Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 11 december 2018

2018-12-11

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår nu till minus 300 miljoner kronor, vilket är en försämring med 50 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Det framgår av månadsrapporten för november, som behandlades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Försämringen beror främst på att det inte har skett en tydlig vändning när det gäller kapaciteten, framför inom slutenvården. Även effekter av köpt vård, köpt medicinsk service, nya läkemedel och dyra bemanningslösningar har bidragit till det försämrade resultatet. Kostnaden för inhyrd personal 2018 uppgår till 157 miljoner kronor till och med november.

Lasarettet i Enköping prognostiserar ett plusresultat på 5 miljoner kronor under 2018. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 22 miljoner kronor.

På Akademiska sjukhuset är tillgängligheten i öppenvården fortsatt bättre jämfört med samma period förra året. Under november fick 80 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Tillgängligheten till operation låg i nivå med föregående år.

Vid Lasarettet i Enköping är tillgängligheten fortsatt hög. 95 procent av patienterna fick vänta kortare tid än 90 dagar på sitt första besök och 96 procent erbjöds behandling eller operation inom 90 dagar.

Svar på initiativ om forskningsbokslut

Sjukhusstyrelsen behandlade ett ärende som väckts av Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Bengt Wahlberg (C), Helena Busch Christensen (KD) och Janine Bichara (L). De hade lagt tre förslag:

  • att så kallad "mini-HTA" (ett instrument som används vid utredning om eventuellt införande av nya metoder) ska tillämpas och resultaten följas.
  • att forskningsbokslut upprättas för att säkra forskningen och morgondagens sjukvård
  • att kommunikationen mellan universitetet och regionen stärks.


Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet med hänvisning till redovisningen i ärendet. Av den framgår att mini-HTA används inom Region Uppsala, men att det inte finns någon systematisk utvärdering av hur ofta mini-HTA används eller effekten av detta. När det gäller forskningsbokslut pågår ett arbete inom Region Uppsala med att ta fram data för ett forskningsbokslut enligt en modell från SKL, som har tagits fram för att redovisningen av forskningsresurserna inom olika regioner ska bli jämförbara.

Arbetet med att stärka samarbetet med universitetet pågår. Universitetssjukvårdsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har tagit fram förslag på handlingsplan och gemensamma visioner och målsättningar.

Kontakt