Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 22 maj 2018

2018-05-22

Sjukhusstyrelsens delårsrapport

88 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset får sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Det framgår av tertialrapporten till och med april, som presenterades för sjukhusstyrelsen.

Tillgängligheten till behandling eller operation vid Akademiska sjukhuset ligger på 78 procent. Tillgängligheten har påverkats av den ansträngda vårdplatssituationen. Vid Lasarettet i Enköping fick 95 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 98 procent fick behandling/operation.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset uppgår till minus 120 miljoner kronor. Bland annat har lönekostnader och kostnader för inhyrd personal ökat. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsen anmodade sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset och förvaltningschefen på Lasarettet i Enköping att intensifiera arbetet för att minska beroendet av inhyrd personal.

Akademiska sjukhuset har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans.

(L), (M), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

(V) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett ekonomiskt tillskott till Akademiska sjukhuset för 2018 på minst 100 miljoner kronor. Detta avslogs.

Trycksårsarbetet i Region Uppsala ska följas upp

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling. Det framgår av den senaste punktprevalensmätningen för trycksår som redovisades på sjukhusstyrelsen. I Region Uppsala var andelen patienter med trycksår vid undersökningstillfället 23,4 procent, vilket är en kraftig försämring jämfört med 2017, då andelen var 15,7 procent. Genomsnittet i riket var 14,1 procent.

Sjukhusstyrelsen gav i uppdrag till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att utöka mätningarna av trycksår. Sjukhusstyrelsen kommer att följa upp de utökade mätningarna och efterfråga åtgärder beroende av resultat.

(L), (M), (C) och (KD) hade väckt ett initiativärende om att upprepa mätningen på Akademiska och, utvärdera orsakerna och intensifiera insatserna mot trycksår. Initiativet ansågs besvarat i och med sjukhusstyrelsens beslut.

Fortsatt uppföljning av vårdval psykoterapi och remissflöden till psykiatrin

Sjukhusstyrelsen behandlade en rapport där vårdval psykoterapi utvärderats. Rapporten pekar på vissa brister när det gäller remisshanteringen.

Sjukhusdirektören fick i uppdrag att säkerställa att åtgärderna som föreslås i rapporten genomförs. En lägesrapport ska ges i oktober 2018.

Rapportens innehåll beskrivs närmare i Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj.

Initiativ om barnspecialistmottagningen i Tierp besvarat

Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch Christensen (KD) hade tagit initiativ till ett ärende om barnspecialistmottagningen i Tierp. De yrkade på att Akademiska sjukhuset skulle ges i uppdrag att finna en lösning för bemanningen och vidta åtgärder för att hindra att tillgängligheten försämras.

Av Akademiska sjukhusets redovisning framgick att det inte finns några planer på att minska mottagningen i Tierp, tvärtom bygger man successivt ut kapaciteten för bedömning och behandling. Under december 2017 och januari 2018 uppstod problem med ventilationen, som gjorde att medarbetare fick besvär med ögon och luftvägar, vilket påverkade mottagningens tillgänglighet. Dessa problem är nu åtgärdade.

Sjukhusstyrelsen beslutade att anse initiativet besvarat.

Kontakt