Uppsnabbat regionstyrelsen 18 december 2018

2018-12-18

Plusresultat på 64 miljoner enligt prognos

Årsprognosen för Region Uppsala per november är 64 miljoner kronor, vilket är en försämring med 22 miljoner kronor jämfört med oktober månad. Prognosen är 106 miljoner sämre än budgeten för 2018.

Akademiska sjukhuset försämrar sin prognos med 50 miljoner kronor, till en årsprognos på minus 300 miljoner kronor. Orsaken till försämringen är att det inte har skett en tydlig vändning i fråga om kapacitet inom främst slutenvården. Även effekter av köpt vård, köpt medicinsk service, läkemedel och dyra bemanningslösningar bidrar till försämrat resultat. Riks- och regionintäkterna har stabiliserats något.

Även sjukhusstyrelsens egen verksamhet försämrar sin årsprognos med 9 miljoner kronor, till minus 22 miljoner kronor. Den justerade prognosen beror på högre kostnader för köpt vård.

Regionstyrelsens övergripande verksamheter förbättrar sin prognos med 31 miljoner kronor, vilket främst beror på en ökad rabatt på smittskyddsläkemedel, lägre kostnader för specialdestinerade statsbidrag samt lägre personalförsäkringskostnader. Övriga verksamheter inom Region Uppsala förbättrar sina årsprognoser med totalt 5 miljoner kronor.

Det ackumulerade resultatet till och med november är för Akademiska sjukhuset 309 miljoner kronor sämre än budget. Sjukhuset behöver därför ha ett positivt utfall jämfört med budget i december för att årsprognosen på minus 300 miljoner kronor ska nås. Att planerade kostnadsreducerande åtgärder, både på Akademiska sjukhuset och i övriga förvaltningar, får effekt i december är avgörande för att Region Uppsala inte ska leverera ett negativt resultat 2018.

Medicinhistoriskt stipendium utdelat

Apotekaren Anders Uppfeldt utses till mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium för år 2018. Stipendiet är på 20 000 kronor, och instiftades 2006 för att stimulera till medicinhistorisk forskning.

Av motiveringen framgår att Anders Uppfeldt under många år gjort ovärderliga insatser för att till en bred allmänhet sprida kunskaper om de gamla metoder för framställning av läkemedel som användes innan läkemedelsindustrin tog över.

Beslutet togs av regionstyrelsen som också beslöt att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade stadgar för stipendiet.

Region Uppsala godkänner ansökan om stadsmiljöavtalet

Nu har regionstyrelsen ställt sig bakom ansökan om det så kallade stadsmiljöavtalet. Samma beslut har tidigare fattats av Uppsala kommun. Därmed är det fritt fram att ansöka.

Bakgrunden är att den svenska staten, Uppsala kommun, Knivsta kommun och Region Uppsala den 18 december 2017 tecknade ett avtal om utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår med nya stationer, samt bostadsbyggande i Uppsala och Knivsta. En viktig förutsättning i detta är en utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik i form av det så kallade Kunskapsspåret och Ultunalänken.

I avtalet mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala åtar sig Region Uppsala och Uppsala kommun att som teknisk lösning för kapacitetsstark kollektivtrafik välja spårväg, under förutsättningen av att staten beviljar en medfinansiering med 50 procent av investeringarna för Ultunalänken.

För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse om att komplettera Ultunalänken med Kunskapsspåret, vilken kopplar ihop Ultunalänken med Resecentrum via den västra sidan om Fyrisån.

Parterna har också överenskommit om att skapa en gemensam projektorganisation för det förberedande arbetet. Regeringen meddelade i juni 2018 att upp till 900 miljoner kronor avsätts till Ultunalänken. Det är den resterande delen av projektet, med spår mellan Uppsala resecentrum, Gottsunda och Ultuna som ansökan om stadsmiljöavtal för byggande av spårväg gäller.

Region Uppsala söker alltså om stadsmiljöavtal för byggnation av spårväg för de delar av projektet som rör Uppsala resecentrum, Gottsunda och Ultuna till en totalkostnad av cirka 2,5 miljarder kronor (2 499 533 tkr), det från staten ansökta beloppet är cirka 1,25 miljarder kronor (1 249 766,5 tkr). Ultunalänkens finansiering hanteras via ett separat avtal.

Ansökan innebär i sig inget slutligt besked om att spårväg ska byggas.

(SD) yrkade avslag på att godkänna ansökan och reserverade sig mot beslutet.

Plan för hur vårdnära service ska införas antagen

Nu finns en plan för hur vårdnära service ska införas. Planen klubbades av regionstyrelsen vid deras möte. Senast år 2023 ska vårdnära service vara infört på samtliga enheter vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, där behov och förutsättningar finns.

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Vid sitt möte i juni 2018 beslutade regionstyrelsen att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter (med behov och rätt förutsättningar) vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, med start år 2018. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med en sammanhållen införandeplan senast i december 2018. Implementeringskostnaden får uppgå till högst 3 miljoner kronor första året, och därefter 2,3 miljoner kronor årligen till 2023.

Det är denna plan som nu redovisades och antogs. Just nu befinner sig arbetet i en planeringsfas. Den 1 april 2019 presenteras vilka enheter som inför vårdnära service och när. Arbetet ska vara genomfört senast år 2023, slutrapporten ska vara färdig senast i december 2023.

Regiondirektören ska rapportera till regionstyrelsen hur det har gått i september 2019.

3,1 miljoner kronor till länets handikappföreningar

Region Uppsala tilldelar årligen länets handikappföreningar organisationsanslag – för år 2019 drygt 3,1 miljoner kronor. Detta är en uppräkning med 1,5 procent sedan förra året. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på kriterier för utdelande av anslag. Detta enligt beslut av regionstyrelsen.

Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet har tidigare beslutat att Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO, ska tilldelas ett ekonomiskt bidrag om 1 514 329 kronor. Övriga 1 595 500 kronor ska alltså fördelas till de olika handikappföreningarna.

En arbetsgrupp har också tittat på kriterierna för att få bidrag. Det handlar om sådant som korrekt ifylld ansökan, antal medlemmar, att föreningen är ansluten till en riksorganisation som erhåller statligt stöd med mera.

Modell för ersättning då patienter blir kvar på sjukhus antagen

Den ekonomiska ersättningsmodellen för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhus ska följa lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Ersättningens storlek regleras i ett avtal som slöts mellan Region Uppsala och länets kommuner i maj 2018. En uppföljning ska göras senast den 1 februari 2020. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är att det ibland förekommer att patienter som bör tas omhand av den kommunala omsorgen blir kvar på sjukhus, något som med denna modell innebär att kommunerna efter en viss tid får betala ersättning.

Regionstyrelsen fastställde 2019 års anslagsramar

Vid sitt möte i förra veckan beslutade regionfullmäktige att anslå drygt 644,8 miljoner kronor till regionstyrelsens övergripande verksamhet för år 2019. Nu fördelade regionstyrelsen denna summa vid sitt sammanträde.

Av beslutet framgår att regionkontoret anslås drygt 430,1 miljoner kronor (här finns bland annat löner och hyra), medan de specialdestinerade statsbidragen utgör drygt 148,7 miljoner kronor (pengar som regionstyrelsen fördelar vidare till de områden staten har bestämt att de ska gå till). Förtroendemannaorganisationen får drygt 48,7 miljoner kronor, det regionala utvecklingsanslaget är drygt 38 miljoner kronor. Drygt 100 miljoner kronor utgörs av så kallade centrala avgifter, här finns kostnader för sådant som bidrag till föreningar, försäkringar och avgift till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Därutöver fördelas 8,5 miljoner kronor till vårdnära service och neuropsykiatriska funktionshinder.

Finansförvaltningen som sköter finansverksamheten antas göra ett plusresultat om drygt 130,7 miljoner kronor.

Budgetmedel för bland annat politiker fördelade

Regionstyrelsen fördelade också pengar inom förtroendemannaorganisationen. Ungefär 33,5 miljoner kronor fördelades till centrala förtroendemannakostnader (utöver detta har även regionrevisorer, politiska partier och ungdomsförbund tilldelats pengar).

18,8 miljoner kronor är budgeten för regionråd, politiska sekreterare och assistenter. Regionfullmäktige inklusive presidiet (ordförande och vice ordförande) tilldelades 3,3 miljoner kronor, medan regionstyrelsen tilldelades 1,3 miljoner kronor. De särskilda bidragen till partigrupperna fördelas utifrån partiets storlek, mest får Socialdemokraterna (744 000 kronor) och minst får Miljöpartiet (149 000 kronor).

Konsulter för kompetensutveckling upphandlas

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att initiera en upphandling av konsulter, inom det som kallas för grupp- och individutveckling samt utvärdering. Det innebär konsulter som jobbar med att stärka och utveckla Region Uppsalas chefer och medarbetare, denna förmåga till kompetensutveckling har Region Uppsala inte interna resurser för.

Anledningen till att konsulterna upphandlas är att nuvarande avtal löper ut den 31 maj 2019. Avtalstiden inklusive förlängningsperioder är på totalt fyra år. Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor under avtalstiden.

Kontakt