Uppsnabbat regionstyrelsen 30 oktober 2018

2018-10-30

Prognos på plus 63 miljoner kronor för Region Uppsala

Prognosen för Region Uppsala per augusti är 63 miljoner kronor, vilket är en förbättring av prognosen med 9 miljoner kronor jämfört med augusti månad. Prognosen är dock 107 miljoner sämre än budgeten för 2018.

Region Uppsalas årsprognos på 63 miljoner kronor bygger på att Akademiska sjukhuset får en positiv intäktsutveckling under årets sista kvartal, samt att sjukhusets planerade kostnadsåtgärder som minskning av inhyrd personal och köpt vård får effekt under de kvarvarande månaderna. Om inte åtgärderna får effekt de närmsta månaderna finns en risk att Region Uppsala kommer att leverera ett negativt resultat 2018. Ett antal regionövergripande omedelbara åtgärder har beslutats av regiondirektören den senaste månaden för att motverka risken för ett underskott.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2,6 procent jämfört med 2017. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för perioden januari till och med september är 8 716, vilket motsvarar en ökning med 233 årsarbetare, eller 2,7 procent jämfört med samma period föregående år.

1,2 miljoner till Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit (UHS) är en internationell arena som fokuserar på att förbättra vård och hälsa genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Region Uppsala är en av många aktörer som har satsat på UHS, som hittills genomfört fem möten i Uppsala, det senaste i juni 2018 på temat cancer.

Nu beslutade regionstyrelsen att Region Uppsalas engagemang för Uppsala Health Summit ska fortsätta. Region Uppsala satsar sammanlagt 1,2 miljoner kronor för åren 2019-2021. Andra intressenter är Världsklass Uppsala, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala kommun, Uppsala Monitoring Centre, Läkemedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Nytt samarbetsavtal för Skandionkliniken godkänt

Skandionkliniken (Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling, KAS) startade sin patientverksamhet år 2015. Kliniken bedriver avancerad behandling mot cancer, men har haft problem med att få en så stor mängd patienter som planerna var baserade på. Därför har verksamheten, som finns till för samtliga landsting/regioner i Sverige, dragits med stora ekonomiska underskott. 2016 blev resultatet -37,7 miljoner kronor, följt av -52,5 miljoner kronor för år 2017 och en prognos för ett minusresultat på cirka 50 miljoner kronor även för år 2018.

Därför är nu tanken att det samarbetsavtal som verksamheten bygger på, och som gäller för Sveriges samtliga landsting/regioner, ska förändras. Bland annat höjs de ingående parternas så kallade abonnemangsavgift från 50 procent till 70 procent av de budgeterade kostnaderna. Samarbete inleds även med så kallade Care-bolag och Care-verksamheter för att få fler utländska patienter.

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen nu det nya avtalet för Region Uppsalas vidkommande.

Initiativ om svenskt kött anses besvarat

Anna-Karin Klomp (KD) inkom vid regionstyrelsens sammanträde i augusti med ett förslag om att regionstyrelsen ska uppmana kostnämnden att öka andelen svenskt kött vid kostupphandling, detta då Region Uppsala som offentlig aktör bör stödja svenskt lantbruk.

Av svaret framgår att Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling, och att Region Uppsala måste följa den. Av LOU framgår bland annat att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Däremot har regeringen aviserat förändringar i LOU som innebär att allt kött som upphandlas till kommuner, landsting och stat ska uppfylla svenska djurskyddsbestämmelser. Det gäller även svenska krav på begränsad användning av antibiotika.

Av Region Uppsalas miljöprogram för 2019 – 2022, fastställt av regionfullmäktige, framgår att det i samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ställs krav som motsvarar minst svenska miljökrav och regler för djurskydd. Detta är en kravspecifikation som blir konkurrensneutral mellan svenskt och importerat kött.

Kostnämnden har via innevarande avtal upphandlat nöt- och fläskkött som i väldigt hög utsträckning har sitt ursprung i Sverige, där exempelvis upphandlat nötkött kommer från ett slakteri i Uppland.

Med detta ansåg regionstyrelsen initiativet besvarat.

Klart med fördelning av FoU-medel

Nu är fördelningen av Region Uppsalas riktade forsknings- och utvecklingsmedel för år 2019 klar. Regionstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag.

Region Uppsala delar årligen ut särskilda forsknings- och utvecklingsmedel för att finansiera projekt som har en patientnära inriktning. För år 2019 uppgår dessa medel till 3,5 miljoner kronor. 18 forskningsprojekt får mellan 50 000 och 135 000 kronor vardera. 16 utvecklingsprojekt tilldelas mellan 10 000 och 80 000 kronor vardera.

Utredning mot hot och våld tillsätts

Vid sitt möte gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att tillsätta en utredning, med inriktningen att förstärka åtgärderna mot hot och våld mot medarbetare på sjukhus. Ärendet ska återrapporteras till regionstyrelsen i februari 2019.

Bakgrunden är att sjukhusstyrelsens ordförande tog ett brådskande beslut om att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping skulle beskriva behovet av trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder. Sjukhusstyrelsen har sedan gjort bedömningen att det är en fråga som berör flera förvaltningar, och att frågan därför bör behandlas av regionstyrelsen.

Synpunkter som kommit in pekar på att utredningen kan resultera i förslag om utökad utbildning vad gäller hot och våld, utökat så kallat tillträdesskydd (lås, larm och kameror) och fler väktare och ordningsvakter inom Region Uppsalas verksamheter. Även insatser i form av stöd till personal som utsatts för våld eller hot finns med i de synpunkter som framkommit från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Utredningen ska också beakta integritetsaspekter för såväl patienter som personal, och i arbetet inkludera erfarenheter från andra regioners/landstings arbete med trygghet och säkerhet.

Remiss om att bryta ett våldsamt beteende

Region Uppsala har fått yttra sig över remissen Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37).

I sitt svar skriver Region Uppsala bland annat att man instämmer med utredningens slutsats att regionens verksamheter behöver bli bättre på att tidigt identifiera individers utsatthet för våld i nära relationer. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska god vård erbjudas medborgarna vid behov av behandling. Vård och behandling bygger dock på frivillighet. Att utöva våld är ingen diagnos, därtill kan man alltså tacka nej till behandling.

(S), (V) och (SD) ville se delvis andra skrivningar i yttrandet.

Yttrande över utredning om framtidens primärvård

Region Uppsala har fått yttra sig över betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39). Utredningen berör primärvårdens roll i framtiden (där den nära vården tänks få en mer central roll, och mindre vård produceras på sjukhusnivå). Det är ett delbetänkande som i huvudsak berör den långsiktiga färdplanen på nationell nivå, som kan stödja omställningen på lokal nivå.

I sitt svar betonar Region Uppsala bland annat att det är invånarnas behov som är utgångspunkten för både landsting/regioner och kommuner när det gäller omställningen till en god, jämlik och nära vård. Samverkan mellan olika kommuner, landsting/regioner samt olika vårdgivare är enligt yttrandet en av de viktigaste frågorna för att klara framtidens utmaningar. 

Region Uppsala ställer sig positiv till att landsting/regioner ska rapportera in uppgifter till en nationell databas för vårdgivare inom primärvården, då detta förbättrar förutsättningarna för att säkerställa en god och jämlik vård både regionalt och nationellt.

Region Uppsala är positiv till den statliga finansieringen av specialisttjänster som utredningen föreslår. Dock framgår det inte av utredningen i övrigt vilka resurser som kommer att krävas för att genomföra förslagen. Därför är det ett önskemål från Region Uppsala att utredningen framåt har fokus på ekonomiska konsekvenser.

Kritiska synpunkter på remiss

Region Uppsala har tillsammans med övriga landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion fått yttra sig över promemorian Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31). Det rör sig om privata specialistläkare och fysioterapeuter, vars verksamhet regleras statligt men bekostas av aktuellt landsting/region.  

Tanken med utredningen är i all korthet att landsting och regioner ska få bättre möjligheter att följa upp dessa verksamheter och även kunna kräva tillbaks ersättning i de fall man kan visa att man lidit ekonomisk skada. Men sjukvårdsregionens svar tar fasta på att man vill se större förändringar, och ett större fokus i utredningen även på kvalitetsbrister.

Region Uppsala anser att utredningen saknar ett patientperspektiv med fokus på en sammanhållen vård för patienten. Den utgår i stället i mångt och mycket från ett system- och vårdgivarperspektiv.

Kritik mot Nationell biblioteksstrategi

Region Uppsala har lämnat ett remissyttrande till Kungliga biblioteket, yttrandet gäller en Nationell biblioteksstrategi. Ett utkast till en sådan strategi, den första i Sverige, har tagits fram och ska antas av regeringen i mars 2019.

Region Uppsala är positiv till att regionbiblioteken ”ska ha en stark och central roll för utveckling och stöd till folkbiblioteken”, men tveksam till idén att förstatliga de regionala biblioteksverksamheterna. Region Uppsala tycker att strategin baserar sina förslag på ett bristfälligt underlag.

Region Uppsala ser också en risk i att strategin i så hög grad fokuserar på frågor om medier och medieförsörjning, Bibliotek är, enligt yttrandet, förvisso medier men även kompetens/profession och biblioteksrum (fysiska såväl som digitala). Vissa delar av strategin är Region Uppsala positiv till, så som förslaget om samlad biblioteksjuridisk kompetens liksom kompetens kring upphandling/förhandling.

Frågor kring utredning om asylmottagande

Region Uppsala har fått kommentera utredningen Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Region Uppsala har inskränkt sina kommentarer till de delar som rör hälso- och sjukvården.

Enligt yttrandet är det inte helt tydligt i utredningen vilket ansvar regioner och landsting kommer att ha under asylprövningen. Var ska hälsoundersökningar utföras och av vem, ska det finnas en stationär ”första linjens vårdgivare” på plats på ankomstcentren och ska de bemannas dygnet runt? Region Uppsala undrar också om det specifika vårdansvaret ska ligga på staten och sedan upphandlas, samt hur asylsjukvården ska finansieras.

Region Uppsala anser alltså sammanfattningsvis att utredningen inte är tydlig, vad gäller uppdrag och finansiering för regioner och landsting.

(S), (V) och (SD) ville se delvis andra skrivningar i yttrandet.

Upphandling av hyrpersonal initieras

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av bemanningstjänster för specialistläkare, specialistsjuksköterskor samt grundutbildade sjuksköterskor. Detta då befintliga ramavtal löper ut under hösten, det sista den 31 december 2018.

Bemanningstjänster nyttjas när Region Uppsalas verksamheter har tillfälliga arbetskraftsbehov som inte kan tillgodoses med anställda medarbetare. Samtidigt ska Region Uppsala, enligt Regionplan och budget 2019-2021, minska sin inhyrning av personal. Kostnaderna för inhyrd personal ska uppgå till max 2 procent av personalkostnaderna under 2019, max 1,5 procent av personalkostnaderna under 2020 och slutligen max 1 procent av personalkostnaderna under 2021.

Avtalstiden är på ett år, med möjlighet till förlängning upp till 36 månader, fördelat på tre förlängningsperioder.

Kontakt