Uppsnabbat vårdstyrelsen 26 februari 2018

2018-02-26

Region Uppsala tar fram åtgärder för att förebygga könsstympning

Region Uppsala ska ta fram förslag till åtgärder för att förebygga könsstympning. Det beslutade vårdstyrelsen och biföll därmed ett initiativ som väckts av Neil Ormerod (V).

Bakgrunden till ärendet att det enligt WHO:s beräkningar finns runt 200 miljoner kvinnor som har utsatts för könsstympning, framför allt i delar av Afrika, Mellanöstern och Asien. Socialstyrelsen uppskattade 2015 att det fanns omkring 38 000 kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning.

Könsstympning leder till långsiktiga konsekvenser i form av ärrbildning, smärta, psykiska och sexuelle problem, urinvägsinfektioner och problem vid menstruation. Kvinnor som har varit utsatta för könsstympning löper högre risker i samband med förlossning, samt risk att barnet dör vid förlossningen.

Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och under våren 2018 återkomma med åtgärder hur hälso- och sjukvården i ökad omfattning kan förebygga könsstympning.

Förslag om att utreda huvudmannaskap för Östhammars vårdcentral avslogs

Vårdstyrelsen beslutade att avslå ett förslag om att utreda huvudmannaskapet för Östhammars vårdcentral.

Förslaget hade lagts av Anna-Karin Klomp (KD), som yrkade på att hälso- och sjukvårdsdirektören tillsammans med Praktikertjänst och Primärvård, Hälsa och habilitering skulle få i uppdrag att analysera för- och nackdelar med att Praktikertjänst tar över huvudmannaskapet för Östhammars vårdcentral. Förslaget lades mot bakgrund av att Praktikertjänst har framfört att bristande läkarbemanning vid Östhammars vårdcentral har medfört att listade patienter vid den vårdcentralen i stället vänder sig till Öregrunds vårdcentral, vilket enligt Praktikertjänst innebär ökade kostnader för verksamheten.

I avslagsbeslutet hänvisar vårdstyrelsen till att Region Uppsala just nu arbetar med en översyn av vårdstrukturen runtom i länet och att det därför inte är aktuellt att avyttra Östhammars vårdcentral. Östhammars vårdcentral är strategiskt viktig eftersom den är samlokaliserad med jourmottagningen i Östhammar och närvårdsplatserna. Därför finner Region Uppsalas politiska majoritet att det är motiverat att Primärvård, Hälsa och habilitering även fortsättningsvis driver vårdcentralen. Vårdcentralen bedöms vara fullbemannad läkarmässigt i mars 2018.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att initiativärendet skulle behandlas.

Yrkande om kompensation för Cosmic-uppdatering avslogs

I anslutning till att vårdstyrelsen behandlade årsrapporten för 2017 yrkade (M), (L), (C) och (KD) på att Uppsala ska utreda om aktörerna inom vårdvalet bör kompenseras för extra kostnader i samband med införandet av en ny version av journalsystemet Cosmic. De föreslog också att hälso- och sjukvårdsdirektören ska uppdras att ta fram förslag på hur händelser som går utöver det normala vårdcentralsuppdraget planeras och budgeteras i framtiden.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå yrkandena. (M), (L), (C) och (KD) reserverade sig.

Kontakt