Uppsnabbat regionstyrelsen 29 maj 2018

2018-05-29

Information om hantering av personuppgifter för Uppsnabbats prenumeranter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. Vi vill därför informera dig om vad som gäller för nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Vi sparar dina personuppgifter, ditt namn och din e-postadress, så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Vi hoppas du vill fortsätta att få information om besluten som fattas av Region Uppsalas politiska organ. Om du av någon anledning inte längre önskar få Uppsnabbat kan du avregistrera dig här: http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/.

Plus 199 miljoner kronor Region Uppsalas prognos

Prognosen för Region Uppsala efter fyra månader 2018 är 199 miljoner kronor på årsbasis, vilket är en försämring av prognosen med 13 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Sjukhusstyrelsen reviderar ned sin förväntade årsprognos med ytterligare 60 miljoner kronor till följd av att Akademiska sjukhuset skriver ned sin prognos med motsvarande summa. Akademiska sjukhuset har kapacitetsproblem, vilket leder både till lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Störst negativ avvikelse finns på personalsidan, där kostnaderna för inhyrd personal samt egen anställd personal ökar jämfört med budget. Dessutom ökar kostnaderna för köpt vård och köpt medicinsk service.

Kollektivtrafiknämnden försämrar sin prognos med 10 miljoner kronor vilket främst beror på lägre biljettintäkter. Lägre trafikkostnader än budgeterat dämpar dock effekten av detta något.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet förbättrar sin prognos med 56 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Det är främst den finansiella verksamheten som revideras upp jämfört med föregående månad. Här är förbättringen 54 miljoner kronor, vilket beror på högre skatteintäkter och specialdestinerade statsbidrag. Regionkontoret förbättrar sin prognos med 2 miljoner kronor till följd av lägre personalkostnader.

Alliansen yrkade bland annat på att sjukhusstyrelsen till regionstyrelsens möte i juni ska redovisa en plan för en ekonomi i balans. Detta avslogs, vilket Alliansen reserverade sig emot. Vänsterpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

En ny policy för resor och möten, som ska ge en trygg och säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att anta den nya policyn.

Syftet med den nya policyn är att Region Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller att ta ansvar för samtliga medarbetare och det framtida klimatet. Samtliga förtroendevalda och medarbetare ska ansvara för att policyn efterlevs vid mötes- och reseplanering, som sker inom tjänsten och betalas av Region Uppsala.

I policyn fastslås bland annat att digitala möten alltid ska prioriteras, möten i första hand ska förläggas till Region Uppsalas egna lokaler och möten ska planeras så att resande deltagare i första hand kan välja kollektivt resande.

För tjänsteresor gäller att resan ska vara så kostnadseffektiv som möjligt sett till samtliga kostnader såsom arbetstid, restid, logi och traktamente. Gång, cykel, tåg och buss ska alltid när så är möjligt väljas framför bil och flyg. Tåg eller buss ska alltid väljas före flyg för resor under 55 mil. Körning med privatbil i tjänsten ska undvikas, och vid hotellbokningar ska i första hand ett medelklasshotell med ett aktivt miljöarbete väljas.

Regionfullmäktige kommer att rösta om den nya mötes- och resepolicyn i juni.

Överenskommelse om spårburen kollektivtrafik antagen

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, gällande att tillsätta en gemensam organisation för att tillsammans ta fram beslutsunderlag kring utformningen av spårvägssystemet. Dessutom tillsattes en politisk referensgrupp, som ska arbeta med projektet.

Bakgrunden är det intentionsavtal som tecknades i december 2017 mellan den svenska staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. I samband med fyrspårsuppgörelsen, fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, var ett åtagande för Uppsala kommun och Region Uppsala att skapa en kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum. I avtalet ingår att Uppsala kommun och Region Uppsala väljer spårväg som teknisk lösning, under förutsättning av att staten medfinansierar med 50 procent.

För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har kommunen och Region Uppsala kompletterat med ytterligare spårsträckning.

Uppsala kommun ska tillsammans med staten medfinansiera infrastrukturen, medan Region Uppsala kommer att vara huvudman för kollektivtrafiken.

(SD) yrkade avslag, och reserverade sig mot beslutet.

Alliansen yrkade på ett tillägg att för det fall Uppsala kommun vill ha en annan teknisk lösning än spårburen trafik så har Region Uppsala inget emot detta. Förslaget röstades ned, vilket Alliansen reserverade sig emot.

Delfinansiering möjlig för gång- och cykelväg sträckan Heby – Sala

Regionstyrelsen godkände vid sitt möte att Region Uppsala ingår i en avsiktsförklaring med Trafikverket, Region Västmanland, Sala kommun och Heby kommun kring en gång- och cykelväg sträckan Heby – Sala (längs med väg 56).

Bakgrunden är att Trafikverket har gjort bedömningen att behovet inte är tillräckligt stort för att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 56 på sträckan Heby – Sala, en sträcka på cirka 16 kilometer. Utifrån befolkningsstorlek och aktuell pendlingsstatistik bedöms inte investeringen bli samhällsekonomiskt lönsam.

Region Västmanland delar, enligt handlingarna i ärendet, inte denna bedömning och vill avsätta 28 miljoner kronor för att delfinansiera sträckan. Region Uppsala anser å sin sida att en sådan väg inte bör upphöra vid länsgränsen, cirka två kilometer från Heby, och kan därför även de tänka sig att medfinansiera bygget. Trafikverket kommer att finansiera en kortare sträcka om 1 - 2 kilometer, medan Sala kommun kan stå för 1 procent av kostnaden.

I 2017 års prisnivå kostnadsberäknades sträckan till cirka 42 miljoner kronor. Region Uppsala tänks stå för 17 procent av kostnaden, enligt avsiktsförklaringen. Det motsvarar 7,2 miljoner kronor, men Region Uppsala har inte någon fullständig bild över den ekonomiska kalkylen, då det ännu inte finns en vägplan.

38,3 miljoner kronor satsas på kvinnors hälsa

Region Uppsala kommer att satsa 38,3 miljoner kronor på olika insatser som ska förbättra kvinnors hälsa. Pengarna kommer i sin helhet från riktade statsbidrag.

Regeringens satsning betonar vikten av att stärka samordningen och kontinuiteten inom vårdkedjan för förlossningsvården. När Region Uppsala nu fördelar pengarna så är det inom tre olika områden.

16 miljoner kronor går till insatser för utvecklad neonatalvård och samvård. Här ingår bland annat kompetensförstärkning och intensivutbildningar för neo-personal, samt ett projekt för att minska separationen mellan nyfödd och familj genom bland annat ökad samverkan med BB, planering för ombyggnation och förändrat arbetssätt.

15 miljoner kronor går till utbildning, kvalitetsutveckling och digitalisering. Här ingår bland annat att erbjuda studielön under utbildningen till barnmorska, och digitala lösningar för att stödja kvalitetsuppföljning samt för att upptäcka risk för depression.

Slutligen går 7,3 miljoner kronor till ett nytt vårdprogram för cervixcancerscreening (livmoderhalscancer). Här ska bland annat IT-system anpassas och kallelsesystemet för provtagning utvecklas.

(KD) och (M) yrkade på att sex miljoner kronor skulle satsas på att stärka vården för och öka kunskapen kring endometrios. Detta röstades ned, vilket (KD) och (M) reserverade sig emot.

Region Uppsala stödjer nationell nivåstrukturering av sarkom

Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslutade i februari om en rekommendation till Sveriges landsting och regioner att godkänna och tillämpa så kallad nationell nivåstrukturering för sarkom i cancervården.

Rekommendationen innebär att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, samt buksarkom, koncentreras till tre nationella vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. De nationella vårduppdragen införs från och med 1 november 2018.

Regionstyrelsen beslöt nu att godkänna rekommendationen och tillämpa nationell nivåstrukturering för sarkom i enlighet med detta.

Initiativ om orosanmälningar besvarat

I mars inkom Stefan Olsson (M) med ett initiativ till regionstyrelsen om brister i Region Uppsalas arbete med orosanmälningar. Bakgrunden är att all anställd personal inom Region Uppsala är skyldig att göra orosanmälningar enligt socialtjänstlagen, om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Men det är inte säkert att all personal vet hur de ska gå tillväga.

Initiativet väckte bifall och regiondirektören fick i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas under 2018 för att säkerställa att ett systematiskt arbete med att implementera socialtjänstlagen genomförs.

Regiondirektören har fastställt Handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter 2018 – 2020. I handlingsplanen beskrivs aktiviteter med syfte att systematisera arbetet gällande orosanmälningar till socialtjänsten. Aktiviteterna innefattar utbildning, riktlinjer, insamling av statistik och uppföljning.

Bland annat ska Region Uppsalas, och privata aktörers, alla medarbetare inom verksamheter med ett hälso- och sjukvårdsuppdrag, genomgå webbkursen "Barn som far illa – anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa".

Med detta ansågs initiativet besvarat, vilket (M), (L), (C) och (KD) reserverade sig emot.

Avtal om gemensam forskning klart

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen ett avtal om gemensam sjukvårdsregional satsning på klinisk och patientnära forskning åren 2019 – 2024, för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Därtill antogs en strategi för forskning inom hälso- och sjukvård, för samma sjukvårdsregion perioden 2018 – 2024.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion omfattar regioner och landsting i Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Parterna har inrättat ett gemensamt regionalt forskningsråd, Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen (RFR). RFR:s övergripande syfte är just att stödja och samordna den forskning som kräver hälso- och sjukvårdens stöd inom de sju regionernas/landstingens verksamhetsområde. Detta sker i enlighet med den strategi som nu också antogs, som slår fast att forskning är en integrerad del av hälso- och sjukvården.

För Region Uppsalas del innebär avtalet att Region Uppsala bidrar till forskningsrådets ekonomi med 6 miljoner kronor årligen under avtalsperioden.

Positivt med fler filminspelningar till Sverige

Region Uppsala har kommenterat rapporten Fler filminspelningar till Sverige. Tillväxtverket/Svenska Filminstitutet har på uppdrag av regeringen genomfört en utredning över så kallade produktionsincitament för att stimulera till att fler filminspelningar förläggs inom Sverige. Ett sådant incitament kan vara att produktionsbolaget erhåller rabatt på produktionskostnaden ifall inspelningen förläggs till Sverige istället för utomlands. I många länder finns redan detta system, vilket placerar Sverige långt ner på listan över produktionsländer.

Region Uppsala ställer sig positiv till förslaget att staten, genom en produktionsrabatt, stimulerar till fler filminspelningar i landet. Förslaget bedöms även kunna bidra till en positiv platsutveckling och besöksnäring för regionerna i landet, för det fall ett ökat antal filminspelningar förläggs till Sverige.

Vissa synpunkter vad gäller barn i skyddat boende

Region Uppsala har fått komma med synpunkter på betänkandet "Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende". Bakgrunden är att regeringen 2016 tillsatte en särskild utredare med uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med vårdnadshavarna.

Utredningen har nu lett fram till en serie av förslag till åtgärder. Region Uppsala instämmer i stort med utredarens förslag till förbättringar, men har ett antal synpunkter. Bland annat att samma regelverk bör gälla som för barn och ungdomar placerade för samhällsvård, familjehem eller hem för vård och boende (HVB-hem). Inte heller stödjer Region Uppsala förslaget att målgruppen med automatik ska erbjudas en kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), utan istället att de efter en bedömning ska få vård på rätt nivå.

Mest positivt med ökad styrning av myndigheters lokalisering

Region Uppsala har yttrat sig över betänkandet Ökad styrning av myndigheters lokalisering. Här föreslås bland annat att myndigheters beslut om lokalisering av sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning, samt att beslut om avveckling av myndigheter som finns närvarande i kommuner ska föregås av en konsekvensanalys.

Region Uppsala är i huvudsak positiv till betänkandet, men påpekar i sitt svar att verksamheten måste säkras genom god kompetensförsörjning på den nya lokaliseringsorten. Uppsala län har en hög andel sysselsatta i offentlig verksamhet, med goda möjligheter att rekrytera utbildad, kompetent och erfaren personal. Det betyder att problem med att behålla kompetens inom myndigheter kan minimeras om de skulle lokaliseras till Uppsala.

Därtill påpekar Region Uppsala att omlokaliseringar av myndigheter även kan omfatta internationella institutioner, och att Uppsala län har goda fördelar som bör kunna nyttjas inför framtida förfrågningar.

(KD) yrkade på att yttrandet skulle kompletteras med att det även kan finnas verksamhetsskäl att lokalisera en myndighet till en viss ort och att det bör beaktas vid lokalisering av myndigheten. Yrkandet väckte bifall.

Synpunkter på insatser för koordinering

Region Uppsala har slutligen yttrat sig även över betänkandet Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård. Region Uppsala är positiv till att en lag införs på området, men anser att utredningen har gjort en för snäv tolkning av uppdraget.

Enligt Region Uppsala är det hälso- och sjukvårdens ansvar att en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är en del av vård och behandling. En funktion för koordinering, rehabiliteringskoordinator, bör finnas inom verksamheter där sjukskrivningsarbete är vanligt förekommande. Uppdraget ska innehas av en sjukvårdsutbildad kvalificerad person: exempelvis en arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator eller psykolog.

Region Uppsalas anser att utredningens ekonomiska kalkyl varken är heltäckande eller rättvisande. Om finansieringen för funktionen minskar kommer landstingen/regionerna inte att kunna ta kontakt med arbetsgivare, något som är centralt för uppdraget och en förutsättning för att nå goda effekter av koordineringen.

2017 års forskningspris

Regionstyrelsen instiftade 2009 ett forskningspris för patientnära forskning. Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen om 2017 års pristagare. Tre priser á 10 000 kronor delades ut för insatser inom klinisk forskning som bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Irina Alafuzoff, professor och överläkare i neuropatologi, får priset för sin forskning om hjärnans degenerativa förändringar som ses vid åldrandet och som  associeras med demenssjukdomar.

Martin Björck, professor och överläkare i kärlkirurgi, får priset för sin forskning som har varit viktig för den kliniska hanteringen av kärlkirurgiska patienter, i synnerhet de med pulsåderbråck.

Gerd Holmström, professor och barnögonläkare, får priset för sin forskning som är inriktad på syn- och ögonfunktion hos för tidigt födda barn.

Kontakt