Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 23 oktober 2018

2018-10-23

Månadsrapport för september: Förbättrad tillgänglighet men underskott i ekonomin

Tillgängligheten till öppenvården har fortsatt att förbättras. Det framgår av Akademiska sjukhusets senaste månadsrapport. Under september fick 72 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med samma period förra året. Tillgängligheten till operation är tre procent bättre jämfört med föregående år.

Lasarettet i Enköping rapporterar om en dipp i tillgängligheten som hänger samman med vakanser inom läkargruppen. Under september fick 87 procent av patienterna sitt första besök inom 90 dagar, jämfört med 93 procent som är snittet för 2018. 94 procent fick behandling eller operation inom 90 dagar.

När det gäller ekonomin prognostiserar Akademiska sjukhuset ett underskott på minus 250 miljoner kronor vid årets slut. Lasarettet i Enköping lämnar en positiv prognos på 5 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 13 miljoner kronor.

Förfrågningsunderlag inom LOV reviderade

Förfrågningsunderlagen för LOV inom några områden har reviderats. Det gäller ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, specialiserad ögonsjukvård i öppenvård och kataraktoperationer i öppenvård.

I de nya förfrågningsunderlagen tydliggörs kraven på att både huvudmottagning och eventuella filialer ska vara lokaliserade i Uppsala län, liksom eventuella underleverantörer. Det har också gjorts anpassningar när det gäller bland annat hygienkrav och informationsteknologi för att stämma överens med gällande rutiner.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2019.

Slutfaxat i nytt förfrågningsunderlag för medicinsk fotvård

Förfrågningsunderlaget för medicinsk fotvård för patienter med diabetes har reviderats. Det rör sig endast om mindre korrigeringar. Bland annat har kontaktsättet "telefax" tagits bort som sätt att kommunicera med Region Uppsala.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019.

Svar på granskning av klinisk patologi

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av den kliniska patologin inom Region Uppsala. Slutsatsen i rapporten är att verksamheten är ändamålsenligt utformad utifrån dagens krav, men man ifrågasätter om det på sikt är möjligt för Region Uppsalas patologi att klara de ökade krav som följer med utvecklingen. Därför rekommenderas samarbete inom sjukvårdsregionen och med andra universitetssjukhus. Sjukhusstyrelsen hänvisar i sitt svar det samarbete som redan finns via ett nationellt nätverk.

Sammanträdestider 2019

Sjukhusstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2019. Sjukhusstyrelsen sammanträder följande datum: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 2 maj, 27 maj, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 25 november och 16 december.

Kontakt