Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 20 november 2018

2018-11-20

Oförändrade prognoser i månadsrapporten för oktober

Tillgängligheten till öppenvården har fortsatt att förbättras. Det framgår av Akademiska sjukhusets senaste månadsrapport. Under oktober fick 74 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Vårdplatsläget var fortsatt ansträngt, med i genomsnitt 43 överbeläggningar dagligen och under fem dagar i oktober hade sjukhuset stopp för planerade operationer. Trots detta är antalet väntande och tillgängligheten till operation i nivå med föregående år.

Vid Lasarettet i Enköping har tillgängligheten förbättrats jämfört med föregående månad. 95 procent av patienterna fick sitt första besök inom 90 dagar och 98 procent erbjöds behandling eller operation inom 90 dagar. Sjukhuset har få överbeläggningar.

När det gäller ekonomin ser Akademiska sjukhuset ingen tydlig vändning i den ekonomiska utvecklingen. Prognosen om ett underskott på minus 250 miljoner kronor vid årets slut kvarstår men för att denna ska nås krävs att en positiv intäktsutveckling samt att planerade kostnadsåtgärder som minskning av inhyrd personal och köpt vård får effekt under årets kvarvarande månader. Prognosen för Lasarettet i Enköping är oförändrat plus 5 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 13 miljoner kronor.

Förfrågningsunderlag LOV gynekologi i öppenvård reviderat

Förfrågningsunderlaget LOV gynekologi i öppenvård har reviderats. Ändringarna innebär bland annat att kraven på att både huvudmottagning, eventuella filialer och underleverantörer ska vara lokaliserade i Uppsala län har tydliggjorts. Det har också gjorts anpassningar när det gäller bland annat hygienkrav och informationsteknologi för att det ska stämma överens med gällande rutiner.

Det nya förfrågningsunderlaget gäller från den 1 februari 2019.

Cochleaimplantat upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av cochleaimplantat. Det nuvarande ramavtalet upphör att gälla 2020. Värdet på upphandlingen beräknas till cirka 10 miljoner kronor per år.

Svar på initiativ om effekten av riktade statsbidrag

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde behandlades ett initiativ från (L), (M), (C) och (KD) om att analysera effekterna av hur riktade stadsbidrag över tid påverkar sjukhusens kostnadsutveckling. Av ärendebeskrivningen framgick hur statsbidragen hanteras och hur de hittills använts.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet och lägga det till handlingarna med hänvisning till redovisningen.

Kontakt