Uppsnabbat regionstyrelsen 23 januari 2018

2018-01-23

Satsningar på väg 288, kollektivtrafik och cykel i Region Uppsalas länstransportplan

Nu är Region Uppsala klar med sin länstransportplan, som efter remissförfarandet bland annat inkluderar en ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och Börstil till 100-standard och tydliga tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår Uppsala-Arlanda. I planen finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018-2029. Länstransportplanen klubbas slutligen av regionfullmäktige i juni.

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Uppsala län har alltså en ram på närmare 1,7 miljarder kronor för åren 2018-2029, mer än något annat län frånsett storstadslänen.

I direktiven från regeringen framhålls att fokus ska vara att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Vad gäller vägnätet siktar planen in sig på det regionala statliga vägnätet. Vägar som exempelvis E4 ligger utanför planen.

I planen avsätts 413 miljoner kronor till tillgänglighetsåtgärder vad gäller fyrspåret (utbyggnad till fyra järnvägsspår) mellan Uppsala och Arlanda. I klartext innebär det satsningar på gång- och cykelvägar, samt på en kapacitetsstark kollektivtrafik till befintliga och nya stationer (Bergsbrunna blir en ny station).

En ombyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil finns med i planen (vägen har tidigare åtgärdats på sträckan Uppsala – Gimo). Efter remissförfarandet gäller nu att vägen ska få 100-standard hela vägen och bli mötesfri. I planen avsätts 225 miljoner kronor för denna etapp, något som inte fullt ut kommer att räcka – varför samfinansiering blir nödvändig.

Även en ombyggnad av väg 55 mellan Uppsala – Enköping ingår i planen, för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter för cykel. Planen möjliggör samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet och för kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad. Särskilt knutpunkter för kollektivtrafiken och stationslägen kopplade till en utbyggnad av Ostkustbanan söder om Uppsala, samt stationsåtgärder mellan Uppsala och Gävle.

Vid sitt möte på tisdagen beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att säga ja till länstransportplanen. Det slutliga beslutet fattas av fullmäktige i juni, efter att regeringen fastställt de ekonomiska ramarna. Länstransportplanen gäller för fyra års tid.

Region Uppsala fortsatt medlem i Brysselkontor

Region Uppsala har utvärderat sitt medlemskap i Stockholmsregionens Brysselkontor och kommit fram till att medlemskapet ska fortsätta under 2018. Beslutet fattades av regionstyrelsen vid deras möte.

Region Uppsala, som har övertagit det tidigare Regionförbundets arbetsuppgifter vid bildandet av region, har även övertagit Regionförbundets medlemskap (som funnits sedan år 2003). Stockholmsregionens Brysselkontor har bland annat till uppgift att följa arbetet inom EU:s institutioner och skapa kontakter med beslutsfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll.

Den utvärdering som har skett har visat att kontoret bedriver en kvalificerad verksamhet av hög standard. Medlemskapet är också en del i Region Uppsalas kommande handlingsplan för internationell lyskraft. Därför kommer Region Uppsala att fortsätta att vara medlem, avgiften ligger på 200 000 kronor årligen.

Region Uppsala fortsatt en del av Assembly of European Regions

Regionstyrelsen beslutade också att Region Uppsala ska fortsätta att vara medlemmar även I AER, Assembly of European Regions. Även detta medlemskap kommer att vara en del i den kommande handlingsplanen för internationell lyskraft. Avgiften för år 2018 ligger på 6 405 euro, motsvarande drygt 64 000 kronor.

AER Sverige är ett nätverk för landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i AER. Syftet är i första hand att sprida information och utbyta erfarenheter.

Ingen särskild redovisning av behov av konferens- och bibliotekslokaler

Frågan om vilket behov som finns av konferens- och bibliotekslokaler vid bygget av det nya produktionsköket på Akademiska sjukhuset ska redovisas i det kommande beslutet om genomförande av bygget. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, och avslog därmed ett initiativärende från de fyra allianspartierna.

Bakgrunden är att Alliansen begärt att regionstyrelsen skulle få en redovisning av vilka behov det egentligen finns av bibliotek- och konferenslokaler vid bygget, och vem som ska finansiera hyran. I underlaget för bygget pekas Uppsala universitet ut som en intressent, medan universitetet själva enligt initiativärendet uppger att de inte ser detta behov.

Majoriteten kom alltså fram till att någon särskild redovisning inför regionstyrelsen inte behövs.

4,5 miljoner satsas på att utveckla Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet

Fastighets- och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla fastigheterna Tierps vårdcentrum, respektive Kungsgärdet i Uppsala. Detta ska ske i samarbete med vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen, samt i dialog med Tierps kommun och Uppsala kommun. Under åren 2018 – 2020 avsätts 4,5 miljoner kronor för att utveckla fastigheterna och för att ansöka om planbesked, om behov av detta finns. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde.

Bakgrunden är de behov som finns, där lokalerna idag inte håller måttet. Ännu finns dock inte några mer konkreta planer på hur fastigheterna ska utvecklas.

Klart med nya Upptåg

Nu är det klart med nya Upptåg – regionstyrelsen fattade vid sitt möte på tisdagen beslut om att låta AB Transitio köpa in åtta nya och större Upptåg. Region Uppsala hyr sedan dessa tåg av AB Transitio. De nya tågen sätts succesivt i drift från slutet av år 2019.

Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra vagnar och varje tåg har 357 sittplatser, vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser.

Det är AB Transitio som köper och äger tågen som sedan hyrs av Region Uppsala. Beslutet som regionstyrelsen fattade är att anta ett uppdragsavtal med AB Transitio, som innebär att AB Transitio köper in åtta stycken Stadler Dosto ER 1-tåg.

De nya tågen sätts successivt i trafik från slutet av 2019 och under 2020. Allt eftersom de nya tågen levereras kommer dagens tåg att fasas ut. Några av de tåg som  idag går längs Ostkustbanan kommer att behållas för att ersätta de inhyrda tåg som  idag körs på sträckan Uppsala – Sala.

AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och har som uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Region Uppsala satsar på kompetensutveckling i likabehandling

Region Uppsala ska bedriva ett systematiskt arbete vad gäller både grundläggande och fördjupande kompetensutveckling i likabehandling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, och gav regiondirektören i uppdrag att organisera detta arbete.

Enligt handlingarna i ärendet ska Region Uppsala vara en organisation fri från diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. För att minimera risken att anställda, eller patienter/invånare, blir utsatta behöver kompentensutveckling inom området nå fler medarbetare.

Region Uppsala har tidigare anlitat Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) för fördjupad kompetensutveckling. Två förvaltningar har HBTQ-certifierats. När nu Region Uppsala sedan några år alltmer systematiskt jobbar med hälsofrämjande arbetsplatser finns det dock, enligt handläggaren, stora vinster med att organisera kompetensutvecklingen för chefer och medarbetare inom egen organisation.

För att organisera, bedriva och utveckla detta systematiska likabehandlingsarbete måste Region Uppsala anställa en person. Kostnaden för detta ska dock, enligt handlingarna, ställas mot kostnaden för de insatser som köpts och kan komma att köpas av RFSL.

Region Uppsala föreslås anta medarbetarpolicy

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att anta dels en medarbetarpolicy för Region Uppsala, dels en reviderad chefspolicy.

Medarbetarpolicyn slår fast att medarbetare i Region Uppsala bidrar till att nå visionen om ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft genom fyra övergripande mål. Dessa fyra mål är att ha en helhetssyn, att visa ett gott bemötande, att vara delaktig samt att vara innovativ och bidra till utveckling av verksamheten.

Chefspolicyn genomgick endast en smärre revision, så att dess koppling till medarbetarpolicyn blir tydligare.

(V) yrkade avslag på ärendet, och reserverade sig mot beslutet.

Region Uppsala anser att enhetligt regionalt ansvar är bra

Region Uppsala har fått kommentera Finansdepartementets promemoria Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61).

Region Uppsala tillstyrker att Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.

Den regionala nivån tillmäts allt större betydelse för hela landets utveckling, enligt handlingarna i ärendet. Enligt den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020 bygger utvecklingspolitiken på att de lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara. Därför läggs allt fler uppdrag på den regionala nivån.

Den föreslagna förändringen innebär att det skapas en symmetrisk regional samhällsorganisation, vilket förväntas underlätta för samverkan och överenskommelser mellan regionalt utvecklingsansvariga aktörer på både storregional och nationell nivå.

Region Uppsala ställer sig bakom enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Region Uppsala har fått yttra sig över betänkandet Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76). Region Uppsala ställer sig huvudsakligen bakom utredningens förslag, och stödjer förslaget att apotekens handelsmarginaler för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna utformas på samma sätt som för läkemedel inom förmånerna.

Bakgrunden är att majoriteten av läkemedlen på den svenska marknaden omfattas av läkemedelsförmånen och därigenom har en reglerad prissättning med priser fastställda av TLV (Tandvård och läkemedelsförmånsverket). Men för receptbelagda läkemedel utanför förmånen gäller fri prissättning, vilket innebär att priset på ett och samma läkemedel kan variera stort.

Det finns idag ingen samlad prisinformation för läkemedel utan förmån, vilket gör det omöjligt att jämföra apotekens priser. Utan kännedom om pris är det svårt för den som skriver ut receptet att göra ett medvetet preparatval. Kostnaden kan också vara en avgörande fråga för den som ska använda läkemedlet.

Utredningens förslag är därför att utifrån det pris som tillverkaren har anmält, ska TLV fastställa ett utförsäljningspris med samma handelsmarginaler som för läkemedel inom förmånen. Något som Region Uppsala alltså tillstyrker. Dock beklagar Region Uppsala att utredningen inte även fått uppdraget att göra en översyn av apotekens fria prissättning på speciallivsmedel till barn. Där har vissa apoteksföretag idag mycket höga påslag, enligt handlingarna i ärendet, och ett företag rekryterar kunder bland annat genom att erbjuda fria inträden på nöjesparker.

Ökade skatteintäkter och statsbidrag ger plusresultat för Region Uppsala

Region Uppsala kommer att göra ett resultat för 2017 på plus 235 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor bättre än budget, men flera förvaltningar går med underskott. Förklaringen att det ändå blir ett plus är främst ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

De preliminära bokslutssiffrorna presenteras vid regionstyrelsens sammanträde idag. Flera förvaltningar gör ett minusresultat jämfört med budget. Primärvården gör ett resultat på minus 30 miljoner kronor, Fastighet och service minus 23 miljoner kronor, Kollektivtrafikförvaltningen minus 19 miljoner kronor och Hälsa och habilitering minus 9 miljoner kronor. Det största minuset finns på Akademiska sjukhuset, som gör ett resultat på minus 205 miljoner kronor. Tappet beror främst på högre kostnader för löner och inhyrd personal samt ökade kostnader för bland annat medicinskt material och köpt vård.

På plussidan finns framför allt finansförvaltningen, som gör ett bättre resultat jämfört med budget, bland annat därför att skatteintäkterna och statsbidragen blivit större än förväntat. Några förvaltningar gör också ett positivt resultat: Regionkontoret (plus 30 miljoner kronor), Lasarettet i Enköping (plus 12 miljoner kronor), Resurscentrum (plus 8 miljoner kronor) och Folktandvården (plus 4 miljoner kronor). Kulturnämnden gör ett nollresultat.

Det sammanlagda resultatet för Region Uppsala uppgår till plus 235 miljoner kronor, vilket är något bättre än det budgeterade överskottet på 200 miljoner kronor.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 27 mars.

Kontakt