomstterminaler med möjlighet att betala med kort. Mot bakgrund av detta ansåg regionfullmäktige att motionen var besvarad.

(M),  och (L) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om att införa enhetstaxa avslogs

(M) föreslog i en motion att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram snittkostnaden för ett patientbesök i Region Uppsala med intentionen att införa enhetstaxa.

I ärenderedovisningen togs bland annat upp att enhetstaxa har införts i primärvården i syfte att modernisera patientavgifterna och göra det tydligare för patienterna. I landstingsplan och budget 2012-2014 beslutades att patientavgifter ska justeras vart fjärde år med landstingsprisindex för de senaste fyra åren. Senaste ordinarie prisjustering skedde 2016. I landstingsplan och budget 2015-2017 beslutades att arbetet med att se över avgifterna inleds året efter ett valår och gäller sedan från kommande kalenderår. En avgiftsgrupp med representanter från de olika vårdförvaltningarna diskuterar löpande patientavgiftsfrågor. Region Uppsala har för avsikt att se över patientavgifterna framöver för att genomföra eventuella nödvändiga justeringar.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion om översyn av patientavgifter besvarad

Sören Bergqvist och Sofia Rogozinska (V) föreslog i en motion att Region Uppsala ska tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till syfte, struktur och nivåer för patientavgifter.

Av ärendebeskrivningen framgår att Region Uppsala efter ett tidigare beslut ser över patientavgifterna vart fjärde år. Det finns också en avgiftsgrupp med representanter för de olika vårdförvaltningarna som diskuterar patientavgiftsfrågor. Mot bakgrund av detta ansåg regionfullmäktige att motionen var besvarad.

(V) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Svar på interpellation om HPV-vaccin för pojkar

Karolina Hilding (L) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om vaccin mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar. Hilding menade att HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och kan drabba alla människor, men det trots detta endast är flickor som ges vaccin. För att nå fullgod flockimmunitet krävs att alla oavsett kön får rätt till vaccin. Enligt folkhälsomyndigheten skulle HPV-vaccinering av alla pojkar minska antalet fall av svalg-, penis- och analcancer hos män. Störst effekt skulle HPV-vaccination få hos män som har sex med män.

Frågor: Kommer du aktivt arbeta för att införa HPV-vaccinering även för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet? Hur ser tidsplanen ut för att införa HPV-vaccination för alla kön?

Svar: Min uppfattning är att även pojkar ska vaccineras mot HPV. Under hösten har Region Uppsala undersökt kostnaderna för att införa vaccinering. Min bedömning är att det är en marginell kostnad i förhållande till de hälsoekonomiska effekterna. Eftersom vaccineringen utförs i samverkan med elevhälsan måste ett sådant ställningstagande ske i överenskommelse med kommunerna. Den dialogen pågår både bland tjänstemän och på politisk nivå. Realistiskt kommer detta att genomföras under första halvan av nästa mandatperiod.

Jag arbetar aktivt både på nationell, regional och lokal nivå för att HPV-vaccination ska ingå i vaccinationsprogrammet för pojkar och att detta ska förverkligas så snart som möjligt.

Svar på interpellation om cancerrehabilitering

Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om cancerrehabilitering. Frågorna ställs mot bakgrund av en rapport från 2015 som pekade ut flera problem när det gäller Akademiska sjukhusets cancerrehabilitering.

Frågor: Har cancerrehabiliteringen förbättrats tillräckligt sedan bristerna offentliggjordes? Kvarstår behov av att stärka cancerpatienters fysiska, psykiska och sexologiska rehabilitering, och i sådant fall vilka? Får anhöriga till cancerpatienter tillräckligt stöd idag? Om inte, vad behöver göras för att säkra anhörigstödet?

Svar: Det pågår ett intensivt arbete på Akademiska sjukhuset för att förbättra cancerrehabiliteringen. Här är ett urval:

  • allmänbildningsprojektet, med bland annat föreläsningar
  • temabaserade inspirationskvällar för patienter, närstående och vårdpersonal
  • start av 34 projekt kring diagnosspecifika vårdprogram
  • utveckling av en hemsida om cancerrehabiliteringbildande av multiprofessionella behandlingsteam.


Flera andra projekt är också på gång, bland annat samverkan i nätverk, sjukhusgemensam verksamhet för diagnosoberoende behandlingar, vidareutveckling av it-baserade lösningar och start av fler vårdprogram för ytterligare diagnoser.

Svar på interpellation om stöd till barn med funktionshinder

Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om stöd till barn med funktionshinder. Interpellationen ställdes mot bakgrund av frågor som uppstått om tillämpningen av Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS), som har lett till att människor med hjälpbehov riskerar att hamna i kläm.

Frågor: Tycker du att funktionshindrade barn som borde kunna bo hemma med sin familj kan få hjälp av "god kvalitet" när de tvingas bo på sjukhus? Hur ska (S) säkra livskvalitet och hjälp av "god kvalitet" för människor som tvingas bo på sjukhus? Vad kommer detta att kosta och varifrån ska pengarna tas? Räcker våra resurser till den kvalitet dessa människor måste kunna kräva?

Svar: Jag delar Lina Nordqvists kritik av att det ökade antalet avslag gällande LSS och rätten till assistans har slagit hårt mot barn och deras familjer. Den nya tolkningen och tillämpningen av reglerna är inte rimlig eller human. Under hösten har Region Uppsala samarbetat med kommunerna för att hitta en pragmatisk lösning, gemensamt arbetssätt och gemensam finansiering så att dessa barn och familjer får det stöd och den trygghet de behöver i hemmet i stället för att ligga kvar på sjukhus. Enligt överenskommelsen delar parterna på kostnaden för egenvårdsinsatser för de aktuella barnen. Detta gäller fram tills att staten genomfört nödvändiga förändringar av lagstiftningen eller fattat beslut om ersättning till kommunerna. Bedömningen är att Region Uppsalas del av den totala kostnaden blir cirka sju miljoner kronor per år.

Svar på interpellation om distriktssköterska i Morgongåva

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om svårigheterna att rekrytera en distriktsköterska till Morgongåva. Ormrod föreslog att man undersöker möjligheten att utforma tjänsten annorlunda för att bli mer attraktiv. Ett annat alternativ kunde vara en mobil lösning med en mottagning som är öppen ett par dagar i veckan.

Frågor: Har några åtgärder vidtagits för att underlätta en rekrytering? Kommer du att ta några initiativ om inte en bemanning sker inom en kort tid?

Svar: Under perioden som Morgongåva distriktssköterskemottagning haft neddragen verksamhet har patienterna tagits omhand på Heby vårdcentral. Heby vårdcentral ska ge god vård åt alla som bor i Heby kommuns södra länsdel. I dagsläget är BVC öppet i Morgongåva två dagar i veckan, onsdag och torsdag.

Primärvården har erbjudit sjuksköterskan vid Heby vårdcentral betald vidareutbildning till distriktssköterska för att förbättra bemanningssituationen. Vidare kommer Primärvården årligen annonsera distriktssköterska för att möjliggöra öppning av mottagningen i Morgongåva. Jag har som ordförande i vårdstyrelsen en löpande dialog med Primärvård, hälsa och habilitering om olika insatser som görs för att säkra bemanning och tillgänglighet inom såväl Morgongåva distriktssköterskemottagning som övriga mottagningar i länet.

Svar på interpellation om avslutningssamtal i Primärvården

Emilie Orring (M) ställde en interpellation till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om avslutningssamtal i Primärvården. I interpellationen lyfts avslutningssamtal fram som en viktig del i arbetet med att analysera hur Region Uppsala och Primärvården kan bli en bättre arbetsgivare. "Om vi inte vet var det brister kan vi inte sätta in verkningsfulla åtgärder", menade Orring.

Frågor: Hur många avslutningssamtal har hållits av Primärvården? Hur stor andel av de som slutat hos Primärvården har fått ett avslutningssamtal?

Svar: Alla medarbetare ska erbjudas avslutningssamtal av sin närmsta chef. Det finns dock ingen statistik över hur många som avböjer detta erbjudande eller någon uppföljning av att alla har erbjudits det. För att utröna avslutsorsak hos medarbetare som väljer att avsluta sin anställning pågår det ett arbete med att ta fram en digital avslutsenkät. Syftet är att kunna sammanställa avslutsorsaker hos personal samt ge medarbetare en möjlighet att delge sina åsikter innan de lämnar sin tjänst inom Region Uppsala. I den kommer en av frågorna gälla huruvida personen i fråga erbjudits avslutssamtal av sin närmsta chef.

Svar på interpellation om kök

Anna-Karin Klomp (KD) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om uppförandet av ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. I interpellationen tog Klomp upp det beslut som regionfullmäktige fattade 2017 att bygga ett nytt kök åt Akademiska sjukhuset. I beslutet fanns tre alternativ att välja mellan: ombyggnad av befintliga byggnader, tillbyggnad och att byggnaderna rivs och ersätts med en ny byggnad som även inkluderar konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek/kunskapscentrum. Senare har det framkommit att universitetet inte är intresserade av nya biblioteks- och konferenslokaler. Enligt Klomp har Edstav kommenterat detta med att det innebär att man kan bygga billigare, eftersom man inte behöver bygga konferenslokaler och bibliotek.

Frågor: Står fullmäktiges beslut om alternativ 2 kvar? Om det är så enkelt som fastighets- och servicenämndens ordförande säger att byta mellan alternativen varför skulle fullmäktige då välja? Varför tillfrågades inte Uppsala universitet om behov av kurs- och konferenslokaler innan fullmäktiges beslut?

Svar: Ja, fullmäktiges beslut gäller, programarbetet för köket har startat. Fullmäktiges beslut att välja alternativ 2 står fast som huvudalternativ. Uppdraget har hela tiden varit att genomföra en förstudie där inte behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek förbises. Akademiska sjukhuset ställde frågan till Uppsala universitet och fick skriftligt svar nov/dec 2017. Utgångspunkten är alltjämt att konferenslokaler och medicinskt bibliotek ska finnas med. Dialogen med universitetet kommer att fortgå.

Svar på interpellation om beroendevård för barn och unga

Anna-Karin Klomp (KD) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om pengar till beroendevård för barn och unga. Bakgrunden är att det redan 2015 beslutades att regionen ska bygga upp beroendevård för barn och unga. Det avsattes inga pengar i tilläggsbudgeten för 2018.

Fråga: Kommer det att avsättas pengar till beroendevård för barn och unga?

Svar: Frågan kommer att behandlas vid sjukhusstyrelsens sammanträde den 2 mars. Förslaget till beslut är att avsätta 9 miljoner kronor för åren 2018 och 2019. Förslaget innebär att verksamheten kan starta under våren 2018.

Svar på interpellation om stängda vårdplatser och minskade intäkter för såld vård

Stefan Olsson (M) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om stängda vårdplatser och minskade intäkter för såld vård. Interpellationen ställdes mot bakgrund av månadsrapporten för november, där det framgår att Akademiska sjukhuset har minskat sin produktion under året. Orsaken är kapacitetsproblem med stängda vårdplatser inom slutenvård och intensivvård. Enligt preliminära rapporter gör man ett underskott på 205 miljoner kronor. Av rapporteringen framgår att underskottet beror på minskade intäkter för såld vård, ökade kostnader för köpt vård samt ökade kostnader för inhyrd personal.

Fråga: Hur stora intäkter för såld vård har Akademiska sjukhuset gått miste om under 2017 på grund av stängda vårdplatser?

Svar: Akademiska sjukhuset har cirka 990 vårdplatser. Under 2017 har i genomsnitt 69 av dessa varit stängda varav cirka 14 berör riks- och regionvårdspatienter. En försiktig ekonomisk budget fastställdes 2017 för riks- och regionintäkter om cirka 2, 228 miljarder kronor. Intäkterna landade 2017 på 2,255 miljarder kronor. Det är svårt att veta exakt vad intäktstappet är på grund av de stängda vårdplatserna, men Akademiska sjukhusets bedömning är att en schabloniserad effekt innebär minskade intäkter på cirka 82 miljoner kronor inom sjukvårdsregionen och cirka 40 miljoner kronor utanför sjukvårdsregionen.

Jag ser allvarligt på den kapacitetsbrist som råder och det är av avgörande betydelse att Akademiska sjukhuset ökar sin kapacitet och produktion. För att det ska vara möjligt måste fler vårdplatser bemannas och det är ett uttalat uppdrag som har kommunicerats på politisk nivå. Sjukhusstyrelsen kommer på sitt sammanträde den 2 mars att revidera och höja produktionsplanen för Akademiska efter dialog med sjukhusets ledning.

Svar på interpellation om när Akademiska sjukhuset blir ett ledande universitetssjukhus

Cecilia Linder (M) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) med anledning av tidningen Dagens Medicins årliga rankning av landets sjukhus. År 2012-2014 hamnade Akademiska sjukhuset två gånger på tredjeplatser och en gång på fjärdeplats. De tre senaste åren har sjukhuset halkat ner och i den senaste mätningen hamnade sjukhuset på sjätte plats.

Frågor: Vad avser du göra för att säkerställa att Akademiska sjukhusets placering i Dagens Medicins ranking ökar och rankas i topp bland landets universitetssjukhus? Har dialog förts i frågan med Uppsala universitet?

Svar: Sjukhusstyrelsen fick på sitt sammanträde den 2 februari information om arbetet med kvalitetsförbättringar och jämförelser där biträdande sjukhusdirektören beskrev det kontinuerliga arbete som pågår och vad sjukhuset ska fokusera på för att bli bättre. Till exempel behöver Akademiska bli bättre på att registrera rätt i register så att rätt siffror visas i de mätningar som görs. Även under 2017 lyftes frågan om kvalitetsarbetet upp och vikten av att mäta, registrera och följa upp kvalitetsarbetet finns ständigt på sjukhusstyrelsens dagordning. Dagens Medicins mätning är uppe för diskussion varje år med strävan att alltid bli bättre.

Personligen tycker jag att det är väldigt tråkigt att Akademiska sjukhuset inte kommer bättre ut i Dagens Medicins rankning eftersom det bli ett så stort medialt fokus kring den och det sätter bilden av Akademiska som inte svarar mot det komplexa uppdrag som sjukhuset har och den högkvalitativa vård som sjukhuset faktiskt erbjuder. Från sjukhusstyrelsens sida har stor fokus varit tillgänglighet, ekonomi och personal men jag ser att vi behöver ha ännu större fokus på kvalitet och kvalitetsuppföljning eftersom hög kvalitet är en förutsättning för att lyckas med de andra delarna. Hälso- och sjukhusdirektören har fått ett uppdrag att särskilt arbeta med det.

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet träffas regelbundet inom ramen för universitetssjukvårdsstyrelsen där frågor som berör Akademiska och Uppsala universitet diskuteras. Akademiska sjukhusets ledande ställning och arbetet för att fortsätta gemensamt sträva för att Akademiska ska rankas högt i nationella och internationella jämförelser är en fråga som styrelsen arbetar aktivt med. Dock har just Dagens Medicins rankning inte varit föremål för diskussion eftersom den rankningen inte är vetenskapligt grundad.

Svar på interpellation om hyrpersonal

Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om användningen av hyrpersonal.

I interpellationen lyfte hon fram de ökade kostnaderna för inhyrd personal. I Akademiskas årsredovisning för 2017 redovisades hyrpersonalkostnader på 116 miljoner kronor.

Frågor: Är du villig att ta ditt ansvar i att vända denna utveckling? När är vi kvitt hyrpersonalmissbruket, och hur har du tänkt bära dig åt?

Svar: Ja, naturligtvis. Som alla som följer verksamheten vet pågår en rad aktiviteter för att säkerställa kompetensutvecklingen. Jag ogillar djupt benämningen "hyrpersonalmissbruk". När inhyrd personal anlitas görs detta för att säkerställa patientsäkerhet. Att anklaga ansvariga verksamhetsföreträdare för "missbruk" är något jag tar kraftfullt avstånd från.

Svar på fråga om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvård

Cecilia Linder (M) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om hur faktureringen av riks- och regionvården kontrolleras. I februari 2017 rekommenderade Region Uppsalas revisorer sjukhusstyrelsen att göra stickprov för att kontrollera att faktureringen av riks- och regionvården är korrekt. Sjukhusstyrelsen skrev i sitt svar att existerande rutiner var tillräckliga. Linder förde fram att det nu har uppdagats att rutinerna inte är goda nog, och att förslaget om stickprovskontroller kanske trots allt var en god idé.

Fråga: Kommer sjukhusstyrelsen att begära stickprovskontroller rörande faktureringen av riks- och regionvård?

Svar: Vi har säkerställt att det här står med. Vi fick när vi ställde frågan besked om att det görs. Det är inte så att det inte har skett. Nu är skillnaden att vi svart på vitt har skrivit ner detta på papper. Det är ingen skillnad i praktiken utan symboliskt viktigt.

Svar på fråga om motion om upphandling av BUP

Måns Vilhelmsson (M) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om en motion som lämnades in i november 2016 angående upphandling av BUP-mottagningar. Det är nu klart att mottagningen i Enköping kommer att återöppnas under våren 2018, men ännu är läget ovisst i Tierp och Östhammar, enligt Vilhelmsson och menade att det borde anses angeläget att komma till en lösning på just detta område.

Fråga: När kommer svar på motionen gällande upphandling av BUP-mottagningarna i Norduppland?

Svar:  Svaret är enkelt: regionstyrelsen i mars, fullmäktige i april.

 

Motion om att avskaffa onödiga regler med "meningssamling" avslogs

Lina Nordquist (L) föreslog i en motion att Region Uppsala efter dansk förebild skulle inrätta en eller flera så kallade meningssamlingar, en instans dit medarbetare kan lämna förslag på regler som är onödiga och skulle kunna avskaffas.

I ärendebeskrivningen beskrivs Region Uppsalas utvecklingsarbete, bland annat via dokumenthanteringssystemet DocPlus, där onödiga och verkningslösa styrdokument på ett systematiskt sätt rensas bort. Inom flera verksamheter finns övergripande redaktionsråd som samordnar hanteringen, skapar verksamhetsöverskridande gemensamma dokument och säkerställer en effektiv och kvalitetssäker hantering.

Mot bakgrund av redovisningen beslutade regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

(L) och (KD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om personalparkering återremitterades

Simon Alm (SD) föreslog i en motion att avgifterna för personalparkering vid Akademiska sjukhuset ska återställas till de nivåer som rådde fram till fastighets- och servicenämndens beslut i april 2016 att höja avgifterna.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Kontakt

Hitta på sidan