Uppsnabbat vårdstyrelsen 21 maj 2018

2018-05-21

Region Uppsala inför fler apotekare inom primärvården - ska få bort onödig läkemedelsanvändning

Region Uppsala ska anställa apotekare som bland annat ska förbättra läkemedelsanvändningen på länets vårdcentraler. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Bakgrunden till beslutet är att felaktig läkemedelsanvändning kan orsaka vårdskador. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel så att de måste få sjukhusvård. Statistik visar också att läkemedelsförskrivningen i Uppsala län ligger högt inom vissa områden. När det gäller patienter som är 75 år och äldre hade 16,2 procent i Uppsala län tio eller fler läkemedel samtidigt, vilket är högst i landet.

Detta vill Region Uppsala nu råda bot på genom att införa fler kliniska apotekare inom primärvården. Dessa ska bland annat göra så kallade läkemedelsgenomgångar för hemmaboende patienter och patienter på särskilda boenden, där man ser över alla läkemedel så att behandlingen är effektiv, inga onödiga läkemedel används och att kombinationer av läkemedel inte orsakar oönskade biverkningar. Apotekarna ska också arbeta med stöd och utbildning till andra yrkeskategorier som arbetar på vårdcentralerna.

Under 2018 satsar Region Uppsala 425 000 kronor och under 2019 uppgår kostnaden till 2,5 miljoner kronor.

Alliansen lämnade ett särskilt yttrande i ärendet, bland annat att en framgångsfaktor framöver är att hitta en ekonomisk ersättningsmodell för att premiera vårdcentraler som anställer kliniska apotekare.

Satsning på ett förbättrat trycksårsarbete

Förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra trycksårsarbetet. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt sammanträde.

Bakgrunden är att den senaste punktprevalensmätningen för trycksår visade att Region Uppsala har en hög andel trycksår, jämfört med övriga riket. Samtidigt räknas trycksår som en till 90 procent undvikbar vårdskada. Region Uppsala redovisar ett resultat i 2017 års mätning på 23,4 procent trycksår, mot ett nationellt snitt på 14,1 procent.

Vårdval psykoterapi har följts upp

I januari 2017 började nya remissregler att gälla för vårdval psykoterapi. Tidigare kunde psykologer inom primärvården, legitimerade psykologer samt psykiatriker vid Akademiska sjukhuset och privata mottagningar remittera patienter för privat psykoterapi. Remisser till privatpraktiserande psykoterapeut utfärdas nu istället av läkare med specialistkompetens inom psykiatri eller legitimerad psykolog verksam vid sektionen för affektiva sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Uppföljningen av de ändrade remissreglerna visar nu att besöken inom vårdvalet minskat, medan besöken inom primärvården hos psykolog eller kurator har ökat. Resultatet visar också att problem med en alltför stor andel avvisade remisser behöver åtgärdas av psykiatrin. Här finns ett antal förslag till åtgärder. Som ett exempel på dessa kommer psykiatrin att undersöka om det är möjligt att införa en remissingång för samtliga remisser ställda till psykiatrin, i syfte att minska antalet remisser som avvisas för att de skickats till fel mottagning vid psykiatrin.

Vårdstyrelsen la rapporten till handlingarna och beslutade att förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa, samt hälso- och sjukvårdsdirektören, får i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder i rapporten vidtas och återrapporteras till vårdstyrelsen i början av 2019. En lägesrapportering av vidtagna åtgärder ska ske i oktober 2018.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att psykologerna i primärvården ges rätt att remittera patienter till privat psykoterapi i enlighet med tidigare regler, samt att Region Uppsala skyndar på breddinförande av digital KBT-behandling och tar hjälp av externa leverantörer för att öka utbudet av digital evidensbaserad vård. Detta röstades ned, vilket Alliansen reserverade sig emot.

Avtal kring familjecentrerat arbetssätt reviderat

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att anta ett reviderat avtal om samverkan kring familjecentrerat arbete med Uppsala kommun, under förutsättning av att Uppsala kommun fattar samma beslut.

Arbetssättet är knutet till så kallade familjecentraler. Dessa omfattar minst mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola med inriktning mot förebyggande arbete. De parter som samverkar är Region Uppsala, samt socialnämnden och utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa och förebygga ohälsa hos föräldrar och barn.

Av avtalet framgår bland annat att Region Uppsala står för 50 procent av kostnaden för en samordnare (resterande kostnad delas mellan Uppsala kommuns förvaltningar), och för 40 000 kronor i utvecklingsbudget (kommunens förvaltningar står för 10 000 var).

Vårdstyrelsens delårsrapport

87 procent av patienterna som kontaktar en vårdcentral i länet kommer fram samma dag och 85 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Det framgår av delårsrapporten till och med april, som presenterades för vårdstyrelsen.

Förvaltningen Nära vård och hälsa har ett resultat på -11 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen har vidtagit åtgärder enligt sin handlingsplan som börjar få effekt under april, och prognosen är därför att ekonomin förbättras under året och prognosen på -8 miljoner ligger därför kvar. Folktandvårdens ekonomiska resultat efter fyra månader är -2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på nästan 4 miljoner kronor mot budget. Utbildningsinsatser i att debitera korrekt har genomförts och verksamhetsutveckling pågår. Förvaltningen bedömer att de vid årets slut kommer att uppnå sin budget.

Kontakt