Uppsnabbat regionstyrelsen 27 november 2018

2018-11-27

Plusresultat på 86 miljoner enligt prognos

Prognosen för Region Uppsala per oktober är 86 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 23 miljoner kronor jämfört med september månad. Prognosen är dock 84 miljoner sämre än budgeten för 2018.

Regionkontoret förbättrar sin prognos med 16 miljoner kronor, vilket bland annat beror på en ökad rabatt avseende smittskyddsläkemedel. Nära vård och hälsa, Folktandvården och Resurscentrum förbättrar även de sina prognoser med totalt 6 miljoner.

Region Uppsalas årsprognos på 86 miljoner kronor bygger på att Akademiska sjukhuset får en positiv intäktsutveckling samt att planerade kostnadsåtgärder, som minskning av inhyrd personal och köpt vård, får effekt under årets kvarvarande månader. Akademiska sjukhuset ser dock ingen tydlig vändning i den ekonomiska utvecklingen i utfallet för oktober. Om inte de pågående åtgärderna får effekt under de kommande månaderna finns risk att Region Uppsala kommer att leverera ett negativt resultat 2018.

Nytt reglemente för läkemedelskommittén

Alla regioner och landsting i Sverige har en läkemedelskommitté, som jobbar för en rationell läkemedelsanvändning. Det innebär bland annat att läkemedel vägs av mot andra behandlingar, och att de väljs ut i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vid sitt möte antog regionstyrelsen nu ett delvis nytt reglemente. Nu får hälso- och sjukvårdsdirektören själv besluta om ledamöter till kommittén, tidigare togs dessa beslut av regionstyrelsen. Därtill byttes ett par funktioner ut mot nya funktioner.  

Politisk viljeinriktning för vård av demens antagen

Regionstyrelsen antog vid sitt möte en politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (med sju medverkande regioner/landsting) stod bakom en rekommendation om att göra just detta.

Bakgrunden är att det finns skillnader i praxis för hur vård och omsorg bedrivs, samtidigt som Socialstyrelsen har riktlinjer och rekommendationer för bland annat basal demensutredning, diagnostik av munhälsa och ätproblem, stöd till anhöriga med mera.

Syftet med viljeinriktningen är att få till stånd en mer likvärdig vård och omsorg, där inriktningen kan fungera som ett underlag för styrning och ledning av hälso- och sjukvården, exempelvis vad gäller prioriteringar. Samverkansnämnden trycker också på behovet av att fortsätta att utveckla samverkan med kommunerna, för att säkerställa en sammanhållen vårdkedja.

Politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndrom antagen

Regionstyrelsen antog även en politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndrom. Även här har Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ställt sig bakom en rekommendation om att göra det, med ambitionen att få en mer gemensam praxis för hur vården ska bedrivas.

I en analys konstateras att det råder brist på KBT-terapeuter, såväl i Uppsala som i hela landet. Brist på distriktsläkare och specialister inom området är ett annat problem. En möjlighet kan vara att organisera om vården. Exempelvis att inrätta tjänster för KBT-terapeuter på de större vårdcentralerna/framtida vårdcentrum.

Socialstyrelsens bedömning är att de ekonomiska konsekvenserna av rekommendationerna generellt sett innebär ökade kostnader för hälso- och sjukvården. På sikt förväntas dock de ökande kostnaderna balanseras av minskande kostnader i form av exempelvis ett minskat behov av slutenvård för patienter som lider av depression och ångest.

Tandvårdsgivare som missbrukar systemet bör kunna avanslutas

Region Uppsala har fått yttra sig över Socialdepartementets förslag Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet.

Bakgrunden är att Försäkringskassan idag endast har begränsade möjligheter att stänga av tandläkare som missbrukar det statliga tandvårdsstödet. Det kan röra sig om överrapportering av fler eller dyrare åtgärder för att få extra ersättning från systemet, eller i ett fåtal fall om kopplingar till organiseras brottslighet.

Nu föreslås från regeringen att Försäkringskassan ska få rätt att avansluta tandvårdsgivare som allvarligt missbrukar tandvårdsstödet. Region Uppsala har inget att invända emot att Försäkringskassan får denna möjlighet.

Positivt med förslag om komvux

Region Uppsala har yttrat sig över Utbildningsdepartementets remiss En andra och en annan chans – ett komvux i tiden.

Utredningen föreslår bland annat att skollagen ändras och förtydligar att komvux inte bara stödjer vuxandes lärande, utan även är en bas för arbetslivets kompetensförsörjning. Urvalsreglerna bör ändras för komvuxstudier på gymnasial nivå, så att den som har störst behov utifrån etablering på arbetsmarknaden, pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval ska prioriteras framför de med kort utbildning. Därtill bör särvux (för personer med intellektuell funktionsnedsättning) bli en del av komvux och kallas ”kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning”.

Region Uppsala är i huvudsak positiv till utredningen förslag, vilka innebär ökad möjlighet till yrkesväxling och att arbetslivets kompetensförsörjningsbehov tillkommer som uttalat mål för komvux. Positivt är även bland annat förslaget att särvux blir en del av ett sammanhållet komvux.

Maskinellt packade tabletter bra för patientsäkerheten

Region Uppsala har svarat på Socialdepartementets remiss Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel med mera (SOU 2018:43).

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över marknaden och regelverket för maskinell dosdispensering (där en maskin packar rätt läkemedel i rätt antal tabletter per doseringstillfälle), samt lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till försökspersoner. Även bland annat lagerberedning och extemporeläkemedel berörs (specialtillverkade läkemedel för enskild patient eller patientgrupp).

Region Uppsala instämmer huvudsakligen i utredningen, och delar bland annat bedömningen att maskinell dosdispensering kan förbättra patientsäkerheten. Dock har Region Uppsala en del påpekanden, bland annat att antibiotikasprutor och färdiga så kallade smärtkassetter inte bör klassas som lagerberedning, då det kan innebära att tillgängligheten starkt begränsas.

Bra med möjlighet att screena för fler sjukdomar

Region Uppsala har fått yttra sig till Socialdepartementet över Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken.

I remissen föreslås bland annat att den så kallade PKU-screeningen på nyfödda barn, för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar, även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar. Detta genom ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet regeringen beslutar, att meddela föreskrifter om vilka sjukdomar som får inkluderas i PKU-screeningen.

Region Uppsala ställer sig positiv till förslagen i utredningen. Dock har Region Uppsala några synpunkter. Bland annat att det kan vara bra att förtydliga varför det kan vara bra att erbjuda även äldre barn, som inte screenades som nyfödda, PKU-screening. Detta då vissa sjukdomar kan vara symptomfria till dess att personen råkar ut för en så kallad metabol kris, exempelvis i samband med en kraftig infektion eller mycket hård träning.

Kontakt