Uppsnabbat vårdstyrelsen 16 april 2018

2018-04-16

Vårdstyrelsens månadsrapport för mars

Primärvård, Hälsa och habilitering bedöms gå med ett underskott på minus 8,3 miljoner kronor under 2018. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för mars. Det negativa resultatet beror främst på en lägre produktion vid vårdcentralerna, vilket medför att besöksersättningen blir lägre. Bemanningsläget är svårt på vissa vårdcentraler, vilket gör att man där måste ta in hyrpersonal.

När det gäller telefontillgängligheten till vårdcentralerna, det vill säga hur stor andel av patienterna som kommer fram samma dag, hade de privata en tillgänglighet på 93 procent och de offentliga 87 procent. 84 procent av patienterna hos de offentliga vårdcentralerna och 88 hos de privata vårdcentralerna fick tid för läkarbesök inom sju dagar.

Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budget.

Ut- och återbetalningar av målrelaterad ersättning beslutade

Vårdstyrelsen beslutade att betala ut 116 000 kronor av totalt avsatta 175 000 kronor till Uppsala Närakut Aleris i målrelaterad ersättning. Ersättningen är knuten till att nå vissa mål om läkemedelsförskrivning, där två av tre mål uppnåddes.

Vårdstyrelsen fattade också beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning från vårdcentraler. Privata vårdcentraler ska återbetala sammanlagt 420 000 kronor och vårdcentraler som drivs i Region Uppsalas regi totalt 1,6 miljoner kronor. Återbetalningen görs eftersom man inte fullt ut har uppfyllt mål om bland annat tillgänglighet och antibiotikaförskrivning.

Initiativ om digital vård besvarat

Anna-Karin Klomp (KD), Emilie Orring (M) och Aranka Botka Ncomo (C) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala ska teckna avtal med vårdgivare som erbjuder digitala hälso- och sjukvårdstjänster.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå ärendet, bland annat mot bakgrund av att vårdstyrelsen tidigare fattat beslut om att införa digitala vårdmöten i Uppsala län, som ska vara integrerade med journalsystemet Cosmic. Detta anses vara bättre ur ett patientsäkerhetsperspektiv. En upphandling av privata digitala nätdoktorer skulle också innebära ökade krav på administration och uppföljning. Den politiska majoriteten ser inga fördelar för patienterna att Region Uppsala skulle upphandla och teckna egna avtal med nätdoktorföretag.

(M) och (C) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Kontakt