Uppsnabbat vårdstyrelsen 11 juni 2018

2018-06-11

Vårdstyrelsens månadsrapport för maj

81 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas vårdcentraler kom fram samma dag och 80 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Hos privata vårdcentraler kom 88 procent fram samma dag och 85 procent fick läkarbesök inom sju dagar. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för maj.

I månadsrapporten noteras att kostnaderna för primärvård utanför länet ökar, beroende på att antalet digitala utomlänsbesök har ökat. Nära vård och hälsa lämnar en negativ prognos på minus 8,3 miljoner kronor. Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budget.

En handlingsplan för ekonomi i balans för Nära vård och hälsa har tagits fram. Den godkändes av vårdstyrelsen.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig och begärde att få en tydligare handlingsplan med tidssatta och uppföljningsbara mål.

I anslutning till månadsrapporten yrkade (KD), (M), (L) och (C) på att få en redovisning av en konkret åtgärdsplan för sjukvårdsrådgivningen 1177. Yrkandet avslogs.

Initiativ om basprogram för vård och övervakning av graviditet avslogs

Emilie Orring (M), Anna-Karin Klomp (KD), Karolina Hilding (L) och Aranka Botka Ncomo (C) hade väckt ett initiativärende om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att ta fram ett förslag på utvecklat basprogram för vård och övervakning av graviditet. Basprogrammet skulle stärka eftervård och uppföljning efter förlossning genom exempelvis ökad kompetens och kunskap kring förlossningsskador samt förebyggande insatser genom till exempel träning av bäckenbotten och magmuskulatur. Basprogrammet skulle också säkerställa ett standardiserat vårdförlopp tillämpas och att resurser används effektivt.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå förslaget med hänvisning till att förbättring och utveckling av basprogram för vård och övervakning redan påbörjats. (M), (KD), (L) och (C) reserverade sig.

I initiativärendet föreslogs också att vårdstyrelsen skulle få information om hur mycket och hur stor andel av de riktade statliga medel som Region Uppsala fått för att förbättra kvinnohälsa och förlossningsvård som går till insatser på primärvårdsnivå. En sådan redogörelse gavs vid vårdstyrelsens sammanträde.

Ersättning för cellprovtagning höjs

Vårdstyrelsen beslutade att justera besöksersättningen till barnmorskemottagningar för cellprovtagning till 272 kronor. Höjningen görs på grund av ökade kostnader för provtagningsmaterialet.

Fortsatt avtal om närvårdsenhet i Östhammar

Region Uppsala och Östhammars kommun förnya avtalet om att driva en närvårdsenhet vid Östhammars vårdcentrum. Vårdstyrelsen beslutade att godkänna avtalet, som löper fram till juni 2021.

Kontakt