Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 18 september 2018

2018-09-18

Månadsrapport för juli: förbättrad tillgänglighet – försämrad prognos

Tillgängligheten till öppenvården har fortsatt att förbättras. Det framgår av Akademiska sjukhusets månadsrapport för juli. Under juli fick 81 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 8 procentenheter jämfört med samma period förra året. Tillgängligheten till operation är i nivå med föregående år. Sjukhuset har en fortsatt svår vårdplatssituation, som en följd av sjuksköterskebrist.

Lasarettet i Enköping rapporterar att tillgängligheten generellt är god och har ökat jämfört med föregående år. 93 procent av patienterna väntade kortare tid än 90 dagar på sitt första besök och 96 procent fick behandling eller operation inom 90 dagar.

När det gäller ekonomin har årsprognosen för Akademiska sjukhuset försämrats och uppgår nu till minus 200 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping lämnar en positiv prognos på 1 miljon kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 12 miljoner kronor, bland annat beroende på ökade kostnader för köpt vård och ofinansierade kostnader för assistans och egenvård.

Akademiska sjukhuset har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att minska kostnaderna och få en budget i balans. Bland annat ska man skärpa rutinerna för köpt vård och anlitande av bemanningsföretag. Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att genomföra planen.

Svar på revisionsskrivelse om vårdplatser

Sjukhusstyrelsen behandlade en revisionsskrivelse om en uppföljande granskning av dimensionering av vårdplatser. Innehållet i granskningen beskrivs närmare i Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 17 september.

Sjukhusstyrelsen lyfter i sitt svar fram att den avgörande faktorn är svårigheten att rekrytera personal. Av svaret framgår också att man vill prioritera arbetet med förebyggande insatser för att undvika inläggning på sjukhus samt arbetet med en effektiv och nära vård 2030.

Svar på revisionsskrivelse om tidsbokning

Region Uppsalas revisorer har granskat tidsbokningen inom sjukhusens öppenvård för att få svar på om den är ändamålsenlig sett ur sjukhusets, personalens och vårdsökandes perspektiv.

Enligt revisorernas bedömning fungerar tidsbokningsprocessen ändamålsenligt, men man ger några rekommendationer till hur tidsbokningen kan utvecklas, bland annat när det gäller webbtidsbokningen.

I svaret till revisorerna beskriver sjukhusstyrelsen det pågående arbetet. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har planer för breddinförande under 2018.

Kontakt