Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 18 mars 2021

Månadsrapport februari 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för februari som är 29,3 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Bortfallet under månaden var 48,9 miljoner kronor jämfört med budget. Resandet har minskat med cirka 35 procent under 2021 i jämförelse med 2020.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss. Samtidigt fortsätter vi köra kollektivtrafiken i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Investering av utrustning

Inför Region Uppsalas utrustningsinvesteringsplan har Trafik och samhälle identifierat vilka behov som är prioriterade att investera i. För perioden 2022–2026 är det följande projekt:

  • Hållplatsutrustning som bidrar till resenärers säkerhet och komfort samt påverkar deras val att åka kollektivt.
  • Nytt linjenät Enköping för att skapa ett attraktivt linjenät för att öka resandet i kollektivtrafiken.
  • Digitala kundmötet kommer att förenkla och förbättra service till kund samt skapa effektiva interna processer och sänka förvaltningskostnader för biljettsystem.
  • Trafikstart för den nya regiontrafiken 2022. I samband med nytt trafikavtal och eventuellt byte av entreprenör för regiontrafiken och stadstrafiken i Enköping kommer nya bussar tas i bruk. De nya bussarna behöver utrustas med radio för att säkra kommunikation med trafikledning och med försäljningssystem för att kunna säkra biljettintäkterna.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden tog på dagens möte beslut om att godkänna listan av prioriterade utrustningsinvesteringar på 32 miljoner kronor för 2022 och lämnar förslaget till regionfullmäktige.

Upphandling av reklamfinansierade gatumöbler i Uppsala

Benämningen gatumöbler omfattar väderskydd vid hållplatser, offentliga toaletter och fristående skyltar. Det befintliga avtalet för reklamfinansierade gatumöbler på allmän plats i Uppsala är tecknat av Uppsala kommun och är ett koncessionsavtal med JC Decaux som löper ut den 31 januari 2022 varför ny upphandling måste göras.

I det nya avtalet ansvarar Region Uppsala för reklamfinansierade väderskydd mot koncessionshavaren och Uppsala kommun för övriga gatumöbler (fristående informationstavlor och offentliga stadstoaletter). Upphandlingen görs gemensamt med Uppsala kommun där kommunen är upphandlande myndighet och avtalspart och företräder Region Uppsala genom utställd fullmakt.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna att upphandlingen kan initieras.