Uppsnabbat vårdstyrelsen 22 oktober 2018

2018-10-22

Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdcentral.

En av nyheterna är att vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser för patienter som riskerar att bli långvarigt sjukskrivna. Patienter med särskilda behov ska också kunna få stöd av rehabiliteringskoordinationer.

En annan nyhet är att hörseltester av fyraåringar i fortsättningen ska göras på barnavårdscentralerna i hela länet. Fram till nu har hörseltester i Uppsala kommun gjorts vid Akademiska sjukhuset, medan tester i resten av länet gjorts på barnavårdscentral.

Den förstärkta vårdgarantin skrivs också in i förfrågningsunderlaget. Det innebär att vårdsökande inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad sjukvårdspersonal.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till vårdcentralerna i förhållande till antalet listade patienter höjs med 3,8 procent, vilket är betydligt högre än uppräkningen för övrig verksamhet. Detta görs som ett steg mot en förstärkt primärvård, i enlighet med utredningen Effektiv och nära vård.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2019.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att utreda om psykoterapeuter ska ingå i vårdcentralsuppdraget och återkomma till vårdstyrelsen med en rapport i mars 2019.

(V) yrkade på att vårdcentralernas kapiteringsersättning höjs med 1,8, i likhet med Region Uppsalas uppräkning för övrig verksamhet och att Region Uppsala ska ta fram en ersättningsmodell i syfte att upprätta, utveckla och bygga ut verksamhet med distriktssköterskor och distriktssköterskemottagningar på landsbygden och i länets mindre kommuner. Detta avslogs.

Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning.

Bland förändringarna finns att programmet för graviditetsövervakning utökas. I fortsättningen ska alla nyförlösta kvinnor kontaktas av barnmorskemottagningen där de varit inskrivna under graviditeten, 2-3 veckor efter förlossningen för uppföljning och rådgivning.

Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till barnmorskemottagningarna för gravida som listat sig på mottagningen höjs med 5 procent utöver basuppräkningen på 1,8 procent. Detta görs som ett steg mot en förstärkt primärvård, i enlighet med utredningen Effektiv och nära vård.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2019.

Ändringar i förfrågningsunderlag för privat psykoterapi

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för privat psykoterapi. Bland annat läggs ätstörningsproblematik till som en av de huvuddiagnoser som kan remitteras för behandling. Tidigare har andra diagnoser använts för dessa patienter.

Det ska också bli möjligt för hela verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset att remittera till privata psykoterapeuter. Tidigare har endast affektiva mottagningar kunnat göra detta, vilket lett till ökad intern administration.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2019.

Ändringar i förfrågningsunderlag för grundläggande hörselrehabilitering

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för grundläggande hörselrehabilitering. Bland annat förtydligas att både huvudmottagning och eventuella filialer ska vara lokaliserade i Uppsala län.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2019.

Ändringar i förfrågningsunderlag för fri vaccinering mot influensa och pneumokocker

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för fri vaccinering mot influensa och pneumokocker inom vissa riskgrupper. Bland annat förtydligas att vårdgivaren ska följa smittskyddsläkarens rekommendationer vid all extern marknadsföring av vaccinationer som ges inom avtalet.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2019.

Månadsrapport september

Nära vård och hälsa väntas göra ett underskott under 2018 på minus 6,8 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för september. Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budget.

84 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas egna vårdcentraler under juli kom fram samma dag och 84 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Hos privata vårdcentraler kom 92 procent fram samma dag och 85 procent fick läkarbesök inom sju dagar.

Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård

Region Uppsalas regelverk för allmäntandvård för barn och unga samt förfrågningsunderlaget för tandreglering ändras från den 1 januari 2019. Ändringarna görs med anledning av att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs till och med det år man fyller 23 år enligt ett riksdagsbeslut.

Ersättningar för tandvård för barn och unga fastställda

Ersättningen för allmäntandvård för barn och unga i åldrarna 3-23 år blir 1 332 kronor för 2019. Ersättningen för 2-åringar blir 619 kronor. Det beslutade vårdstyrelsen. Ersättningen är densamma för Folktandvården och privata tandläkare.

Vårdstyrelsen fastställde också ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar för barn och unga till 27 520 kronor och för mer komplicerad så kallad interceptiv tandreglering till 11 260 kr.

Sammanträdestider 2019

Vårdstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2019. Vårdstyrelsen sammanträder följande datum: 29 januari, 28 februari, 28 mars, 3 maj, 28 maj, 19 juni, 25 september, 28 oktober, 21 november och 18 december.

Kontakt