Uppsnabbat regionfullmäktige 28 november 2018

2018-11-28

Nytt presidium utsett

Regionfullmäktige utsåg nytt presidium för perioden 28 november 2018–14 oktober 2022.

Erik Weiman (M), ordförande, Annika Krispinsson (C), 1:e vice ordförande, Börje Wennberg (S), 2:e vice ordförande.

Ny valberedning utsedd

Regionfullmäktige utsåg valberedning för perioden 28 november 2018–14 oktober 2022.

Följande ledamöter valdes: Stefan Olsson (M), ordförande, Börje Wennberg (S), vice ordförande, Johan Örjes (C), Björn-Owe Björk (KD), Malin Sjöberg Högrell (L), Hans Wennberg (MP), David Perez (SD) och Neil Ormerod (V). Dessutom valdes 8 ersättare.

Nya revisorer utsedda

Regionfullmäktige utsåg sex revisorer för mandatperioden 2019-2022.

Följande revisorer valdes: Anders Toll (S), ordförande, Cecilia Forss (M), vice ordförande, Berit Danielsson (C), Sarah Havneraas (KD), Knut Rexed (S) och Gabriel Söderberg (S).

Nya regionråd valda

Regionfullmäktige utsåg regionråd och oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022.

Regionråd:

Stefan Olsson (M), Emilie Orring (M), Johan Örjes (C), Björn-Owe Björk (KD), Malin Sjöberg Högrell (L), Malena Ranch (MP)

Oppositionsråd:

Börje Wennberg (S), Helena Proos (S), Vivianne Macdisi (S), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Neil Ormerod (V)

Ny regionstyrelse utsedd

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya regionstyrelsen. Regionstyrelsen tillträder den 28 november.

Regionstyrelsen:

Stefan Olsson (M) ordförande, Björn-Owe Björk (KD), 1:e vice ordförande, Helena Proos (S), 2:e vice ordförande, Emilie Orring (M), Monica Avås (M), Allan Kruuka (M), Johan Örjes (C), Örjan Berglund (C), Mimmi Westerlund (KD), Ulrika Ljungman (L), Annika Forssell (MP), Börje Wennberg (S), Vivianne Macdisi (S), Majlene Westerberg (S), Johnny Svahn (S) Simon Alm (SD), David Perez (SD), Neil Ormerod (V) och Sofia Burman Rogozinska (V).

Dessutom valdes 10 ersättare.

Oförändrad skatt för 2019

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2019 ska bli samma som under 2018, det vill säga 11,71 kronor per hundra kronor.

(V) reserverade sig och yrkade på att skattesatsen skulle höjas till 12,01 kronor per hundra kronor.

Region Uppsalas delårsrapport godkändes

Region Uppsalas delårsrapport för januari till augusti 2018 godkändes av regionfullmäktige.

I delårsrapporten följs ett antal indikatorer upp, som mäter hur Region Uppsala uppfyller olika mål. Enligt prognosen kommer målvärdena att uppnås för 55 procent av de strategiska målen, för 11 procent uppnås målvärdena inte och för 34 procent är prognosen osäker.

Årsprognosen för hela Region Uppsala är enligt delårsrapporten 54 miljoner kronor, vilket är 116 miljoner kronor sämre än budget.

Samverkansavtal och reglemente för ambulansdirigeringsnämnden godkänt

Ett reviderat samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden godkändes av regionfullmäktige. Det nya avtalet gäller perioden 2019-2022 och inkluderar Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland.

Avtal och reglemente för gemensamma kostnämnden godkänt

Ett reviderat avtal och reglemente för den gemensamma kostnämnden godkändes av regionfullmäktige. Det nya avtalet gäller perioden 2019-2022 och inkluderar Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland. Avtalet har 6 månaders uppsägningstid.

Verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet avancerad strålbehandling godkändes

Regionfullmäktige godkände verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för 2019. Förbundet står bakom Skandionkliniken. De sju medlemmarna är de regioner som har ett universitetssjukhus.

Redovisning av lokalt partistöd för 2017

Regionfullmäktige godkände redovisningar från de politiska partierna av hur det lokala partistödet för 2017 har använts. Partistödet används till exempel för att finansiera lokaler, administration och utbildning. Hur stort stödet är styrs av antalet mandat.

För 2017 redovisade partierna hur de använt följande belopp: (S): 2 296 800 kr, (C): 478 500 kr, (L): 478 500 kr, (V): 561 600, (MP): 669 900, (KD): 382 800, (M): 1 339 800 kr, (SD): 574 200 kr.

Likabehandlingspolicy för Region Uppsala antagen

 

(SD) yrkade på att ett begreppet normkritik skulle utgå ur policyn. Detta avslogs.

 

Regionfullmäktige beslutade att anta en likabehandlingspolicy för Region Uppsala. Policyn ersätter den likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan som tidigare gällt.

I den nya policyn förtydligas att arbetet med likabehandling ska bedrivas både på övergripande nivå och på arbetsplatserna. Den fastställer att arbetet med likabehandling ska ske inom ramen för befintliga processer för ledning, styrning och uppföljning och att arbetet ska inkludera både ett arbetsgivarperspektiv och invånarperspektiv. I policyn förtydligas vilket ansvar som förtroendevalda, chefer, medarbetare och privata aktörer har för likabehandlingsarbetet.

Den nya policyn börjar gälla omgående. Regionstyrelsen kommer under 2019 att besluta om riktlinjer för hur likabehandlingsarbetet ska bedrivas i praktiken.

 

(SD) yrkade på att ett begreppet normkritik skulle utgå ur policyn. Detta avslogs.

 

Motion om att göra det möjligt att avsäga sig pappersutskick besvarad

I en motion från (M) föreslogs att Region Uppsala ska göra det möjligt att avsäga sig pappersutskick för provsvar inom mammografi och cellprov. I redovisningen av ärendet beskrivs det utvecklingsarbete som detta skulle kräva. Ett utredningsarbete redan påbörjat.

Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda frågan och ansåg motionen besvarad.

Motion om att öka AT-platserna avslogs

Kajsa Dovstad, Lena Lundberg, Carl Nettelblad och Lina Nordquist, samtliga (L), föreslog i en motion att Region Uppsala ska öka antalet AT-platser till 55.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att öka antalet AT-läkare till 40 under 2018. Bedömningen är att verksamheterna bör få möjlighet att hantera den redan beslutade ökningen och att höja kvaliteten på AT-utbildningen, som avspeglas i rankningen från Sveriges yngre läkarförening. När detta är gjort kan man göra ett nytt ställningstagande, om det är möjligt att öka antalet AT-läkare ytterligare.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion om att ta ansvar för regionens klimatutsläpp avslogs

Sören Bergqvist och Sofia Rogozinska, båda (V), föreslog i en motion att Region Uppsala ska anslutas till Fly Green Fund och att beslutet skrivs in i kommande miljöprogram och resepolicy. Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen mot bakgrund av skrivningar i kommunallagen som innebär att det är tveksamt att Region Uppsala ansluter sig till Fly Green Fund.

I december 2017 beslutade regionstyrelsen om en intern klimatväxling för flygresor till Göteborg, Malmö och Umeå. Priset för flygresor höjt och intäkterna används till interna, klimatförbättrande åtgärder.

(V) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Förslag att införa SMS-livräddare utreds vidare

I en motion från (M) föreslogs att Region Uppsala ska införa så kallade SMS-livräddare. Detta koncept innebär att frivilliga som utbildats i hjärt-lungräddning larmas med SMS till hjärtstopp i deras omedelbara närhet.

Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda frågan, med ambitionen att införa SMS-livräddare i Region Uppsala.

Sammanträdestider för regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider för 2019 och 2020.

Sammanträdestider 2019:

13 februari, 24 april, 10-11 juni, 26 september, 20 november

Sammanträdestider 2020:

26 februari, 22 april, 10-11 juni, 23 september, 25 november

Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder fastställda

Regionfullmäktige fastställde reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder i Region Uppsala.

Regionfullmäktige beslutade också att regionstyrelsens personalutskott ska heta Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. Frågor om forskning och innovationer ska enligt beslutet beredas i regionstyrelsens arbetsutskott. Detta är en ändring jämfört med tidigare fattade beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

 

(V) yrkade på att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ska ha 15 ledamöter och 10 ersättare. Detta avslogs.

Kontakt